Fousing Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Fousing Sogn. Et sogn i Struer Provsti (Viborg Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Hjerm Herred (Ringkøbing Amt). I sognet ligger Fousing Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Asp Sogn og Ølby Sogn

Følgende beskrivelse af Fousing Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Fovsing Sogn, Anneks til Ølby, omgives af dette, Vejrum og Asp Sogne samt Skodborg Hrd. (Resen og Gudum S.). Kirken, mod N. V., ligger 1 3/4 Mil N. V. for Holstebro og 2 Mil S. Ø. for Lemvig. De højtliggende, mod N. noget bakkede Jorder ere sand- og lermuldede, det sidste mod Ø.; mod S. V. en større Hedestrækning (nogle mindre Plantager) og Anglands Mose.

Fladeindholdet 1896: 2562 Td. Ld., hvoraf 973 besaaede (deraf med Rug 184, Byg 42, Havre 422, Blands. til Modenhed 131, Kartofler. 55, andre Rodfr. 136), Afgræsn. 590, Høslæt, Brak, Eng m. m. 421, Have 10, Skov 17, ubevokset 16, Moser 26, Heder 474, Veje og Byggegr. 35 Td. Kreaturhold 1898: 151 Heste, 564 Stkr. Hornkv. (deraf 346 Køer), 406 Faar, 399 Svin og 3 Geder. Ager og Engs Hrtk. 1895: 100 Td.; 29 Selvejergde. med 80, 53 Huse med 20 Td. Hrtk. og 12 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 488 (1801: 183, 1840: 231, 1860: 311, 1890: 429), boede i 101 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 6 levede af immat. Virksomh., 333 af Jordbrug, 50 af Industri, 8 af Handel, 7 af forsk. Daglejervirks., 16 af deres Midler, og 9 vare under Fattigv.

I Sognet: Fovsing Kirke (1340: Foxingh) og Skole (ved Skadborg). Raabjærg, Gd.; Pilgd.; Ørevejle, Gd.; Fovsinggde., 2 Gde. med Huse; Nørdal, Gd.; Bak, Gd.; Bjærg, 2 Gde.; Melgd. med Andelsmejeri; Nøgelgd.; Skrædergde., 2 Gde.; Sønderdal, Gd.; Skadborg, Gd. med Missionshus (opf. 1896); Fædam, Gd.; Lyskjær, 2 Gde.; Navrsgd.; Kjælderhede, Gd.; Sejbjærg, 2 Gde.; Vesterkjær, Gd.; Store-Stadsbjærg, Gd.; m. m. Fovsing Mølle.

Fovsing S., een Sognekommune med Hovedsognet og det andet Anneks, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som disse samt 5. Udskrivningskr.’ 177. Lægd. Kirken tilhører Stamhuset Avsumgd.

Kirken, indviet til St. Catharina, bestaar af Skib og Kor. Taarn mod V. og Vaabenhus mod N. Skib og Kor, med Bjælkeloft, ere fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Norddøren er bevaret; eet Vindue ses tilmur. Ved Slutn. af Middelalderen tilføjedes Taarnet, hvis oprindl. hvælv. Underrum (nu fladt Loft) har Spidsbue ind til Skibet, og Vaabenhuset opførtes. Senere ombyggedes Skibets Ydermure med Kamp og Mursten. Kirken er restaur. 1899 (Arkitekt: Fleischer). Altertavlen er en Ramme fra 18. Aarh., i hvilken en udsk. Fremstilling af Korsfæstelsen fra 1. Halvdel af 15. Aarh. (restaur. 1889-90). Romansk Granitdøbefont med Rundbuer. Prædikestol fra 17. Aarh.

Fovsing Hovgaard ejedes i 15. Aarh. af Væbneren Oluf Nielsen og Sønnen Provst Henrik Olufsen, † 1502, derpaa af dennes Søster Bodil, som paa Kronens Vegne overdrog Foxinggd., Foxing Mølle med mere Gods til Niels Clemmentsen.


Link