Harridslev Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Harridslev Sogn er et sogn i Randers Nordre Provsti (Århus Stift). Sognet ligger i Randers Kommune; indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Støvring Herred (Randers Amt). I sognet ligger Harridslev Kirke.


Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Albæk Sogn

 • 1567 Villads Nielsen
 • 1614 Christen Thomsen Sodie (Weringh)
 • 1629 Jørgen Christensen Horsens
 • 1672 Christen Jørgensen (Horsens)
 • 1706 Jens Ronander
 • 1728 Caspar Peder Müller
 • 1736 Mathias Poulsen
 • 1746 Christopher Nielsen Kellermann
 • 1760 Hans Hansen Søegaard
 • 1791 Ole Borch Hansen Søegaard
 • 1796 Niels Thomsen Hee
 • 1802 Frederik Rasch
 • 1818 Søren Wedege Brøchner
 • 1828 Jørgen Holger Andreas Jungersen
 • 1838 Hans Peter Mollerup
 • 1862 Carl Vilhelm Boesen
 • 1867 Georg Ferdinand Boesen


Følgende beskrivelse af Harridslev Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Harridslev Sogn, med Enklaver i Linde Sogn, omgives af Annekset Albæk, Støvring Sogn, Nørhald Hrd. (Tvede og Linde S.) og Gimming Sogn. Kirken, noget sydl., ligger 1 Mil N. Ø. for Randers. De højtliggende, temmelig jævne Jorder ere overvejende lermuldede med gode Enge ved Fjorden. Lindbjærg Skov. Gennem Sognet gaar Landevejen fra Randers til Udbyhøj.

Fladeindholdet 1896: 2598 Td. Ld., hvoraf 1105 besaaede (deraf med Hvede 10, Rug 230, Byg 277, Havre 511, Blandsæd til Modenhed 8, Grøntf. 8, Kartofler 24, andre Rodfr. 35), Afgræsn. 830, Høslæt, Brak, Eng m. m. 444, Have 20, Skov 70, Moser 23, Kær og Fælleder 7, Heder 58, Veje og Byggegr. 41 Td. Kreaturhold 1898: 257 Heste, 1042 Stkr. Hornkvæg (deraf 569 Køer), 1099 Faar, 415 Svin og 15 Geder. Ager og Engs Hartk. og halv. Skovskyldshartk. 1895: 228 Td.; 51 Selvejergaarde med 205, 98 Huse med 23 Td. Hrtk. og 22 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 778 (1801: 358, 1840: 1860: 647, 1890: 761), boede 1890 i 162 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 22 levede af immat. Virksomhed, 478 af Jordbr., 6 af Gartneri, 1 af Fiskeri, 114 af Industri, 2 af Handel, 77 af forsk. Daglejervirks., 31 af deres Midler, og 30 vare under Fattigv.

I Sognet Byerne: Harridslev, ved Landevejen, med Kirke, Præstegd., Skole; Lindbjærg; en Del af Mejlby (Resten i Linde S.) med Skole. Lindbjærggaarde; Vanggaarde og Grønbækgde.

Harridslev S., een Sognekommune med Annekset, hører under Nørhald m. fl. Hrdr.’s Jurisdiktion (Randers), Randers Amtstue- og Lægedistr., 9. Landstings- og Amtets 3. Folketingskr. samt 4. Udskrivningskr.’ 389. Lægd. Kirken tilhører Støvringgd. Kloster.

Kirken bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V. og Vaabenhus mod S. Skib og Kor ere fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant, men senere delvis ombyggede med smaa Mursten, vistnok efter en Brand. Eet Vindue er bevaret (tilmur.); Syddøren benyttes endnu (Nordd. tilm.). I den senere Middelalder fik Skib og Kor Hvælvinger, Taarnet, af Granitkvadre og Munkesten, med hvælvet Underrum med Rundbue ind til Skibet, og Vaabenhuset, af Munkesten, tilføjedes. Altertavlen er et Maleri (Opstandelsen) af Schleisner, fra 1866. Prædikestol i Barokstil, skænket af P. v. Spreckelsen, med hans Vaaben. Granitdøbefont. Paa Skibets Hvælvinger findes Kalkmalerier fra omtr. 1450 (se Magn. Petersen, Kalkmal. S. 22).

Lindbjærggaard var fordum en Adelsgaard, der af Kongen blev solgt eller udlagt i Betaling til Øllegaard Gyldenstierne, Enke efter Chr. Friis til Lyngbygd., hvis Broder Oberst Hans Friis til Clausholm 1658 købte Halvparten af hende.

Mejlby har tidligere haft en Kirke, af hvilken Grunden laa hen indtil for en Snes Aar siden; nu er der Pløjeland. — En smuk Runesten, der længe sad i et Stendige i Mejlby („Aane rejste denne Sten efter sin Søn Askel, som døde med Tore i Øresund“), er nu i Randers Museum (se Wimmer, D. Runemindesm. II, S. 213).

I den saakaldte Gallemose er der fremdraget et stort og vigtigt Depotfund fra den ældre Broncealder, med flere Økseblade, Ringe m. m.

Eksterne Link