Hals Sogn (Hjørring Amt)

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Hals Sogn er et sogn i Hjørring Nordre Provsti (Aalborg Stift). Sognet ligger i Læsø Kommune; indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Læsø Herred (Hjørring Amt). I Hals Sogn ligger Østerby Kirke.

Før 1844 tilhørte sognet Hindsted Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles fra 1660 med Vesterø Sogn og Byrum Sogn


 • 1660 Johan Jensen Paludan
 • 1686 Jens Olufsen Scharum
 • 1720 Niels Kirchmoe el. Kirchemoe
 • 1751 Morten Lauritsen Bechmann
 • 1789 Rasmus Christian Zimmermann
 • 1798 Andreas Georg Møller
 • 1801 Andreas Søeborg
 • 1817 Peder Nielsen Hjersing
 • 1832 Arnold Severin Jantzen
 • 1849 Jørgen Christian Gravenhorst
 • 1856 Rasmus Quotrup Bechmann
 • 1866 Niels Christensen


Kapellan (hjælpepræster)

(fra 1799 residerende) i Byrum, Vesterø og Hals


 • 1655 Niels Christensen (Aalborg)
 • 1686 Jens Olufsen Scharum
 • 1697 Anders Nielsen Schyum
 • 17?? Christen Lund
 • 1716 Marcus Antoniussen Bering
 • 17?? Johan Ernst Corfitzen Mavors
 • 1726 Jochum Hermansen Dreves
 • 1735 Hans Christian Jørgensen Bang
 • 1743 Morten Lauritsen Bechmann
 • 1752 Søren Jespersen Worre
 • 1786 Rasmus Christian Zimmermann
 • 1789 Andreas Georg Møller
 • 1799 Jacob Christian Bloch
 • 1802 Peder Nielsen Hjersing
 • 1818 Palæmon Fogh Obel
 • 1820 Jacob Albert Sadolin Danæus
 • 1826 Jørgen Rasbech
 • 1836 Henrik Christian Holmer
 • 1850 Edvard Julius Theodor Rose
 • 1859 Anton Christian Momme
 • 1861 Jens Thomsen Clausen
 • 1869 Torjus Vilhelm Stabell
 • 1874 Jens Peter Georg Deigaard

Følgende beskrivelse af Hals Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Hals Sogn, den nordøstl. Del (adskilt i to Dele ved Byrum S.), er det mindste og ufrugtbareste. Det er for en stor Del opfyldt af Flyvesand (Højsande, se S. 185). I det sydvestl. Hjørne ligger den S. 188 omtalte lille Skov Lunden.

Fladeindholdet 1896: 4103 Td. Ld., hvoraf 639 besaaede (deraf med Rug 231, Byg 110, Havre 142, Spergel 16, Blandsæd til Modenhed 6, Grøntf. 93, Kartofler 36, andre Rodfr. 3), Afgræsn. 263, Høslæt, Brak m. m. 211, Have 10, Skov 30, ubevokset 10, Moser, Kær og Fælleder 67, Heder 2459, Flyvesand 127, Stenmarker 234, Veje og Byggegr. 48, Vandareal m. m. 3 Td. Kreaturhold 1898: 104 Heste, 486 Stkr. Hornkv. (deraf 353 Køer), 1203 Faar, 222 Svin og 1 Ged. Ager og Engs Hartk. og halv. Skovskyldshartk. 1895: 55 Td.; 22 Selvejergaarde med 30, 170 Huse med 25 Td. Hrtk. og 33 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1890: 736 (1801: 347, 1840: 630, 1860: 793, 1880: 766), boede i 179 Gaarde og Huse; Erhverv: 9 levede af immat. Virksomhed, 328 af Jordbr., 89 af Fiskeri, 44 af Industri, 17 af Handel, 172 af Skibsfart, 29 af forsk. Daglejervirks., 38 af deres Midler, og 10 vare under Fattigv.

I Sognet 3 Bygdelag: Østerby med Kapel (se Vignetten S. 185), Skole, Telefonstation, Lodseri og Lodsudkig, Klitten, (med Bangsbogaarde) og den vestlige Del. Redningsstationer ved Jegens Odde og ved Hornnæs Odde. Lundensgaarde.

Hals S., een Sognekommune med de andre Sogne, hører under de S. 186 nævnte Distrikter, Lands- og Folketingskr. samt 5. Udskrivningskr.’ 469. Lægd. Kapellet tilhører Menigheden.

Kapellet er opf. 1867 i Spidsbuestil af gule Mursten efter Tegn. af Tømmermester Boss, Aalborg; det bestaar af Skib, med Bjælkeloft, og en lille Forhal mod V. Over Alteret, paa hvilket staar et Krucifiks, er Prædikestolen. Døbefont af Cement; Messingdebefadet, fra 1694, skal være fra den nedlagte Hals Kirke. Klokken, som hænger i en Tømmerstabel over Kirkegaardslaagen, har Aarst. 1658 og Navnet Otte Pogwisch, Slotsherre paa Frederiksborg.

Byrum og Vesterø Sogne vare alt 1513 forenede, hvorimod Hals (eller St. Olai Sogn, som det kaldtes efter Kirken), der tidligere har været Øens største Sogn, var et eget Pastorat, indtil det ved Kongebrev af 6/11 1600 paabødes, at alle tre Sogne skulde betjenes af een Sognepræst, med en Kapellan, da Viborg Kapitel havde indberettet, at Hals Sogn „fast meget udaf Sand skal være fordærvet og ødelagt, saa at Sognepræsten der sammesteds stedse ikke har, hvormed han sig underholde kan“. Kirken, der har ligget V. for Østerby, forfaldt efterhaanden; paa D. Atl.’s Tid stod dog Taarnet, der brugtes som Sømærke, Sydmuren og noget af Nordmuren, og ved Midten af 19. Aarh. fandtes endnu nogle Ruiner; nu er der kun enkelte Murstensbrokker tilbage paa den lille Bakke. Ved en Undersøgelse 1894, da der fandtes Rester af Begravelser under Kirkegulvet, viste det sig, at Bygningen har været omtr. 92 F. lang og 28 F. bred.


Eksterne Link