Ejstrup Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Ejstrup Sogn et sogn i Ikast-Brande Provsti (Viborg Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Vrads Herred (Skanderborg Amt). I sognet ligger Ejstrup Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste


Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Nørre Snede Sogn

 • 1537 Jørgen Pedersen
 • 1584 Niels Lauritsen
 • 1603 Jens Nielsen
 • 1645 Peder Sørensen Ørum
 • 1679 Jens Pedersen
 • 1709 Christen Knudsen Søltoft
 • 1743 Jørgen Christopher Bendixsen Schurmann
 • 1750 Christian Berntsen Lohmann
 • 1774 Niels Friborg
 • 1806 Tage Christian Müller
 • 1811 Søren Jacobsen Grundtvig
 • 1827 Hans Peter Barfoed
 • 1828 Eiler Sophus Wolf
 • 1849 Jørgen Otto Fabricius
 • 1859 Jes Mygdal
 • 1873 Peter Jacob Homann Müller

Følgende beskrivelse af Ejstrup Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Ejstrup Sogn, det vestligste og største i Herredet, omgives af Vrads og N.-Snede Sogne, Vejle Amt (Nørvang Hrd.), fra hvilket det til Dels skilles ved Skjern Aa, og Ringkjøbing Amt (Hammerum Hrd.). Kirken, mod Ø., ligger 3 1/2 Mil S. V. for Silkeborg og 5 Mil V. N. V. for Horsens. De højtliggende, for en Del ujævne Jorder (et af de højeste Punkter er Havrebakken, 286 F., 90 M.) ere overalt sandede, mere eller mindre muldblandede, for største Delen med Sand- og Grusal til Underlag; omtr. 1/4, navnlig mod V., henligger som Hede; meget er i de senere Aar blevet opdyrket, ligesom store Strækninger af Staten ere indtagne til Beplantning, nemlig c. 4100 Td. Ld. af de under Palsgaard Skovdistrikt hørende Plantager Gludsted og Nørlund (i alt 10,025 Td. Ld., hvoraf kun endnu c. 6200 Td. Ld. er beplantet). Gennem Sognet løber Skjern Aas Biaa Holtum Aa, der optager flere mindre Vandløb, navnlig Smedebæk og Kvindbæk. Fra Holtum Aa udgaar den af Hedeselskabet 1874 anlagte Ejstrup og Skibbild Vandingskanal (9000 Al.). I Sognet ligge Ejstrup Sø, 92 Td. Ld., og Ensø, 18 Td. Ld.

Fladeindholdet 1896: 24,977 Td. Ld., hvoraf 5751 besaaede (deraf med Rug 212, Byg 364, Havre 2304, Boghvede 249, Bælgsæd 129, Frøavl 15, Blandsæd til Modenhed 174, Grøntf. 68, Kartofler 286, andre Rodfr. 47), Afgræsn. 5935, Høslæt, Brak, Eng m. m. 2565, Have 51, Hegn 261, Skov 1759, ubevokset 56, Moser 295, Kær og Fælleder 658, Heder 6692, Stenmarker m. v. 556, Veje og Byggegr. 279, Vandareal m. m. 119 Td. Kreaturhold 1898: 487 Heste, 1945 Stkr. Hornkvæg (deraf 1259 Køer), 2311 Faar, 1073 Svin og 16 Geder. Ager og Engs Hartk. og halv. Skovskyldshartk. 1895: 159 Td.; 49 Selvejergde. med 79, 244 Huse med 76 Td. Hrtk. og 22 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 1648 (1801: 484, 1840: 628, 1860: 935, 1890: 1438), boede i 319 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 46 levede af immat. Virksomh., 1101 af Jordbr., 4 af Fiskeri, 132 af Industri, 26 af Handel, 47 af forsk. Daglejervirks., 74 af deres Midler, og 8 vare under Fattigv.

I Sognet Byerne: Ejstrup med Kirke, Præstebolig, Skole, Missionshus (opf. 1902), Forsamlingshus (opf. 1886), Bageri, Købmandshdl., Kro, Mølle, Statstelefon og Dyrlæge; Store-Thorlund med Mølle, Købmandshdl. og Skole; Lille-Thorlund; Krejbjærg; Groest; Rønslunde med Skole; Hedegaard med Købmandshdl.; Tykskov; Nybygget; Hygild, med Skole; Kidmose; Harrild; Bjerregaard; Hallundbæk; Fruergaard med Skole og Skovløbergaard; Store-Nørlund; Dyringhave; Smedebæk med Mejeri, Vandmølle og Købmandshdl.; Nygaard; Hvillum; Brejl; Nørre-Gludsted med Kirke, Skole, Købmandshdl., Mølle og Mejeri; Sønder-Gludsted. Blandt Gaardene nævnes: Mosedal eller Gludstedgd. (4 1/2 Td. H., 545 Td. Ld.) og Granly.

Ejstrup S., een Sognekommune med N.-Snede, hører under Tyrsting-Vrads Hrdr.’s Jurisdiktion (Brædstrup), Skanderborg Amtstue- og Brædstrup Lægedistr., 10. Landstings- og gl. Skanderborg Amts 3. Folketingskr. samt 4. Udskrivningskr.’ Lægd 170 (søndre Del) og 171 (nordre Del). Kirken tilhører en Del af Sognebeboerne.

Kirken bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V., Korsfløj mod N. og Vaabenhus mod S. Skib og Kor ere opf. i romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Begge Døre, flere Vinduer og Korbuen ere bevarede. Vistnok i Overgangstiden mellem romansk og gotisk Tid tilføjedes Taarnet, af Munkesten, med blindingsprydede Gavle og Skydehuller. Ved Slutn. af Middelalderen indbyggedes Krydshvælvinger i Skib, Kor og Taarnrum, der samtidig aabnedes ind til Skibet ved en Spidsbue. Vaabenhuset er vistnok fra samme Tid; Korsfløjen, med fladt Loft, er opf. 1626, til Dels af Kvadre fra den nedbrudte Nordmur. Ny Altertavle fra 1892 med et Maleri (C. Bloch: Opstandelsen, Kopi af Karen Wiehe). Romansk Granitdøbefont med Løvefigurer. Prædikestol fra Slutn. af 17. Aarh. I Vaabenhuset ere opstillede to Egetræs Gravrammer fra s. Tid.

Filialkirken i Gludsted er opf. 1891-92 i romansk Stil af røde Mursten (Arkitekt: Frimodt-Clausen) og bestaar af Skib og Kor ud i eet med fladt Bjælkeloft samt Taarn, med Spir, mod V. Altertavle, med Krucifiks, af Egetræ ligesom Prædikestolen; Granitdøbefont.

Paa „Kirkebanken“ ved Krejbjærg har der i Middelalderen staaet en Kirke; paa Stedet er der fundet tilhugne Granitsten.

Ved Tykskov er fredlyst Gravhøjen Munkhøj, ved Hedegaarde 3 Gravhøje, deribl. den anselige Ensø Høj.

Ejstrup Sogn var Anneks til N.-Snede, indtil det ved Reskr. af 10/6 1894 blev et eget Pastorat.


Eksterne Link