Nørre Horne Herred

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning
Nørre Horne Herred
Herredsvåben

Nørre Horne Herred er et herred i Ringkøbing Amt. I middelalderen hørte det under Vardesyssel. Herredet var sammen med Øster Horne Herred et selvstændigt len, indtil det omkring 1527 kom under Koldinghus. I 1579 blev det igen et selvstændigt len men blev 1585 en del af Lundenæs Len. Fra 1660 blev det til Lundenæs Amt der i 1671 blev forenet med Bøvling Amt, indtil det i 1794 kom under det da oprettede Ringkøbing Amt.

I herredet ligger følgende sogne:

Følgende beskrivelse af Nørre Horne Herred er fra Trap Danmark 3 udgave.

Nørre-Horne Herred, det sydvestligste i Amtet, grænser mod N. til Bølling Hrd., fra hvilket det til Dels skilles ved Skjern Aa og dens Biaa Omme Aa, og Hammerum Hrd., mod Ø. til Vejle Amt (Nørvang Hrd.), mod S. til Ribe Amt (Ø.- og V.-Horne Hrdr.), hvor Grænsen til Dels dannes af Lydum Aa (Østeraa, Aneraa og Kanalen Gødelen), og mod V. til Ringkjøbing Fjord, i hvilken Tipperhalvøen, som hører til Herredet, skyder ud. Største Udstrækning fra V. til Ø. er c. 5, fra N. til S. over 2 1/4 Mil. Overfladen er mod Ø. og i Midten noget højtliggende, idet den hører til S.-Omme Flade og Varde-Aadum Bakkeø, men for det meste jævn (højeste Punkt Bavnehøj, 204 F., 64 M.; mod N. ved Skjern Aa og mod V. er der lavt (Vesterhavsfladen). Jorderne ere overvejende sandede, nogle Steder dog lerholdige, med store Hedestrækninger, ofte med Al til Underlag; langs Aaerne og ved Fjorden er der gode Marskenge. Af Biaaerne til Skjern Aa nævnes Omme Aa, som løber gennem den østl. Del. Skovarealet er meget lille (1813 Td. Ld.). Det hører til Amtets ufrugtbare Hrdr. (ved Matr. gnmstl. 42 3/4 Td. Ld. paa 1 Td. H.). Efter Opgørelsen 1896 var Fladeindholdet 70,239 Td. Ld. (7,04 □ Mil, 387,5 □ Km.). Ager og Engs Hrtk. var 1/1 1895 1571 Td., Folketallet 1/2 1901 : 6842 (1801: 3240, 1840: 4237, 1860: 5167, 1890: 6197). I gejstl. Hens. danner det eet Provsti med Bølling Hrd., i verdsl. Hens. hører det under Bølling-Nørre Hrdr.’s Jurisdiktion og Amtets 5. Forligskreds.

N.-Horne Hrd. hørte i Middelalderen til Hornshæreth, som laa under Varsyssel og først ved 1300 deltes i N.-, Ø.- og V.-Horne Hrdr. Senere hørte det til Varde Len og fra 1660 til Lundenæs Amt; se videre S. 452.

Litt.: Præsteindberetn. fra 1638, i D. Saml. 2. R. IV S. 87 flg. — P. Fløe og O. Nielsen, Hist. Efterretn. om N.-Horne Hrd., 1. Hæfte, Varde 1875, og Saml. til j. Hist. VII S. 8 flg. og VIII S. 289 flg. — Indberetn. til Nationalmus. om antikv. Undersøgelser i N.-H. Hrd., af C. A. Jensen, 1897.


Se også