Handbjerg Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Handbjerg Sogn. Et sogn i Holstebro Provsti (Viborg Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Hjerm Herred (Ringkøbing Amt). I sognet ligger Handbjerg Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles fra 14 okt. 1735 med Ejsing Sogn og fra 1831 med Ryde Sogn

 • 1584 Jacob Vind
 • 1619 Morten Jensen
 • 1657 Christen Pedersen Holgaard (Holgardius, Nørkjær?)
 • 1695 Thomas Henriksen Nyboe
 • 1735 Jens Nielsen Møller
 • 1758 Christopher Berntsen Mulvad
 • 1802 Jørgen Koefoed
 • 1831 Magnus Kruse Barfoed
 • 1848 Hans Adolph Sølling
 • 1859 David Carl Davidsen
 • 1865 Niels Georg Bugge
 • 1875 Niels Peter Christense

Følgende beskrivelse af Handbjerg Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Hanbjærg Sogn, Anneks til Ryde i Ginding Hrd., omgives af dette (Ryde, Sal og Ejsing S.), fra hvilket det skilles ved Hellegaard Aa, samt Limfjorden (Venø Bugt), Hjerm og Borbjærg Sogne. Kirken, midt i Sognet, ligger 1 1/2 Mil N. Ø. for Holstebro. De navnlig i Midten og mod Ø. bakkede Jorder med Affald mod N. til Fjorden ere overvejende lermuldede. Gennem Sognet gaa Landevejen fra Holstebro til Skive og Løgstør samt den nørrejydske Tværbane Langaa-Viborg-Struer.

Fladeindholdet 1896: 2259 Td. Ld., hvoraf 1148 besaaede (deraf med Rug 211, Byg 126, Havre 392, Blands. til Modenh. 171, Frøavl 3, Grøntf. 4, Kartofler 57, andre Rodfr. 183), Afgræsn. 374, Høslæt, Brak, Eng m. m. 619, Have 21, Skov 14, Moser 18, Kær og Fælleder 4, Veje og Byggegr. 52, Vandareal m. m. 9 Td. Kreaturhold 1898: 170 Heste, 748 Stkr. Hornkv. (deraf 574 Køer), 546 Faar, 469 Svin og 8 Geder. Ager og Engs Hrtk. 1895: 126 Td.; 29 Selvejergde. med 102, 66 Huse med 23 Td. Hrtk. og 20 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 744 (1801: 287, 1840: 380, 1860: 417, 1890: 684), boede i 131 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 20 levede af immat. Virksomhed, 396 af Jordbr., 62 af Fiskeri, 124 af Industri, 25 af Handel, 25 af forsk. Daglejervirksomh., 23 af deres Midler, og 9 vare under Fattigv.

I Sognet: Hanbjærg Kirke (1340: Hathenbyerg, 1444: Hadhenberig), Skole og Hospital (opr. 1759 af Henrik Linde med et Hus til 4 fattige af Hanbjærg-Hovgaards Gods). Hanbjærg, Gde. og Huse, med Jærnbane-, Telegraf- og Telefonst. Hovedgaarden Hanbjærg-Hovgaard, med Sølyst, har 18 Td. H., 315 Td. Ld., hvoraf 75 Eng og Mose (40 i Borbjærg S.), 15 Plantage, Resten Ager; en 1881 anlagt Gær-og Spritfabrik (Aktieselsk.) ved Gaarden er nedlagt i 1900, og Direktørboligen er nu Børnehjem. Gydsbæk, Gd.; Vestergd.; Vivtrup, Gd.; Damgd.; Rusborg, Gd.; Ransborg, Huse; Hulgd.; Sandholm, Gd.; Katholm, Gd.; Strandby, Gd.; Kokborg, Gd.; Tindskov, 2 Gde.; Hanbjærgkro, Gd. (før Kro); Gammelby, Gd.; Hedegd.; Sønderby, Gd. (Storgd.); Østergd.; Melgd.; Horstoft, Gd.; Trædholt, Gd.; Lindbjærg, Gd.; m. fl. Mod N. et Missionshus (opf. 1896).

Hanbjærg S., en egen Sognekommune, hører under Hjerm-Ginding Hrdr.’s Jurisdiktion (Holstebro), Holstebro Amtstue- og Lægedistr., 8. Landstings- og Amtets 4. Folketingskr. samt 5. Udskrivningskr.’ 186. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Kirken bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V. og Vaabenhus mod N. Skib og Kor ere fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Norddøren benyttes endnu, Sydd. er tilmur. Ved Middelalderens Slutn. opførtes Taarnet (Aarst. 1779 minder om en Restaur.), hvis hvælv. Underrum (1761 indrettet til Gravkapel af Henr. Linde, nu tomt) har Spidsbue ind til Skibet. Vistnok samtidig fik Koret Hvælving. Vaabenhuset er nyere. Altertavlen bestaar af nogle udsk. Figurer (den korsfæstede og Apostlene) fra omtr. 1450 fra den gml. Altertavle, indsatte i en ny Ramme. Romansk Granitdøbefont med Bogst. Isli i Runer (se Wimmer, Døbef. i Aakirkeby, S. 14 flg.). Prædikestol fra Slutn. af 17. Aarh.

Hanbjærg-Hovgaard tilhørte 1438 Fru Inger og Fru Elie, Døtre af Niels Jepsen af Elkjær, derpaa Stubber Kloster og efter Reformationen Kronen, som 1547 skødede den til Iver Juel; efter Maren Juel, † 1624 (Datter af Iver J. til Stubbergd. og g. m. Erik Rosenkrantz til Landting), blev den købt af Chrf. Gersdorff, som 1632 skødede den til sin Datter Dorte, g. m. Joh. Rantzau. Deres Datter Anne bragte den til sin Mand Joh. Brockenhuus, efter hvis Død 1673 den blev udlagt til hans Kreditorer; 1679 indførtes Peder Pedersen Høg, 1681 Niels Pedersen Høg for 1428 Rd. i H. Med Dorthea Pedersd. Høg kom H. til Provst Christen Soelgaard († 1713), der 1682 med Niels Pedersen Høg skødede den til Christen Linde, † 1706, i hvis Familie den forblev til 1843, da Henrik Linde († 1858) solgte den til Apoteker Petersen fra Hamburg, som nogle Aar efter solgte den til cand. phil. Hofman Schmidt, hvis Svigermoder solgte den 1859 for 180,000 til den nuv. Ejer, C. Ebbensgaard. — Hovedbygningen, i 1 Stokv. med to Fløje og omgiven af Grave, er opf. (eller ombygget) af Jens Linde († 1799), hvis Navn tillige med Hustrus Sophie Krabbes og Aarst. 1775 staar over Hovedindgangen.

Hanbjærg var tidligere et eget Pastorat, indtil det ved Reskr. af 14/10 1735 blev Anneks til Ejsing; 1819-31 var det Anneks til Vejrum; ved Reskr. af 16/3 18B1 blev det atter et eget Kald, men annekteredes kort efter til Ryde.Link