Fjaltring Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Fjaltring Sogn. Et sogn i Lemvig Provsti (Viborg Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Vandfuld Herred (Ringkøbing Amt). I sognet ligger Fjaltring Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Trans Sogn

 • 1525 Niels Juul el. Hjul
 • 1553 Søren Andersen Riber
 • 1600 Oluf Jensen Tørring
 • 1636 Claus Olufsen Borch
 • 1675 Christopher Rasmussen Lime
 • 1717 Morten Sørensen Berg
 • 1757 Søren Jensen Scavenius
 • 1782 Claus Vilhelm Claudi
 • 1787 Søren Rømer (Rømmer)
 • 1816 Carl Adolph Dahl
 • 1828 Svend Vilhelm Saxtorph
 • 1839 Hans Frederik Blichfeldt
 • 1847 Frederik Carl Christian Harboe
 • 1860 Andreas Evald Meinert
 • 1869 Marcus Ancher Secher Lund

Følgende beskrivelse af Fjaltring Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Fjaltring Sogn omgives af Annekset Trans, Dybe og Ramme Sogne, Skodborg Hrd. (Bøvling S.), fra hvilket det skilles ved Ramme Aa, Nissum Fjord (Bøvling Fjord) og Vesterhavet. Kirken, mod V., ligger 1 3/4 Mil S. V. for Lemvig. De temmelig lavtliggende, jævne Jorder ere frugtbare, muldsandede med sandet Grus, enkelte Steder med Ler til Underlag.

Fladeindholdet 1896: 2249 Td. Ld., hvoraf 805 besaaede (deraf med Rug 152. Byg 109, Havre 324, Blands. til Modenh. 60, Grøntf. 23, Kartofler 28, andre Rodfr. 106), Afgræsn. 566, Høslæt, Brak, Eng m. m. 570, Have 9, Skov 9, Moser 38, Kær og Fælleder 142, Heder 10, Flyvesand 37, Veje og Byggegr. 61 Td. Kreaturhold 1898: 141 Heste, 795 Stkr. Hornkv. (deraf 416 Køer), 690 Faar, 419 Svin og 3 Geder. Ager og Engs Hrtk. 1895: 120 Td.; 45 Selvejergde. med 105, 46 Huse med 14 Td. Hrtk. og 33 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 695 (1801: 336, 1840: 418, 1860: 474, 1890: 678), boede i 139 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 29 levede af immat. Virksomh., 438 af Jordbrug, 52 af Fiskeri, 63 af Industri, 35 af Handel, 6 af Skibsf., 6 af forsk. Daglejervirks., 24 af deres Midler, og 25 vare under Fattigv.

I Sognet: Fjaltring Kirke (1340: Fjaltærwangh, 1420: Fialtring), Præstegd., Skole, Friskole, Sparekasse (opr. 1873; 31/3 1900 var Spar. Tilgodeh. 68,403 Kr., Rentef. 4 pCt., Reservef. 4321 Kr., Antal af Konti 339), Mølle, Statstelefon- og Telefonst. Dybaa, Huse; Otdal (1441: Odall) eller Houlsgd., Gd. og Huse; Tofting, 2 Gde.; Skalkhøj, 2 Gde. og Huse; Nørby, 5 Gde.; Lapholm, 2 Gde.; Enevoldsgd.; Kirkegd.; Kjærsgde., 2 Gde. og Huse; Kjærgde., 2 Gde.; Musholm, Gd. og Huse; Lisby, 5 Gde.; Ruby, 2 Gde.; Harbosgd.; Klostergd., 2 Gde.; Dalgd.; Gadegd.; Skyttesgd.; Gavlhøj, 2 Gde.; Sønderby, 2 Gde.; Mærsk, Kro og Toldassistentst.; Tuskjær, Gd. og Redningsstation; Maarupgde., 3 Gde.; Bjærg, 2 Gde.; Vipshede Huse; Vraa, 2 Gde.; m. m.

Fiskeriet dreves i 1900 af 50 Mand, der fra 2 Kuttere, 7 aabne Havbaade og 18 mindre Baade fiskede til Værdi af 11,500 Kr., især Kuller og Torsk.

Fjaltring S., een Sognekommune med Annekset, hører under Skodborg-Vandfuld Hrdr.’s Jurisdiktion (Lemvig), Holstebro Amtstue- og Lemvig Lægedistr., 8. Landstings- og Amtets 2. Folketingskr. samt 5. Udskrivningskr.’ 197. Lægd. Kirken tilhører flere af Sognebeboerne.

Kirken bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V. og Korsfløj mod S. Skib og Kor ere fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Tre Vinduer ses tilmurede. Ved Slutn. af Middelalderen opførtes Taarnet, hvis Underrum (opr. hvælvet, nu med fladt Loft; nu Vaabenhus, med Indgang fra S.) har Spidsbue ind til Skibet, af raa Kamp og Munkesten. Vistnok ved Slutn. af 17. Aarh. opførtes den hvælv. Korsfløj, af Mursten, og Muren mellem Skib og Kor nedbrødes, ligesom Taarnet fik Spir. Ydermurene ere til Dels omsatte. Altertavlen er et katolsk Alterskab fra omtr. 1450, hvis fleste Figurer senere ere borttagne og afløste af en Kopi efter Carlo Dolcis Christus med Brød og Vin; paa Fløjene Apostlene. Romansk Granitdøbefont. Prædikestol fra Midten af 17. Aarh. I Korsfløjen Mindetavle anbragt af Præsten Chrf. Rasmussen Lime († 1730) og under Gulvet en af samme i 1689 indrettet Begravelse med flere Kister.

En By Dybvad i Sognet nævnes 1420-1486.

Paa Gaarden Sønder-Bjærg er Politikeren, Folketingsmand Chr. Berg († 1891) f. 18/12 1829.


Link