Hansted Sogn (Skanderborg Amt)

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Hansted Sogn et sogn i Horsens Provsti (Århus Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Voer Herred (Skanderborg Amt). I sognet ligger Hansted Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste


Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Lundum Sogn

 • 1584 Niels Andersen
 • 15?? Andreas el. Anders . . .
 • 1610 Morten Nielsen
 • 16?? Laurits . . .
 • 1641 Peder Mortensen (Neuling)
 • 1672 Ulrik Zitscher
 • 1687 Nicolai (Nichetius, Nichol) Jørgensen Seidelin
 • 1688 Peder Frantsen Toxverd
 • 1735 Anders Krag Jensen
 • 1759 Hans Christian Hansen Cramer
 • 1773 Dines Børgesen Pontoppidan
 • 1791 Christopher Tikjøb
 • 1811 Peter Møller Grønlund
 • 1838 Poul Emil Hansen
 • 1858 Jørgen Otto Fabricius
 • 1859 Johan Peter Bøttiger

Følgende beskrivelse af Hansted Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Hansted Sogn, Anneks til Lundum, omgives af dette, Tolstrup og Nebel Sogne, den fra Horsens Fjord indskydende Vig Nordstrand, Horsens Købstadsjorder, Vejle Amt (Hatting Hrd.) og Nim Hrd. (Tamdrup S.). Sydvestgrænsen dannes af Hansted Aa, som falder i Nordstrand. Kirken, mod S., ligger henved 1/2 Mil N. for Horsens. De mod N. noget højtliggende og bakkede, i øvrigt jævne Jorder ere overvejende lermuldede, mod S. og V. sandede og sandblandede. Hansted Skov. Gennem Sognet gaa Landevejen fra Horsens til Aarhus og Skanderborg samt den østjydske Længdebane.

Fladeindholdet 1896: 4088 Td. Ld., hvoraf 1803 besaaede (deraf med Hvede 44, Rug 325, Byg 417, Havre 723, Frøavl 12, Blandsæd til Modenh. 178, Grøntf. 17, Kartofler 23, andre Rodfr. 63), Afgræsn. 738, Høslæt, Brak, Eng m. m. 880, Have 31, Skov 305, Moser 160, Kær og Fælleder 66, Flyvesand m. v. 9, Veje og Byggegr. 83, Vandareal m. m. 12 Td. Kreaturhold 1898: 292 Heste, 1330 Stkr. Hornkv. (deraf 860 Køer), 671 Faar, 626 Svin og 34 Geder. Ager og Engs Hrtk. og halv. Skovskyldshrtk. 1895: 315 Td.; 63 Selvejergde. med 292, 84 Huse med 23 Td. Hrtk. og 17 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 1096 (1801: 627, 1840: 794, 1860: 838, 1890: 1209), boede i 193 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 36 levede af immat. Virksomh., 690 af Jordbr., 2 af Gartneri, 238 af Industri, 16 af Handel, 127 af forsk. Daglejervirks., 85 af deres Midler, 15 vare under Fattigv.

I Sognet Byerne: Hansted, ved Landevejen, med Kirke, Skole, Hansted Hospital (se ndfr.), Teglværk og Kalkbrænderi; Egebjærg, ved Landevejen, med Skole, Forsamlingshus (opf. 1887), Andelsmejeri (Egedal) og Horsens Vandværk (se S. 74); Raadved med Skole. Hovedgaarden Hanstedgaard har 20 3/8 Td. H., 220 Td. Ld., hvoraf 50 Eng, Resten Ager; desuden hører til Ejendommen Hansted Skov (2 3/8 Td. H., 114 Td. Ld.) med Skovfogedsted (28 Td. Ld.). Egebjærggaard har 15 Td. H., 200 1/2 Td. Ld., hvoraf 20 Eng, 17 Skov, 8 Tørvejord, 5 1/2 Gaardspl. og Have, Resten Ager. Raadved-Kjærsgaard har 13 3/4 Td. H., 233 Td. Ld. (40 i Lundum S.), hvoraf 35 Eng, c. 50 Skov, Resten Ager; 1 Hus. Petersholm, Gd., har 12 1/2 Td. H., 171 Td. Ld., hvoraf 11 Eng og Mose, Resten Ager; 1 Hus. Kannerupgde. Brandbjærglund, Gd.

Hansted S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette samt 4. Udskrivningskr.’ 154. Lægd. Kirken tilhører Hansted Hospital.

Den anselige Kirke bestaar af Skib og Kor med Apsis, Taarn mod V. og Vaabenhus mod N. Skib og Kor med Apsis ere fra romansk Tid af Fraadsten. Syddøren og flere Vinduer ses tilmurede; Norddøren benyttes endnu. I den senere Middelalder fik Skib, Kor og Apsis Hvælvinger, og Taarnet, hvis hvælv. Underrum har Spidsbue ind til Skibet, opførtes af Munkesten (senere ombygget). Et Trappetaarn, mod N., er opf. 1873; Vaabenhuset, i Spidsbuestil, er fra Nutiden. Altertavle i Renæssancestil med et Maleri (Nadveren), restaur. 1894. Romansk Granitdøbefont med Dyrefigurer og Løvværk. Prædikestol i Renæssancestil. I Vaabenhuset tre romanske Ligsten (se Løffler, Gravst. Pl. VI) og en Ligsten over Forpagter paa Hansted Hovgd. Oluf Pedersen Mandix, † 1697, og Hustru. I Skibet Epitafium over Anders Jensen Thonbo † 1697, og Hustru. En Korskranke, fra 1721, er opsat ved Skibets Nordmur. I Taarnrummet Pulpitur med Orgel. Under Koret er der en Begravelse med 11 Kister med Lig bl. af ovenn. Thonbo og Hustru samt Købmd. Laurs Eriksen Riber og Hustru. Klokken, uden Indskr., er fra den senere Middelalder.

Hanstedgaard nævnes i Vald. Jrdb. som Krongods; siden maa den have tilhørt Rane Jonsen, med hvis Gods den kom til Kronen, som 1585 mageskiftede den (Hansted Hovgd.) og meget andet Gods til Kjeld Brockenhuus. Efter hans Død 1616 ejedes den af Enken Edel Ulfeld, † 1633, Sønnen Joh. B., † 1648, hvis Enke Helvig Bille ægtede Henning Pogwisch. Hans Stifsøn Erik Brockenhuus maatte sælge den. 1684 skødede Arvingerne efter Peder Hansen H. (25) og Gods (i alt 198 Td. H.) for 20 Rd. pr. Td. H. til Borger i Horsens Anders Jensen Thonbo († 1697), hvis Enke Dorthe Hansdatter Lotterup († 1711), efter at have mistet sin sidste Søn 1704, 1705 skænkede Gaard og Gods til det af hende i Hansted By oprettede Hospital for 24 fattige, gamle husarme og vanføre Mennesker (Fundats af 12/5 1705, Testamente af 10/5 1710). Senere er Stiftelsen udvidet, sidst ved Fundats af 10/10 1870. I Stiftelsen optages nu 60 trængende (Folk fra det tidligere Hanstedgaards Gods have Forret, men i øvrigt kan Optagelse ske uden Hensyn til Hjemsted), hvoraf 24 Mænd og 36 Kvinder, som faa Husly, Kost, Lys, Varme, Lægehjælp og Medicin; desuden ydes uden for Stiftelsen aari. Understøttelse til 350 trængende, nemlig 200 Kr. til 75, 100 Kr. til 125 og 50 Kr. til 150. Stiftelsen, der foruden Hovedgaarden ejer Hansted og Lundum Sognes Kirke- og Kvægtiender samt Kongetienden af 5 Sogne i Viborg Amt, bestyres under Stiftamtmandens og Biskoppens Direktion og Herredsfogdens og Sognepræstens Inspektion af en Forstander. Dens Kapital udgjorde ved Udg. af 1901 1,262,511 Kr. — Hospitalsbygningen, der ligger ved Kirken ud til Landevejen, er opf. 1712, ombygget 1867—68 og udvidet 1881—82 ved Paabygning af et Stokv.; den bestaar af en Hovedfløj i 2 Stokv. og to Sidefløje i 1 Stokv., alt af Grundmur, med Kælder under Hovedfløjen; i Bygningen findes Bolig for de 60 Lemmer og for Økonomen, samt en fælles Forsamlingsstue, to Sygestuer, en Ligstue og, i den sydl. Ende af Hovedfløjen, et lille Kapel, hvori der holdes Morgen- og Aftenandagt (Forstanderen bor i Horsens). Hovedbygningen paa Hanstedgaard, der er bortforpagtet, er opf. 1694 af Thonbo og bestaar af en Hovedfløj og to Sidefløje, alle i 1 Stokv. af Grundmur.

Niels Jonsen af „Roduighgaard“ forpligtede sig 1355 til at sælge sin Gaard i Hansted til Munkene i Vor Kloster; 1396 blev Gaarden Raadved (Rødwigh) tildømt Kronen. Endnu 1578 solgte en Niels Jonsen i „Raadue“ denne sin Gaard til Kronen, men da var Raadved en By.

Ved Hansted staar en 1901 rejst Mindesten om en Jernbaneulykke 26/12 1876.

I Hansted Skov er der fredlyst 10 smukke Gravhøje.


Eksterne Link