Bur Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Bur Sogn. Et sogn i Ringkøbing Provsti (Viborg Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Hjerm Herred (Ringkøbing Amt). I sognet ligger Bur Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Gørding Sogn og Vemb Sogn

 • 15?? Peder Jensen Westervig
 • 15?? Christen Pedersen Gjørding
 • 1584 Laurits Bertelsen
 • 1606 Søren Sørensen Mariager
 • 16?? Simon Pedersen Lemvig
 • 16?? Laurits Hansen Riber
 • 16?? Bertel Jensen Colding
 • 1661 Christen Pedersen B.
 • 1666 Niels Hansen Stauning
 • 1696 Claus Madsen Bang
 • 1704 Søren Pedersen Stauning
 • 1754 Jens Jensen Bering
 • 1761 Hans Lauritsen Grønlund
 • 1776 Jens Steendorph
 • 1802 Severin Rohde Weile
 • 1817 Peter Christian Maaberg
 • 1825 Mathias Peter Otto Rønsholt
 • 1836 Peter Sveistrup
 • 1841 Jes Lauritsen Corydon
 • 1873 Daniel Maximilian Lundsteen


Følgende beskrivelse af Bur Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Bur Sogn, Anneks til Vem, omgives af dette, Skodborg Hrd. (Møborg S.), fra hvilket det skilles ved Damhus Aa, Asp og Navr Sogne samt Ulvborg Hrd. (Idum og Raasted S.), fra hvilket det skilles ved Storaa. Kirken, mod S. Ø., ligger henved 1 1/2 Mil V. for Holstebro. De for en Del bølgeformede Jorder ere sandede, kun opdyrkede mod S., medens den nordl. Halvdel er Hede. Gennem Sognet gaar den vestjydske Længdebane.

Fladeindholdet 1896: 3592 Td. Ld., hvoraf 559 besaaede (deraf med Rug 178, Byg 19, Havre 206, Spergel 48, Blandsæd til Modenhed 27, Kartofler 45, andre Rodfr. 31), Afgræsn. 686, Høslæt, Brak, Eng m. m. 220, Have 6, Skov 10, Moser 28, Kær og Fælleder 129, Heder 1889, Veje og Byggegr. 58, Vandareal m. m. 6 Td. Kreaturhold 1898: 58 Heste, 333 Stkr. Hornkv. (deraf 173 Køer), 372 Faar, 183 Svin og 5 Geder. Ager og Engs Hrtk.: 58 Td.; 2 Selvejergde. med 8, 11 Arvefæstegde. med 44, 1 Fæstegd. med 1, 11 Huse med 5 Td. Hrtk. og 5 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 175 (1801: 85, 1840: 126, 1860: 143, 1890: 167), boede i 35 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 10 levede af immat. Virksomh., 119 af Jordbr., 11 af Industri, 13 af forsk. Daglejervirks., 10 af deres Midler, og 4 vare under Fattigv.

I Sognet: Bur Kirke (1340: Buræ) og Skole. Øster-Bur, med Jærnbanehpl., og Vester-Bur, Gde. og Huse. Burgd.; Nygd.

Bur S., een Sognekommune med Hovedsognet og det andet Anneks, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som disse samt 5. Udskrivningskr.’ 174. Lægd. Kirken tilhører Ejeren af N.-Vosborg.

Den lille Kirke bestaar af Skib og Kor, udvendig ud i eet, med uforholdsmæssig stor Apsis samt Vaabenhus mod N. Skib og Kor med Apsis, alle med flade Lofter (Apsis har dog haft Hvælving), ere opf. af Granitkvadre ved Midten af 12. Aarh. og ere Rester af en oprindl. langt større Bygning: et mod V. forlænget Kor, som ved en Tværmur med spids Korbue er bleven afdelt i Skib og Kor. Vaabenhuset er langt yngre end Ombygningen. En muret Klokkestabel med Spir er 1864 opsat paa Vestgavlen. Altertavlen, med Midtparti, hvori udsk. Fremstillinger af Gud Fader, Christus, St. Anna, Jmfr. Maria og St. Jørgen, og to Fløje, hvori Apostlene, er fra Slutn. af Middelalderen (restaur. 1832). Romansk Granitdøbefont. Prædikestol fra 1634 med Navnet Bendt Christensen, der 1654 ogsaa har skænket Alterstagerne.

Sagnet vil vide, at der i Sognet har været et Kloster eller en Filial af Tvis Kloster, og Kirkebygningen synes jo at kunne bekræfte det. Burgaard, der ligger lige ved Kirken, skal være Klosterets Plads. Noget egentligt Kloster har der dog ikke været; men det er i hvert Fald ikke umuligt, at der her har boet Munke som Udsendinge fra et nærliggende Kloster, som har ejet Gods i Sognet. (Se Saml. t. j. Hist. IV S. 270 fig.).


Link