Heldum Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Heldum Sogn. Et sogn i Lemvig Provsti (Viborg Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Skodborg Herred (Ringkøbing Amt). I sognet ligger Heldum Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Tørring Sogn

 • 1537 Peder Hjul
 • 1566 Jens Krabbe
 • 1600 Mads Jespersen
 • 1602 Hans Lauritsen Juul (Morsing)
 • 1628 Oluf Christensen
 • 1654 Thomas Pedersen Bølling
 • 1665 Thomas Christensen Blichfeld
 • 1685 Peder Jensen Hygom
 • 1691 Poul Nielsen Weirum
 • 1701 Søren Jørgensen Colding
 • 1707 Jens Christensen Seiling
 • 1720 Abel Hansen Klunger (Klynger)
 • 1732 Laurits Jensen Wadum
 • 1755 Johannes Thomsen Thorup (Thaarup)
 • 1762 Marcus Clausen Borgen
 • 1774 Christen Fog
 • 1802 Hans Otto Brøchner
 • 1823 Mathias Burchard Fanøe
 • 1825 Samuel Christian Prahl
 • 1834 Christian Ernst Dreyer
 • 1847 Conrad Balthasar Theodor Fogh

Følgende beskrivelse af Heldum Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Heldum Sogn, det mindste i Herredet og Anneks til Tørring, omgives af dette, Lomborg og Rom Sogne, Lemvig Købstadsjorder og Limfjorden (Lem Vig). Kirken, noget sydl., ligger 1/4 Mil V. for Lemvig. De især mod S. højtliggende, i den nordl. Del bakkede Jorder ere muldede med grusblandet Ler til Underlag. Ved Nordgrænsen ligger Horn Sø (se S. 481). Gennem Sognet gaa Landevejen fra Lemvig til Hove og Lemvig-Thyborøn Banen.

Fladeindholdet 1896: 788 Td. Ld., hvoraf 267 besaaede (deraf med Rug 59, Byg 19, Havre 127, Blandsæd til Modenh. 6, Kartofler 3, andre Rodfr. 50), Afgræsn. 245, Høslæt, Brak, Eng m. m. 240, Have 3, Skov 5, Moser 8, Kær og Fælleder 4, Stenmarker 9, Veje og Byggegr. 7 Td. Kreaturhold 1898: 39 Heste, 303 Stkr. Hornkv. (deraf 117 Køer), 113 Faar og 111 Svin. Ager og Engs Hrtk. 1895: 65 Td.; 8 Selvejergde. med 64, 3 Huse med 1 Td. Hrtk. og 1 jordløst Hus. Befolkningen, 1/2 1901: 89 (1801: 58, 1840: 57, 1860: 55, 1890: 79), boede i 12 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 71 levede af Jordbr., og 8 af Industri.

I Sognet: Heldum Kirke (1231: Høldum, 1340: Hældum), ved Landevejen, med Skole, Missionshus (opf. 1892) og Forsamlingshus (opf. 1902). Nørre-Vinkel, Gd. (8 Td. H.); Øster-Vinkel, Gd.; Sønder-Vinkel, Gd., med 18 1/2 Td. H., 200 Td. Ld., hvoraf 45 Eng, 15 Bakker, Resten Ager (under Gaarden drives desuden 24 Td. Ld., 3 1/4 Td. H., af Lemvig Købstadsjorder); Kirkegd., Ballegaard med 15 7/8 Td. H., 175 Td. Ld., hvoraf 21 Eng, 4 Skov, Resten Ager (8 under Lemvig); Østergd.; Heldumbol, Gd.; Markgd.; m. m.

Heldum S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette samt 5. Udskrivningskr.’ 208. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Kirken bestaar af Skib og Kor, med Bjælkeloft, fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Paa hver Side af Korbuen har der været en Alterniche, af hvilke den nordl. er bevaret. Norddøren og to Vinduer spores. Syddøren er tilintetgjort og en ny Dør gennembrudt nærmere Vestgavlen, da man her har afskildret et Slags Vaabenhus. Spidsgavlene ere senere ommurede. Altertavle med et Maleri fra 1845 (Christus velsigner Brød og Vin). Kalken er 1623 skænket af Knud Gregersen og Hustru. Romansk Granitdøbefont. Epitafium fra 1758 over Niels Nielsen Bierregaard til N.-Vinkel, † 1737, Hustru og 11 Børn (se Sml. til j. Hist. IV S. 260 flg., og Personalh. Tidsskr. 3. R. II S. 193 flg.). I Kirkens Vestende har der været Begravelse for S.-Vinkels Ejere. Foran Indgangsdøren en Ligsten med Korsfigur fra den tidligere Middelalder. Den langstrakte Klokke, i Vestgavlen, med „Ave Maria“, Kors m. m., er fra c. 1250.

I Heldum ejede Vald. Sejr 12 Mark Gulds Jord. — I Sognet har ligget en Gaard Hettestrud, hvorpaa Vestervig Kloster fik Skøde i 1300; i 16. Aarh. ejedes den af Rigshofm. Mogens Gøye og hans Datter Elline; 1633 var den Bondegaard.


Link