Lem Sogn (Randers Amt)

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Lem Sogn er et sogn i Randers Nordre Provsti (Århus Stift). Sognet ligger i Randers Kommune; indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Støvring Herred (Randers Amt). I sognet ligger Lem Kirke.


Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Gimming Sogn Ved Rescr. 21/8 1722 bleve de tvende residerende Capellaner til Randers St. Mortens Kirke Compastores til dette Embede; fra 1812 til 1819 var det forenet med Randers Hospitals-Præsteembede


 • 15?? Lago . . .
 • 1556 Christen Pedersen
 • 1598 Anders Pedersen
 • 1645 Bertel Frantsen
 • 1692 Jacob Jensen Hobroe
 • 1701 Laurits Nicolai (Nielsen) Randrup
 • 1707 Hans Clausen

Forskellige hjælpepræster tilknyttet Randers Sankt Mortens Sogn

 • 1819 Ole Bork
 • 1823 Petrus Janus Kruse
 • 1842 John Daugaard
 • 1832 Hans Steenstrup Ipsen


Følgende beskrivelse af Lem Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Lem Sogn, Anneks til Gimming, omgives af dette, St. Mortens ø. Landd., Randers Købstadsjorder og Borup Sogn samt Nørhald Hrd. (Spentrup og Linde S.). Kirken, midt i Sognet, ligger over 1/2 Mil N. N. Ø. for Randers. De højtliggende, temmelig jævne Jorder ere skørlerede og muldede. Gennem Sognet gaa Landevejen fra Randers til Hadsund og Randers-Hadsund Banen.

Fladeindholdet 1896: 1277 Td. Ld., hvoraf 531 besaaede (deraf med Rug 100, Byg 144, Havre 273, Blandsæd til Modenh. 3, Kartofler 6, andre Rodfr. 4), Afgræsn. 357, Høslæt, Brak, Eng m. m. 338, Have 6, Skov 3, Kær og Fælleder 12, Heder 13, Veje og Byggegr. 15 Td. Kreaturhold 1898: 132 Heste, 499 Stkr. Hornkv. (deraf 255 Køer), 515 Faar, 156 Svin og 3 Geder. Ager og Engs Hartk. og halv. Skovskyldshartk. 1895: 114 Td.; 25 Selvejergaarde med 111, 19 Huse med 2 Td. Hrtk. og 2 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 270 (1801: 179, 1840: 238, 1860: 243, 1890: 283), boede 1890 i 47 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 9 levede af immat. Virksomh., 195 af Jordbrug, 32 af Industri, 32 af forsk. Daglejervirksomh., 10 af deres Midler, og 5 vare under Fattigv.

I Sognet Byen Lem med Kirke, Skole, Forsamlingshus (opf. 1876), Mølle og Jærnbanehpl. Brastrupholm, 2 Gde.

Lem S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette samt 4. Udskrivningskr.’ 387. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Kirken bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V. og Vaabenhus mod S. Skib og Kor ere fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Begge med Søjler prydede Døre (se Aarb. f. n. Oldk. 1896 S. 274) og eet Vindue ere bevarede. Skibet har fladt Bjælkeloft, Koret senere indbygget Hvælving, med Kalkmalerier fra 1. Halvdel af 16. Aarh. (se Magn. Petersen, Kalkm., S. 25). Taarnet (restaur. 1760 og 1901), hvis hvælv. Underrum har Spidsbue ind til Skibet, er opf. i den senere Middelalder af Granitkvadre og Munkesten. Vaabenhuset er af Mursten. Anselig Altertavle i Renæssancestil med Eske Brocks og Christence Vifferts Navn og Vaabn. og Aarst. 1615 og 1616. Den ældre kat. Altertavle (restaur. 1900) hænger nu i Vaabenhuset; paa de yngre Sidefløje staa Claus Hardens og Rebekka Schinkels Navne og Aarst. 1661. Prædikestol i Renæssancestil fra 1671. Romansk Granitdøbefont med Dobbeltløver.

I Sognet har ligget Hovedgaarden Sørup med en Vandmølle i Lindal og Jomfruløkken (nu en Del af Randers Mark) samt en Laksegaard i Fjorden. Den ejedes af Erik Nielsen (af Slægten Abildgaard) og dennes Søn Niels Eriksen, der 1407 gav og skødede S. til sin Frænde Biskop Niels Jacobsen Lunge i Strengnæs, dog at han skulde indløse den fra Panthaveren Biskop Peder i Roskilde (forhen i Aarhus), der havde 98 lødige Mark tilgode derpaa. Senere ejedes S. af Marqvard Lauritsen; Hans Stygge til Holbækgd. mageskiftede den 1551 til Kronen, hvorefter den laa under Bjellerup Ladegaard.

Lem var tidligere Anneks til Borup, men blev fra 1722 henlagt til et af de to resid. Kapellanier i Randers; se videre under Gimming S. 891.


Eksterne Link