Horns Herred (Jylland)

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning
Horns Herred omkring 1900
Herredsvåben
Horns Herred


Horns Herred var en del af det tidligere Hjørring Amt, fra 1970-2006 Nordjyllands Amt, og nu Region Nordjylland. Horns Herred hørte i middelalderen under Vendsyssel, senere kom det under Ålborghus Len, og fra 1660 Ålborghus Amt. I 1707 lagt under Åstrup, Sejlstrup, Børglum Amt indtil det i 1793 kom under Hjørring Amt


I Horns Herred ligger følgende sogne:Følgende beskrivelse af Horns Herred er fra Trap Danmark 3 udgave.

Horns Herred, den nordl. Spids af Jylland, og det næststørste Herred i Amtet, omgives af Skagerak og Kattegat og er mod S. og V. begrænset af Dronninglund, Børglum og Vennebjærg Herreder. Til Herredet høre Hirsholmene med nogle mindre Holme, Kjølpen og Deget, i Kattegat. Den største Udstrækning fra Skagens Odde til Sydgrænsen er omtr. 5 1/4 Mil, Bredden fra V. til Ø. veksler mellem 2 3/4 og 1/2 Mil. Den sydl. Del er opfyldt af Udløberne af Højvendsyssel (se S. 1); de højeste Punkter, Flade Kirkebakke (Kigud), 389 F., 122 M., og Flade Præstehøj, 340 F., 107 M., ligge mod S. Ø.; mod N. V. hæve Tolne Bakker sig til 267 F., 84 M. Den øvrige Del af Herredet er lavtliggende med store Kær og Flyvesandsstrækninger,hvilke sidste dække den største Del af den Odde, hvori Herredet løber ud mod N., ligesom de følge hele Kysten langs Skagerak og paa enkelte Steder ogsaa findes ved Kattegat. En Del af Lavningerne mellem Bakkerne og i de flade Egne have sand- og lermuldede Jorder, i øvrigt ere de sandede og ufrugtbare. Af Aaerne mærkes Uggerby Aa, der søger mod N. ud til Skagerak, og Knasborg Aa og Elling Aa, der løbe til Kattegat. Herredet er meget skovfattigt (5412 Td. Ld.). En Del af det beplantede Areal er Statsplantager, nemlig Skagen, Bunken, Aalbæk og Tversted Plantager. Med Hensyn til Frugtbarheden hører Herredet til de ufrugtbareste i Amtet (gnmstl. 47 Td. Ld. paa 1 Td. Hrtk.). Efter Opgørelsen 1896 var Fladeindholdet (med Frederikshavn og Skagen Købstæder) 96,591 Td. Ld. (9,68 □ Mil, 532,9 □ Km.). Landdistrikt. Ager og Engs Hartk. samt halv. Skovskyldshrtk. var 1/1 1895 1977 Td. Folketallet var i Landdistr. 1/2 1890 15,090 (1801: 6462, 1840: 9294, 1860: 11,945, 1880: 14,068). I Herredet ligge Købstæderne Frederikshavn og Skagen. I gejstlig Henseende danner Herredet et eget Provsti (undt. Lendum Sogn, der hører til Dronninglund Hrd.’s Provsti), i verdslig Hens. hører det under Horns Hrd.’s Jurisdiktion samt under Amtets 4. Forligskreds (Skagens Landdistr.), 6. Forligskr. (Tversted, Mosbjærg, Bindslev og Hørmested S.) og 2. Forligskr. (de øvrige Sogne).

Horns Hrd. (ogsaa kaldt saaledes i Vald. Jrdb.) hørte i Middelalderen til Vendsyssel, senere til Aalborghus Len og fra 1660 til Aalborghus Amt; 1707 kom det ind under Aastrup, Børglum og Sejlstrup Amter, indtil disse 1793 lagdes ind under det da oprettede Hjørring Amt.

Herredets forskellige Dele have været ret ulige befolkede i Oldtiden, efter de jordfaste Mindesmærker at regne. I de nordøstl. Sogne, Skagen, Raabjærg, Elling og Tversted, samt paa Hirsholmene kendes ingen Monumenter og i Bindslev Sogn kun 5; i de øvrige Sogne er der derimod talt i alt 355, hvoraf knap 20 Stengrave, Resten Gravhøje; henved 100 af Monumenterne ere dog nu sløjfede og 50 mere eller mindre forstyrrede; 43 ere fredlyste. Oldsagsfund foreligge næsten fra hele Herredet (Hirsholmene undtagne), om end sparsommere fra den nordøstl. Del.

Litt.: Indberetn. til Nationalmus. om antikv. Undersøgelser i H. Hrd., af Bahnson, Bindesbøll og Rondahl, 1882.

Se også