Gammel Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Gammel Sogn. Et sogn i Ringkøbing Provsti (Ribe Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Hind Herred (Ringkøbing Amt). I sognet ligger Gammel Sogn Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Ny Sogn

 • 15?? Clemens? Krag
 • 1584 Mogens Christensen
 • 1607 Mogens (Magnus) . . .
 • 1608 Lambert Laugesen
 • 1647 Niels Nielsen Warde el. Krag
 • 1672 Jens Nielsen Krag
 • 1688 Christopher Madsen Sandholt
 • 1695 Niels Jensen Møller
 • 1707 Christen Ottesen Brasch
 • 1721 L. C. Winther
 • 1732 Andreas Danielsen Rasch
 • 1747 Peder Jensen Taftebjerg
 • 1774 Marcus Clausen Borgen
 • 1791 Jens Falch Outzen
 • 1841 Carl Frederik Hassenfeldt
 • 1848 Christopher Nyrop
 • 1857 Ferdinand Emil Seidelin
 • 1870 Frits Phister Ingerslev

Sognekapellan (hjælpepræster)

Fra 1742 residerende.

 • 17?? Christen Lund
 • 1745 Peder Nielsen Spandet
 • 1776 Herman Christian Gerhardsen Gerritz
 • 1788 Jens Falch Outzen
 • 1792 Hans Brinch
 • 1869 Ditlev Ludvig Rogert Gøtzsche
 • 1873 Herman Nicolai Johannes Løchte
 • 1877 Hakon Victor Graae


Følgende beskrivelse af Gammel Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Gammel Sogn, Anneks til Ny Sogn, udgør den sydøstl. Del af Holmsland og omgives af Ny og Rindum Sogne, Ringkjøbing Købstadsjorder, fra hvilke to sidste det skilles ved Von Aa, og Ringkjøbing Fjord. Kirken, mod S. ved Fjorden, ligger over 1/4 Mil N. N. V. for Ringkjøbing. De lavtliggende, jævne Jorder ere fortrinlige, dybmuldede, dels med sandet, dels med lerblandet Underlag, og Engstrækninger.

Fladeindholdet 1896: 3079 Td. Ld., hvoraf 489 besaaede (deraf med Rug 137, Byg 91, Havre 140, Boghvede 3, Spergel 11, Blandsæd til Modenh. 14, Grøntf. 13, Kartofler 36, andre Rodfr. 44), Afgræsn. 279, Høslæt, Brak, Eng m. m. 411, Have 3, Kær og Fælleder 25, Heder 124, Flyvesand, Klit m. m. 1687, Veje og Byggegr. 60 Td. Kreaturhold 1898: 104 Heste, 440 Stkr. Hornkv. (deraf 277 Køer), 417 Faar og 314 Svin. Ager og Engs Hrtk. 1895: 110 Td.: 29 Selvejergde. med 93, 37 Huse med 17 Td. Hrtk. og 6 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 291 (1801: 230, 1840: 248, 1860: 273, 1890: 263), boede i 49 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 6 levede af immat. Virksomh., 189 af Jordbr., 20 af Fiskeri, 22 af Industri, 5 af Skibsf., 19 af deres Midler, og 2 vare under Fattigv.

I Sognet: Gammel Sogns Kirke, Skole og Mølle samt Strandgde.; Bollerup, Gde.; Harbogde., Mogensensgde.; Esbogde.; Ledgd. med Andelsmejeri; Bøndergde.; Midtby, Gd.; Ungersgd.; Anneksgd.; Klostergd.

Gammel S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette samt 5. Udskrivningskr.’ 34. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Kirken, i kat. Tid kaldet Helligkors Kirke, bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V. og Vaabenhus mod N. Skib og Kor, med flade Bjælkelofter, ere fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Korbuen, begge Døre (Sydd. og flere Vinduer tilmurede) ere bevarede. I den senere Middelalder tilføjedes Taarnet, hvis hvælv. Underrum har Spidsbue ind til Skibet (det har lavt Spir, som for har været højere og har haft 4 Gavle), og Vaabenhuset af Mursten. Kirkens Sydside er ombygget 1880. Altertavle og Prædikestol i Renæssancestil. Det oprindl. Granitalterbord er bevaret. Romansk Granitdøbefont med Rebsnoning og Bladornamenter. Degnestol i Renæssancestil fra 1636.

Ved Vejen ud for Kirken er der 22/9 1895 afsløret et Mindesmærke — to Granitsten med en af Rasm. Andersen udført Medaillon, opstillede paa en Høj — for Docent N. J. Fjord, † 1891, som er født 1825 i Gammel Sogns Skole.


Link