Faster Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Faster Sogn. Et sogn i Skjern Provsti (Ribe Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Bølling Herred (Ringkøbing Amt). I sognet ligger Faster Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Borris Sogn

 • 1519 Niels Enevoldsen (Flittig)
 • 1566 Jens Christensen Hviid
 • 1605 Christen Hviid
 • 1652 Jens Christensen Hviid
 • 1684 Christen Nielsen Seerup
 • 1701 Peder Pedersen Stauning
 • 1722 Jørgen Hansen Hauch
 • 1765 Stephan Pedersen Stephansen
 • 1794 Christian Johan Lodberg Krarup
 • 1819 Claus Nicolai Vilstrup
 • 1872 Henrik Stampe Vilstrup


Følgende beskrivelse af Faster Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Faster Sogn, Anneks til Borris, omgives af dette, Skjern, Bølling, Sædding og N.-Vium Sogne. Kirken, mod S., ligger henved 3 1/2 Mil Ø. S. Ø. for Ringkjøbing. De højtliggende, bølgeformede Jorder ere dels muldsandede, dels sandede, for det meste med Lerunderlag; mod N. Hedestrækninger. I den sydl. Del gaar en Landevej fra Skjern Station til Kjelstrup.

Fladeindholdet 1896: 5964 Td. Ld., hvoraf 1492 besaaede (deraf med Rug 300, Byg 113, Havre 742, Boghvede 50, Spergel 124, Blandsæd til Modenhed 20, Grøntf. 9, Kartofler 109, andre Rodfr. 25), Afgræsn. 1562, Høslæt, Brak, Eng m. m. 809, Have 21, Hegn 10, Moser 84, Kær og Fælleder 164, Heder 1725, Veje og Byggegr. 96 Td. Kreaturhold 1898: 283 Heste, 989 Stkr. Hornkvæg (deraf 654 Køer), 1157 Faar, 609 Svin og 6 Geder. Ager og Engs Hrtk. 1895: 104 Td.; 36 Selvejergde. med 79, 80 Huse med 25 Td. Hrtk. og 16 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 687 (1801: 192, 1840: 302, 1860: 406, 1890: 626), boede i 140 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 15 levede af immat. Virksomh., 532 af Jordbrug, 4 af Gartneri, 40 af Industri, 6 af Handel, 1 af Daglejervirks. og 28 af deres Midler.

I Sognet: Faster Kirke, Skole og Andelsmejeri, og Byerne: Kjelstrup; Hannerup; Klokmose; Astrup med Pogeskole, Kro og Mølle; Fasterlund med Skole; Ejstrup med Pogeskole. Lodal, Gde.; Fasterkjær, Gde. Astrup Hede, Huse. Fastergaard.

Faster S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette samt 5. Udskrivningskr.’ 5. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Kirken bestaar af Skib og Kor, med flade Lofter, fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant, og et senere tilføjet Vaabenhus mod S., af Granitkvadre og Mursten. Begge Døre (Nordd. tilmur.) og flere Vinduer ere bevarede. I Skibets og Korets Mure (senere omsatte) ses 4 Kvadre med udhugne Halvkugler. Alterbord af Granitkvadre, Altertavle i Renæssancestil med Maleri (Den fortabte Søns Hjemkomst). Alterstagerne ere skænkede 1638 af Søren Greversen og Hustru. Prædikestol i Renæssancestil fra 1576.

Markvard Eriksen fæstede 1534 Fastergaard af Niels Mikkelsen og hans Fæstemø Kirsten Lauridsdatter; siden ejedes den af Søren Skovgaard, som fik den af sin Hustrus Fader 1552; 1579 mageskiftede Kronen den til Iver Lunge; 1638 skrev Jfr. Margr. Sandberg sig til F.; 1660 blev den af Sivert Brockenhuus skødet til Erik Krag; 1771 var den en Bondegaard (17 Td. H.) under Lundenæs. — Fasterkjær og Fasterlund hørte 1652 under Slumstrup.

Ved Klokmose er der fredlyst 4 Gravhøje, deribl. en stor Høj af Gruppen Bukhøje.


Link