Hem Sogn (Randers Amt)

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Hem Sogn er et sogn i Hobro-Mariager Provsti (Århus Stift). Sognet ligger i Mariagerfjord Kommune; indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Onsild Herred (Randers Amt). I Hem Sogn ligger Hem Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Sem Sogn. Fra 23/2 1684 til 1740 bestyredes kirken kun af sognecapellaner. Herefter overtog de res. Capellaner fra Mariager Købstad Sogn frem til at der 6/1 1800 igen kom sognepræster til Hem og Sem kirker.

Sognepræster i Hem og Sem:

 • 15?? Henning Hansen
 • 1579 Niels Thomsen
 • 15?? Hans Sørensen
 • 1639 Thor Jensen
 • 1672 Niels Thorsen

Sognecapellaner i Hem og Sem:

 • 1691 Philip Mogensen Todberg
 • 1696 Peder Nielsen Lundsgaard

Res. Capellaner fra Mariager som bestyrede Hem og Sem kirker i fraværet af sognepræst og capellaner:

 • 1740 Nicolai Jensen Reiersen
 • 1741 Hans Larsen Pedersen Lessøe
 • 1741 Jochum Klog
 • 1751 Jørgen Pedersen Kofod
 • 1753 Johan Larsen Bruun
 • 1757 Jørgen Sørensen
 • 1766 Jørgen Schaarup
 • 1778 Christian Ehrenfried Carstensen
 • 1784 Andreas Wulf Meinert
 • 1785 Peter Jensen
 • 1791 Daniel Grønbech
 • 1796 Edvard Ulriksen Røring
 • 1800 Frederik Christian Bergmann

Sognepræster i Hem og Sem:

Følgende beskrivelse af Hem Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Hem Sogn omgives af Annekset Sem, Mariager Lands, og Svenstrup Sogn med dets Enklaver samt Nørhald Hrd. (Gassum S.) og Gjerlev Hrd. (Kjærby og Gjerlev S.), fra hvilket det skilles ved Kastbjærg Aa. Kirken, noget sydl., ligger hen ved 3/4 Mil S. Ø. for Mariager. De højtliggende, bakkede Jorder (Møgelhøj, 319 F., 100 M.) ere overvejende sandmuldede. En Del Skov (Kjellerup Sk., Hem Sk., Skrødstrup Sk.).

Fladeindholdet 1896: 3290 Td. Ld., hvoraf 853 besaaede (deraf med Rug 201, Byg 175, Havre 398, Grøntf. 27, Kartofler 35, andre Rodfr. 13), Afgræsn. 708, Høslæt, Brak, Eng m. m. 498, Have 11, Skov 622, ubevokset 31, Moser 45, Heder 475, Veje og Byggegr. 43 Td. Kreaturhold 1898: 137 Heste, 502 Stkr. Hornkvæg (deraf 295 Køer), 743 Faar, 299 Svin og 30 Geder. Ager og Engs Hartk. og halv. Skovskyldshartk. 1895: 151 Td.; 28 Selvejergaarde med 117, 4 Fæstegd. med 15, 50 Huse med 18 Td. Hrtk. og 3 jordløse Huse, 1/4 i Fæste og Leje. Befolkningen, 1/2 1901: 428 (1801: 303, 1840: 376, 1860: 407, 1890: 386), boede 1890 i 91 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 9 levede af immat. Virksomhed, 266 af Jordbr., 63 af Industri, 26 af forsk. Daglejervirks., 14 af deres Midler, og 8 vare under Fattigv.

I Sognet Byerne: Hem med Kirke og Præstegd.; Skrødstrup med Skole, Missionshus (opf. 1897) og Mølle. Skrødstrup-Skov, Huse. Kvotrupgaarde. Charlottenpris, Gd. Vasehus, Gd. Nymølle, Vandmølle.

Hem S., een Sognekommune med Annekset, hører under Onsild-Gjerlev Hrdr.’s Jurisdiktion (Mariager), Randers Amtstue- og Mariager Lægedistr., 9. Landstings- og Amtets 1. Folketingskr. samt 4. Udskrivningskr’. 411. Lægd. Kirken tilhører Ejeren af Kjellerup, Svenstrup S.

Kirken bestaar af Skib, med fladt Loft, hvælv. Kor, Taarn mod V. og Vaabenhus mod S. Skib og Kor ere fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Eet Vindue (tilm.) og Syddøren (se Aarb. f. n. Oldk. 1894 S. 274) ere bevarede. Skibet er mod V. i romansk Tid afdelt fra Hovedrummet ved en Mur og en firkantet Midtpille, forbundne ved Rundbuer. Denne afskildrede Del har oprindl. raget op over Skibet som et lavt Taarn; i gotisk eller tidlig Renæssancetid blev den nordl. Del af Taarnet nedtaget, medens den sydl. Del forhøjedes med store, røde Mursten og understøttedes i Skibet med en indbygget Spidsbue. Paa Taarnets Vestmur staar: NIS. 1766. (Se Løffler, Udsigt osv., S. 144 flg.). Vaabenhuset er væsentlig af Kvadre fra Taarnet. Alterbord med Trækors. Prædikestolen er ny. Den gotiske Alterkalk er skænket af Johs. Harthbo og Hustru, vistnok fra Slutn. af 16. Aarh. Granitdøbefont. I Skibet Epitafium (restaur. 1900), paa hvis tomme Indskrifttavle en Kisteplade over Anne Nielsdatter, † 1595 paa Dronningborg. I Vaabenhusets Mur en romansk Ligsten med et Kors.

I Kvotrup (Kaathorp, ogsaa Kortrup) laa fordum en Hovedgaard, der 1483 ejedes af Jørgen Poulsen, 1488 og 1490 af Jep Povelsen, Væbner, 1525 af hans Søn Mourids Jepsen, af hvis Sønner Jørgen Mouridsen til K. faldt 1565 ved Svarteraa, medens Niels Mouridsen døde 1605 som sidste Mand af sin Slægt (Benderup). Sidstes Datter Else havde 1580 paa K. Bryllup med Chrf. Lauridsen Seefeld. En Søster Jfr. Anne Nielsdatter, † 1593, ligger begr. i Hem Kirke. Chrf. Seefelds Børn arvede K., men Jørg. Seefeld solgte sin Part til Broderen Viffert S. 1631. Begge døde barnløse, og K. kom da til Svogeren Axel Urne, der alt 1638 skrev sig til K.; efter ham overtoges K. af Panthaveren Anker Povelsen i Randers, der solgte den til Grev Mogens Friis, som mageskiftede den til Kongen, fra hvem den 1665 blev tilskødet Ludvig Lorensen. Hans Enke Elisab. v. Dort afstod 1692 til sin Søn Nicolai Lorensen sin Brugsret til K.

Anders Jonsen af Skrøxstorp nævnes 1334.

Ved Hem er der fredlyst 8 Gravhøje, deribl. Møgelhøj (18 F. høj). Ved Hem har der været en hellig Kilde.

Hem og Sem vare tidligere et eget Pastorat, men bleve ved Reskr. af 23/2 1684 forenede med Mariager, indtil de atter 1808 (Reskr. af 26/8 1803) bleve eet Pastorat.


Link