Blidstrup Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Blidstrup Sogn, et sogn i Morsø Provsti (Aalborg Stift). Sognet ligger i Morsø Kommune, Region Nordjylland. og indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Morsø Sønder Herred (Thisted Amt). I sognet ligger Blidstrup Kirke og herregården Blidstrup.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Vejerslev Sogn

 • 1555 Jens Nielsen
 • 15?? Tjelden Nielsen
 • 1575 Anders Thomsen el. Thygesen el. Thøgersen
 • 1600 Tillof Nielsen
 • 1610 Christen Christensen Nykjøbing
 • 16?? Jens Christensen
 • 1648 Iver Pedersen Holst
 • 1675 Jens Iversen Holst
 • 1703 Balthasar Nissen
 • 1732 Frederik Carlsen Ermandinger
 • 1745 Peder Pedersen Holm
 • 1758 Jesper Hansen Høyer
 • 1766 Aage Christian Hansen Irgens
 • 1773 Jens Poulsen Thoring (Thorning)
 • 1793 Jørgen Christopher Søltoft
 • 1819 Severin Ahlmann Mossin
 • 1833 P. C. Kierkegaard
 • 1833 Carl Frederik Balslev
 • 1850 Robert Frederik Lynch Top
 • 1873 Hans Schultz Gad

Følgende beskrivelse af Blidstrup Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Blidstrup Sogn, Anneks til Vejerslev, omgives af dette, Ørding, Ø.- og V.-Assels (tidligere adskilt ved den nu udtørrede inderste Del af Glomstrup Vig) samt Redsted Sogn (tidligere adskilt ved den nu udtørrede Tissing Vig). Kirken, midt i Sognet, ligger 1 3/4 Mil S. V. for Nykjøbing. De noget lavtliggende, temmelig jævne Jorder ere godt muldede med Lerunderlag, mod N. dog noget sandede.

Fladeindholdet 1896: 1560 Td. Ld., hvoraf 514 besaaede (deraf med Rug 85, Byg 41, Havre 344, Blandsæd til Modenh. 11, Kartofler 14, andre Rodfr. 19), Afgræsn. 432, Høslæt, Brak, Eng m. m. 386, Have 15, Skov 3, Moser 44, Kær og Fælleder 122, Heder 15, Veje og Byggegr. 27 Td. Kreaturhold 1898: 83 Heste, 480 Stk. Hornkv. (deraf 154 Køer), 342 Faar og 77 Svin. Ager og Engs Hartk. 1895: 88 Td.; 8 Selvejergaarde med 69, 3 Fæstegd. med 12, 19 Huse med 6 Td. Hrtk. og 7 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1890: 191 (1801: 104, 1840: 174, 1860: 197, 1880: 187), boede i 38 Gde. og Huse; Erhverv: 12 levede af immat. Virksomhed, 108 af Jordbr., 4 af Gartneri, 34 af Industri, 25 af forsk. Daglejervirks., 7 af deres Midler, og 1 var under Fattigv.

I Sognet Blidstrup Kirke (1348: Bligstrup, 1457: Blixtorp, 1555: Blistrup) og Byen Em med Skole og „Riis’ og Hustrus Minde“ (opr. 1891 af Etatsr. P. Knudsen til Blidstrup og Hustru Ane Jensine Riis, med to Ejendomme til Fribolig for 4 trængende Familier). Hovedgaarden Blidstrup har 26 1/8 Td. Hrtk., 462 Td. Ld., hvoraf 130 Eng, 12 Skov og Have, Resten Ager; til Gaarden høre 53 Td. Hrtk. Fæstegods. Gaarden Movtrup har 14 3/4 Td. Hrtk., 286 Td. Ld., hvoraf 66 Eng, Resten Ager. Gammelgaard, Molsgd., Nøraagd.

Blidstrup S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette samt under 5. Udskrivningskr.’ 269. Lægd. Kirken tilhører Ejeren af Blidstrup.

Kirken bestaar af Skib og Kor med Apsis, Taarn mod V. og Vaabenhus mod S. Skib og Kor med Apsis ere fra romansk Tid (omtr. Midten af 12. Aarh.) af hugne Granitkvadre. Om Kor og Apsis løber en smukt profileret Sokkel. Af Nord- og Syddørens oprindl. rige Indfatninger ere enkelte Led bevarede. Det i den senere Middelalder tilføjede Taarn, af Granit (undtagen Østmuren, der er af Mursten), har hvælvet Underrum med Rundbue ind til Skibet. Skibet har fladt Loft, Kor og Apsis ere hvælvede. Vaabenhuset, af Mursten, er fra 1802. Granitalterbord. Overmalet Altertavle og Prædikestol, begge med Aarst. 1602. Rigt ornamenteret Granitdøbefont. Taarnrummet, der skilles fra Skibet ved et Tralværk af Træ fra 18. Aarh., er Gravkapel, hvori staa Kister med Lig af Fr. Chr. Klingenberg til Lund, Blidstrup m. m., † 1750, Oberst Ph. Gotf. Samitz til Blidstrup, † 1762, og hans Svoger Major F. L. Bülow.

Blidstrup ejedes 1402 og 1410 af Terkel Jensen, 1435 af Henrik Eriksen, 1457 af hans Enke Karine Nielsdatter Krabbe. 1662 ejedes den (36 Td. Hrtk.) af Vald. Skram til Ørndrup, men kom 1679 til Mag. Peder Willumsen Paludan, der fik Indførsel i den for 641 Rd., som Vald. Skram var ham skyldig, men 1685 transporterede den til Fru Margr. Reedtz paa Rydhave, hvis Arvinger 1697 transporterede den til Poul Hansen Tanche. Denne solgte 1705 ved Auktion B. med Gods (26 og 16 Td. Hrtk.) for 2250 Rd. til Etatsr. Poul Klingenberg til Højris († 1723). Efter denne fulgte Sønnen Etatsr. Fr. Chr. Klingenberg, der ogsaa ejede Lund (hans Enke, f. v. Bülow, ægtede Oberst Samitz, se S. 321), med hvilken Gaard B. var forenet til 1771, da den (26, 33 og 119 Td. Hrtk.) blev afhændet for 13,871 Rd. til Christen Staunstrup, som 1780 solgte den (26, 50 og 206 Td. Hrtk.) for 13,990 Rd. til sin Søn Jens Staunstrup eller Riis, † 1804. Ved Christen Riis’ Død 1873 gik den over til Datteren A. Jensine († 1892), Enke efter Jak. Sepstrup Knudsen til Movtrup († 1869); hun blev 2. Gang gift med Broderen Etatsr. Poul Knudsen, som nu er Ejer af B. og Movtrup. — B.’s Hovedbygning er opf. 1875—76 af røde Mursten i 3 Fløje i eet Stokv.’ med takkede Gavle og et Taarn med Spir midt for Hovedfløjen til Gaardsiden (den gamle Bygning, Mur- og Bindingsværk, var forandret og til Dels fornyet efter 1824).

Movtrup ejedes 1460 og 1488 af Væbner Anders Mogensen, 1495 og 1502 af Jens Andersen, som 1503 solgte den til Biskop Niels Friis, men dog endnu 1514 skrev sig til den. 1662 var den en Bondegaard (32 Td. Hrtk.) under Blidstrup; men 1679 fik Claus Maltesen Sehested Indførsel i den for 2216 Rd. hos Vald. Skram. 1698 solgte Joach. Lægaard 8 Td. Hrtk. i M. til Tøger Nørkjær paa Nandrup. 1715 købte Oberst M. Rosenørn Gaarden (17 Td. Hrtk.) af Etatsr. Oluf Krabbe, og endnu 1763 var den en Bondegaard (17. Td. Hrtk.) under Damsgaard.

Ved Tissing Vigs Inddæmning 1874 indvandtes omtr. 600 Td. Ld.Link