Kasted Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Kasted Sogn et sogn i Aarhus Domprovsti (Aarhus Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Hasle Herred (Aarhus Amt). I sognet ligger Kasted Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste


Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Brabrand Sogn og fra 1873 med Tilst Sogn

 • 1584 Mogens Jensen
 • 15?? Jens . . .
 • 1610 Niels Christiansen Morsing
 • 1642 Niels Nielsen Lyngbye
 • 1672 Søren Nielsen Braband (Lyngbye)
 • 1692 Anders Jespersen Hutfeld
 • 1728 Jes Jessen Fæster
 • 1739 Jens Dons
 • 1768 Hans Jensen Dons
 • 1784 Jens Møldrup
 • 1811 Johan Christian Hahn

 • 1873 Henrik Adolph Krøyer
 • 1878 Emil Ferdinand Koch

Følgende beskrivelse af Kasted Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Kasted Sogn, Anneks til Tilst, omgives af dette og Skejby Sogn samt V.-Lisbjærg Hrd. (Lisbjærg og Ølsted S.). Kirken, noget nordl., ligger 1 Mil N. V. for Aarhus. De højtliggende, noget bakkede Jorder ere dels lette og stærkt sandblandede, dels skøre med Lerunderlag.

Fladeindholdet 1896: 914 Td. Ld., hvoraf 506 besaaede (deraf med Hvede 24, Rug 68, Byg 84, Havre 237, Blands. til Modenh. 14, andre Rodfr. 77), Afgræsn. 109, Høslæt, Brak, Eng m. m. 254, Have 10, Moser 12, Veje og Byggegr. 20 Td. Kreaturhold 1898: 82 Heste, 359 Stkr. Hornkv. (deraf 242 Køer), 58 Faar, 443 Svin og 21 Geder. Ager og Engs Hrtk. og halv. Skovskyldshrtk. 1895: 102 Td.; 13 Selvejergde. med 98, 23 Huse med 4 Td. Hartk. og 6 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 241 (1801: 100, 1840: 137, 1860: 180, 1890: 223), boede i 43 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 10 levede af immat. Virksomhed, 148 af Jordbrug, 3 af Gartneri, 37 af Industri, 2 af Handel, 5 af forsk. Daglejervirks., 4 af deres Midler, og 14 vare under Fattigv.

I Sognet Byen Kasted med Kirke, Skole og Fattiggaard for K. og Brabrand Komm. (opr. 1883, Plads for 50 Lemmer). Hovedgaarden Kjærbygaard har 25 5/8 Td. H. A. og E. og 1/2 Td. Skovsk., 241 Td. Ld., hvoraf 25 Eng, 28 Skov (i Trige S.), Resten Ager; desuden c. 1/2 Td. H. Fæstegods. Koldkjærgaard har 23 3/8 Td. H., 204 Td. Ld., hvoraf 7 Eng, 4 Gaardspl. og Have, Resten Ager. Uskjærgaard.

Kasted S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette samt 4. Udskrivningskr.’ 273. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Den lille Kirke bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V. og Vaabenhus mod S. Skib af kvadratisk Form, med fladt Loft, og Kor, med senere indb. Hvælving, ere fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Korets Spidsgavl er af røde Mursten. Begge Døre ere bevarede (Nordd. tilm.). I den senere Middelalder opførtes det lille Taarn (før med Hvælving), af Granitkvadre og Mursten, og Vaabenhuset, af Mursten. Altertavle (den genopstandne Christus, Kopi) fra 1879 af P. A. Lyders. Store Malmalterstager, skænkede 1654 af Ove Skade til Kjærbygd. og Hustru Augusta Margr. Marschalck. Granitdøbefont. Lille Klokke, uden Indskr., fra 15. Aarh. Taarnrummet er Ligkapel.

Kjærbygaard tilhørte i 14. og 15. Aarh. Alling Kloster. Klosterets Lensmand 1428 var Lille Ove, Væbner, der skødede sit Gods i Skiøfstorp i Liisberg Hrd. til Kapitlet i Aarhus, og 1452 Erkedegnen i Aarhus Hr. Markvard Skjernow. Senere tilhørte K. Hr. Peder Lykke og Kronen, der 1579 mageskiftede den til Hans Brun, med hvis Datter Bodil den kom til Chrf. Skade, † 1654, hvis Søn Fr. S. 1658 skødede K. (37 Td. H.) til sin Broder Gehejmer. Ove S., † 1664, der efterlod den til sin Datter Judithe Cathr. S. († 1678), som bragte den til sin Mand Admiral Chr. Bielke († 1694). Han solgte den 1686 til sin Broder Otte B., † 1711, der 1709 oprettede K. til et Stamhus; hans Enke Beate Rosenkrantz succederede ham, men overdrog snart Stamhuset til sin Søn Major Jørgen Bielke, † 1724, i hvis Tid det blev meget forgældet; hans Enke Ide Dorothea Rosenkrantz døde 1733, hvorefter det gik over til Datteren Beate Dorothea Bielke (g. 1. med Oberstlieutn. Chr. Stürup, 2. med Major Frands Reenberg), som ifl. Overenskomst 1746 (mod en aarl. Pension af 160 Rd.; paa Stamhuset hvilede da en Gæld paa 21,000 Kr., „meget over Halvdelen af dets Værdi“) overdrog det til Svigersønnen, Amtmd. Verner Rosenkrantz til Krabbesholm († 1777). Ifl. kgl. Bevill. af 29/5 1750 solgte han det 1751 med Tiender og Gods (26, 12 og 204 Td. H.) til Kommercer. Ole Olesen i Aarhus for 32,000 Rd. Hans Stifdatter Edel Nielsd. Secher arvede K. 1759, og hendes Dødsbo skødede den (26, 64 og 294 Td. H.) 1769 for 31,152 Rd. til Medarvingen Jørg. Anker Secher, hvis Søn M. P. Secher († 1831) 1804 overtog K. (26, 110 og 317 Td. H.) for 140,000 Rd. og ifl. kgl. Bevill. bortsolgte 239 Td. H. Bøndergods til Fæsterne; 1808 solgte han K. for 118,000 Rd. til Broderen Niels Anker S.; ved Aukt. 1829 solgtes den for 41,250 Kr. til Niels Knudsen Søndergaard; 1841 blev den for 77,000 Kr. købt af Th. Secher Hansen, hvis Søn Oscar H. overtog den 1881 og 1889 solgte den for 180,000 Kr. til Svogeren, den nuv. Ejer, Oberst O. Staggemeier. — Hovedbygningen, to Fløje af Bindingsværk i 1 Stokv., er opf. 1768-70; 1881 blev Façaden til Gaarden nedreven og genopf. af Grundmur.

Koldkjærgaard blev 1883 købt for 190,000 Kr. af Jægerm. F. Leth, der 1891 solgte den for 171,000 Kr. til den nuv. Ejer, A. Bech. — Hovedbygningen, i 1 Stokv., er opf. 1856; 1899 fik den en gennemgaaende Kvist.

En Østergaard i „Kalsted“ hørte 1397 til Alling Kloster.

Eksterne Link