Hjortshøj Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Hjortshøj Sogn er et sogn i Århus Nordre Provsti (Århus Stift). Sognet ligger i Aarhus Kommune; indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Øster Lisbjerg Herred (Randers Amt). I sognet ligger Hjortshøj kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Elev Sogn og fra 1674 Egå Sogn

 • 1584 Rasmus Christensen Gammelmand (Sinding)
 • 1602 Mikkel Andersen Wivild
 • 1626 Eskild Sørensen
 • 1657 Knud Eskildsen Hjortshøi
 • 1674 Jens Andersen Winding
 • 1711 L. Harlev
 • 1717 Thomas Pedersen Todberg
 • 1736 Jens Harlev
 • 1751 Erling Halvorsen Ramstad
 • 1765 Jens Sørensen Krag
 • 1779 Hans Christopher Vogelius
 • 1815 Jens Dons Kaarsberg
 • 1849 Carl Ulrik Boesen
 • 1861 Ludvig Peter Christian Christensen
 • 1872 Frants Adam Hans Bülow

Capellaner pro loco i Hjortshøi, Egaa og Elev.

Følgende beskrivelse af Hjortshøj Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Hjortshøj Sogn, det mindste i Herredet, omgives af Annekset Egaa, Skjødstrup, Hornslet og Todbjærg Sogne samt Aarhus Amt (V.-Lisbjærg Hrd.). Kirken, mod S. V., ligger 1 1/2 Mil N. N. Ø. for Aarhus og 3 1/2 Mil S. Ø. for Randers. De ikke videre højtliggende Jorder ere overvejende lerede og lermuldede. Gennem Sognet gaar Aarhus-Ryomgaard Banen.

Fladeindholdet 1896: 1960 Td. Ld., hvoraf 1014 besaaede (deraf med Hvede 80, Rug 144, Byg 207, Havre 434, Blandsæd til Modenhed 32, Grøntf. 20, Kartofler 13, andre Rodfr. 84), Afgræsn. 410, Høslæt, Brak, Eng m. m. 360, Have 26, Skov 57, Moser 20, Kær og Fælleder 14, Hegn 7, Veje og Byggegr. 50 Td. Kreaturhold 1898: 183 Heste, 804 Stkr. Hornkv., (deraf 510 Køer), 227 Faar, 474 Svin og 17 Geder. Ager og Engs Hartk. og halv. Skovskyldshrtk. 1895: 199 Td.; 48 Selvejergde. med 187 og 57 Huse med 12 Td. Hrtk. Befolkningen, 1/2 1901: 588 (1801: 259, 1840: 378, 1860: 507, 1890: 589), boede i 123 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 47 levede af immat. Virksomhed, 374 af Jordbr., 3 af Gartneri, 98 af Industri, 14 af Handel, 32 af forsk. Daglejervirks., 18 af deres Midler, og 3 vare under Fattigv.

I Sognet Byerne: Hjortshøj med Kirke, Præstegd., Skole, Mølle, Andelsmejeri (Viruplund), Jærnbane-, Telegraf- og Telefonst.; Kankbølle; Hesselballe med Folkehøjskole (opr. 1875) og Mølle; Brandstrup med Skole. Sortemose, Huse; Virup Skov, med Huse. Gaarden Kirstineborg har 16 1/2 Td. H., 140 Td. Ld. (i Hjortshøj, Egaa og Elsted S.), hvoraf 3 Eng, 4 Gaardspl., Have m. m., Resten Ager; 1 Hus. Gaarden Hjortshøjlund med Saastrupgd. (sidste i Elsted Sogn) har 26 3/8 Td. H. (deraf Saastrupgd. 11 1/8), 230 Td. Ld., hvoraf 12 Eng, 16 Skov, Resten Ager; 3 Huse. Østergaard har 13 3/8 Td. H., 104 Td. Ld., 3 Eng, 14 Have og Gaardspl., Resten Ager. Andre Gaarde: Georgsminde, Kankbøllegd., Stenaagd.

Hjortshøj S., een Sognekommune med Annekset, hører under Rougsø m. fl. Hrdr.’s Jurisdiktion (Randers), Aarhus Amtstue- og Lægedistr., 9. Landstings- og Amtets 4. Folketingskr. samt 4. Udskrivningskr.’ 301. Lægd. Kirken tilhører en Privatmand.

Kirken bestaar af Skib og Kor ud i eet med tresidet Afslutn., højt Taarn mod V. og Vaabenhus mod S. Skib og Kor ere fra romansk Tid (senere ombyggede) af raa og huggen Granit. Syddøren er bevaret; flere Vinduer spores. I den senere Middelalder fik Kirken Hvælvinger, og Taarn (samme Bredde som Skibet) og Vaabenhus tilføjedes, af Mursten. Altertavlen (den korsf.) er malet 1877 af Lyders. Romansk Granitdøbefont med Dyrefigurer. Prædikestol i Rokokostil. Epitafium, med Portr., over Præsten Knud Eskildsen Hjortshøj, † 1674, med Hustru og Børn, opsat 1672. I Taarnet en lukket Stol for Thomas Secher til Hjortshøjlund, fra 1788. Der er fundet Kalkdekorationer fra Slutn. af 15. Aarh. (se M. Petersen, Kalkm. S. 23).

Niels Mogensen tilskødede 1262 Øm Kloster al sin Ejendom paa Hjortshøj Mark, hvor Klosteret allerede 1242 havde Jord. Af Hjortshøjlunds Ejere nævnes Jens Pedersen Rask, der 1704 solgte den (5 Td. H.) for 300 Rd. til Jmfr. Edel Sehested, † 1716 i Ægteskab med Major Lützow, saa Herredsfoged Mikkel Abelsen, som havde købt den 1731, men 1733 solgte den til Kapt. Cai Bertram v. Brockdorff; 1742 fik Christence Friis Thornsohn Skøde paa H., men 1759 solgte hun som Enke efter Peder Borre Gaarden (6 og 30 Td. H.) for 4900 Rd. til Amtmd. Baron Gersdorff, der 1768 solgte den for 5200 Rd. til Fuldmægtig paa Vosnæsgd. Niels Rhode. Denne skødede 1771 H. for 9200 Rd. til Thomas Secher, der 1808 overdrog den til sin Søn Ole Olesen Secher († 1845), hvis Enke Anne Ammitzbøl 1847 solgte den (15 Td. H.) for 37,500 Rd. til Otte Vilh. Synnestvedt, der transporterede Købet for 46,000 Rd. til Holger la Cour. Han skødede den 1854 for 62,500 Rd. til H. Hastrup, der 1856 solgte den for 73,000 Rd. til C. J. G. Berner; han solgte den 1860 for 84,000 Rd. til Kmjkr. F. Folsach, som 1874 solgte den for 190,000 Kr. til den nuv. Ejer, J. Secher. — Hovedbygningen havde før 3 Fløje; i 19. Aarh. nedreves de to, og den tilbagestaaende Midtfløj forlængedes. — Saastrupgd. har hørt til Ejendommen siden 1846.

Paa Hjortshøj Mark har der været en endnu i 19. Aarh. meget besøgt hellig Kilde; oprindl. var den aaben som en Brønd og stensat, men nu er den fyldt med Marksten.

Hjortshøj har tidligere haft Elev og, fra 27/5 1674, Egaa til Annekser, indtil Elsted og Elev bleve oprettede til eet Pastorat ved Res. af 1/4 1874.


Eksterne Link