Hoed Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Hoed Sogn er et sogn i Syddjurs Provsti (Århus Stift). Sognet ligger i Syddjurs Kommune; indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Djurs Sønder Herred (Randers Amt). I sognet ligger Hoed kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Ålsø Sogn

 • 1536 Rasmus Nielsen
 • 1567 Jens Andersen
 • 1608 Søren Kjeldsen
 • 1669 Claus Nielsen Lyngbye
 • 1677 Christen Nielsen Lyngbye
 • 1693 Frants Olsen Vroue
 • 1696 Jacob Jonæsen el. Johnsen Buch
 • 1722 Hans Jacobsen Buch
 • 1724 Niels Jacobsen Buch
 • 1733 Jørgen Pedersen Steenstrup
 • 1759 Niels Nielsen Broch
 • 1763 Mads Jensen Bergenhammer
 • 1771 Andreas Kønig (Kønnesen)
 • 1776 Peder Worsøe
 • 1820 Hans Andreas Biltzing
 • 1853 Peter Christian la Cour
 • 1861 Carl Vilhelm Prytz


Følgende beskrivelse af Hoed Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Hoed Sogn, Anneks til Aalsø, omgives af dette, Homaa, Lyngby og Rosmus Sogne samt Kattegat. Kirken, ved Vestgrænsen, ligger 1 1/2 Mil S. S. V. for Grenaa. De noget højtliggende, temmelig jævne Jorder ere afvekslende sandede, sandmuldede og lerblandede. Ved Glatved Strand findes en Revle af Saltholmskalk, der strækker sig ud i Havet. Vest- og Sydgrænsen dannes af Hoed Aa.

Fladeindholdet 1896: 1764 Td. Ld., hvoraf 805 besaaede (deraf med Hvede 7, Rug 195, Byg 188, Havre 289, Boghvede 3, Bælgsæd 8, Frøavl 4, Blands. til Modenh. 25, Kartofler 19, andre Rodfr. 65), Afgræsn. 363, Høslæt, Brak, Eng m. m. 329, Have 11, Skov 22, Kær og Fælleder 39, Heder m. v. 104, Veje og Byggegr. 90 Td. Kreaturhold 1898: 115 Heste, 451 Stkr. Hornkv. (deraf 307 Køer), 248 Faar, 210 Svin og 32 Geder. Ager og Engs Hartk. og halv. Skovskyldshrtk. 1895: 101 Td.; 29 Selvejergde. med 96, 30 Huse med 5 Td. Hrtk. og 47 jordløse Huse, c. 1/2 i Fæste og Leje. Befolkningen, 1/2 1901: 487 (1801: 253, 1840: 362, 1860: 467, 1890: 535), boede i 95 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 8 levede af I Sognet Byerne: Hoed (1183: Hagethuet, 1257 : Hagæthwet) med Kirke, Kro og Købmandshdl.; Øster-Balle; Glatved (1257: Glappethwæt, 1456-93: Glaptuid) med Skole og Kalkbrud (aabnet 1882; det hører for største Delen under Katholm og Rugd.; det beskæftiger omtr. 50 Arbejdere og producerer aarl. omtr. 1000 Kub. Favne Kalk); Glatved Strand, Huse.

Hoed S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette samt 4. Udskrivningskr.’ 366. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Kirken bestaar af Skib og Kor ud i eet, Taarn mod V. og Vaabenhus mod S. Af den oprindl. i romansk Tid af raa Granit og tilhugne Hjørnekvadre opf. Bygning staar nu kun Skibets Vestgavl og en Del af dets Sidemure. I Slutn. af Middelalderen nedbrødes Koret, Skibet forlængedes mod Ø., hvor det fik tresidet Afslutn., Murene forhøjedes, og Hvælvinger indbyggedes. Noget senere tilføjedes Taarn og Vaabenhus. Alle Tilbygninger ere af Munkesten. Kirken synes at have haft en Tilbygning mod N. lige over for Vaabenhuset. Altertavlen er sammenstykket fra forskellige Tider, med flere Malerier. Paa Knæfaldet Høgers og Kragers Vaaben. Romansk Granitdøbefont. Prædikestol i Renæssancestil fra 1689. I Vaabenhuset er indmuret en Ligsten (før i Kirkegulvet) over Herredsfoged Niels Sørensen, † 1655 (bekendt fra Dommen over Vejlbypræsten).

Hoed nævnes i Bisp Svend af Aarhus’ Testam. af 1183 blandt de Byer, hvori han testamenterede Øm Kloster Ejendomme. — Ved Øster-Balle er der fundet Rester af en gml. Teglovn, hvorved Munkestensbrokker. — Ved Øster-Balle er der fredlyst en Runddysse, ved Hoed en Høj med et anseligt Dyssekammer med Gang (Kamret 5 F. højt).

Hoed var Anneks til Hyllested indtil 1581, da det blev Anneks til Aalsø.


Eksterne Link