Lyne Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Lyne Sogn. Et sogn i Skjern Provsti (Ribe Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Nørre Horne Herred (Ringkøbing Amt). I sognet ligger Lyne Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. Kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Kvong Sogn

 • 1557 Christen Jensen
 • 15?? Jens Dinesen
 • 1584 Mikkel Pedersen
 • 1613 Peder Mikkelsen
 • 1634 Jørgen Christensen
 • 1658 Hans Enevoldsen Deiberg
 • 1671 Jens Lauritsen Barfod
 • 1688 Hans Lauritsen Bagger
 • 1705 Jens Knudsen Bruun
 • 1712 Poul Jørgensen Schjødte
 • 1719 Lauge Hansen Bagger
 • 1725 Jens Danielsen Kellinghusen
 • 1738 Jens Bertelsen Bay
 • 1771 Christian Pedersen Bay
 • 1773 Laurits Harlev Larsen Bay
 • 1780 Johan Arent Jochumsen Neumann
 • 1801 Frederik Bloch
 • 1818 Christian Engelbreth Friderichsen
 • 1822 Niels Hansen Olivarius
 • 1828 Mogens Schytte
 • 1834 Frederik Christian Bloch
 • 1846 Hans Andreas Wiborg
 • 1857 Christian Frederik Læssøe
 • 1866 Jacob Andreas Jacobsen
 • 1874 Martin Brandt

Følgende beskrivelse af Lyne Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Lyne Sogn, Anneks til Kvong Sogn, V.-Horne Hrd., Ribe Amt, omgives af dette og Lydum S. i samme Hrd., S.-Vium og Egvad Sogne, Ribe Amt (Ø.-Horne Hrd.) og Strellev Sogn. Kirken, mod S. Ø., ligger 4 3/4 Mil S. Ø. for Ringkjøbing. De højtliggende, temmelig jævne Jorder ere sand- og lerblandede, med hen ved Halvdelen Hede. Af Sognets 10 Plantager nævnes Nørhede Pl., 112 Td. Ld., Skovlyst, Solbakke Pl., Dalskov Pl. og Pallesminde Pl. Gennem Sognet gaar Landevejen fra Ringkjøbing til Varde.

Fladeindholdet 1896: 5960 Td. Ld., hvoraf 1069 besaaede (deraf med Rug 246, Byg 192, Havre 419, Boghvede 18, Spergel 12, Blands. til Modenh. 30, Grøntf. 25, Kartofler 73, andre Rodfr. 54), Afgræsn. 815, Høslæt, Brak, Eng m. m. 863, Have 19, Hegn 8, Skov 76, ubevokset 21, Moser 97, Kær og Fælleder 73, Heder 2795, Veje og Byggegr. 117, Vandareal m. m. 7 Td. Kreaturhold 1898: 192 Heste, 897 Stkr. Hornkvæg (deraf 443 Køer), 724 Faar og 368 Svin. Ager og Engs Hrtk. 1895: 104 Td.; 38 Selvejergde. med 88, 43 Huse med 15 Td. Hrtk. og 10 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 463 (1801: 244, 1840: 316, 1860: 374, 1890: 433), boede i 93 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 14 levede af immat. Virksomhed, 363 af Jordbr., 14 af Industri, 5 af Handel, 25 af deres Midler, og 12 vare under Fattigv.

I Sognet: Byerne: Lyne (1340: Lyyn) med Gaarden Kirkegd., ved Landevejen, med Kirke, Skole, Forsamlingshus (opf. 1889) og Kro; Nørhede med Mejeri; Sønderdiger; Glibstrup; Ulbæk med Arnebjærg, Gd.; Østergaard med Biskole og Gaardene Knudhede, Ravnkjær og Østergaard (4 1/4 Td. H.). Gejlgde.

Lyne S., en egen Sognekommune, hører under Bølling-Nørre Hrdr.’s Jurisdiktion (Skjern), Holstebro Amtstue- (med Filial i Ringkj.) og Tarm Lægedistr., 11. Landstings- og Amtets 6. Folketingskr. samt 5. Udskrivningskr.’ 18. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Kirken, vistnok indviet til St. Peder, bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V. og Vaabenhus mod N. Skib og Kor, med flade Lofter, ere fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Nordd. og flere Vinduer ere bevarede. Senere tilføjedes Taarnet, hvis Underrum (fladt Loft) har Rundbue ind til Skibet, af Granitkvadre og Munkesten, og Vaabenhuset, af Mursten. Alterbord af Granit. Altertavle og Prædikestol i Renæssancestil med Mads Nielsen Skades fædr. og mødr. Vaabener. To Figurer (Jmfr. Maria og St. Peder) fra en gotisk Altertavle staa paa Korbuens Kragbaand. Kalk, skænket 1673 af Jens Vognsen og Elsebe Skade. Romansk Granitdøbefont. Klokke fra 1457 med Minuskelindskrift.

Østergaard var fordum en Hovedgd., som opstod af en Bondeby Nærild, der 1583 gaves i Mageskifte af Kongen til Adelsmanden Mads Nielsen Skade (se S. 167). Den ejedes 1638 og 1648 af dennes Brodersøn Niels Skade og kom med sidstnævntes Broderdatter til Ritmester Jesper Vognsen til Rolsegd., † 1687. Med hans Døtre Elisab. Magdalene og Ingeborg Marie († 1717) kom den til deres Ægtefæller Otto Andr. Lindenqvist († 1697) og Ritmester Augustin Permoser († 1704). Lindenqvists Halvdel (10 Td. H.) købtes 1697 af Bent Müller paa Refstrup og skødedes 1702 af Herredsfoged Jak. Knudsen til Tarm Bisgd. til Niels Andersen Boltrup († 1707), der 1703 købte Permosers Halvdel og saaledes samlede Gaarden (i alt 20 Td. H.). Den købtes atter af ovenn. Jak. Knudsen, † 1729; hans Enke døde 1750, hvorefter Arvingerne 1752 bortsolgte den største Del af Godset (over 200 Td. H.) og afhændede Gaarden til Forpagteren Niels Zellemann, som ved Aukt. 1755 solgte den til Christen Hansen til Lønborggd., hvorpaa den deltes i 3 Gde., som bortfæstedes, og som hørte under Lønborggd., indtil Fr. Juel 1815 solgte dem. Ø. By er nu delt i 8 Gde. og 6 mindre Parceller. Der er intet Spor af den gml. Hovedbygn., der har ligget midt i Marken.

Forfatteren Knud Lyne Rahbeks Fader tog Navn efter sit Fødested Rabæk (Lyne-R. i Modsætning til R. i Aadum Sogn.).


Eksterne Link