Bjerager Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Bjerager Sogn et sogn i Odder Provsti (Aarhus Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Hads Herred (Aarhus Amt). I sognet ligger Bjerager Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste


Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Randlev Sogn

 • 1578 Niels Jensen
 • 15?? Søren Nielsen
 • 15?? Jacob Christensen
 • 15?? Peder Jørgensen
 • 16?? Jens Madsen Sparre
 • 1624 Christen Nielsen Krogstrup
 • 1669 Rasmus Justesen Gylding
 • 1681 Jochum Lauritsen Brodersen (Brorson)
 • 1719 Jens Pedersen Mørch
 • 1738 Caspar Ernst Polycarpussen Hartmann
 • 1778 Jens Caparsen Hartmann
 • 1795 Niels Blicher
 • 1823 Andreas Ostermann
 • 1838 Søren Tang Harpøth
 • 1850 Helle Theodor Mygind
 • 1858 Jørgen Tørsleff
 • 1877 Laurits Trap Gjerløff
 • 1878 Christen Frausing Borch


Følgende beskrivelse af Bjerager Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Bjerager Sogn, Anneks til Randlev, omgives af dette, Halling Sogn, Kattegat og Saksild, Nølev og Odder Sogne. Kirken, mod V., ligger 3 Mil S. for Aarhus. De til Dels lavtliggende, jævne Jorder ere som i Hovedsognet. Gennem Sognet gaar Hads-Ning Hrdr.’s Banen.

Fladeindholdet 1896: 2582 Td. Ld., hvoraf 1390 besaaede (deraf med Hvede 76, Rug 192, Byg 280, Havre 339, Bælgsæd 3, Frøavl 7, Blandsæd til Modenhed 229, Grøntf. 59, Kartofler 16, andre Rodfr. 186), Afgræsn. 493, Høslæt, Brak, Eng m. m. 488, Have 39, Skov 80, Moser 26, Heder 14, Veje og Byggegr. 48 Td. Kreaturhold 1898: 277 Heste, 1178 Stkr. Hornkv. (deraf 769 Køer), 482 Faar, 1206 Svin og 42 Geder. Ager og Engs Hrtk. og halv. Skovskyldshrtk. 1895: 303 Td.; 62 Selvejergde. med 274, 1 Arvefæstegd. med 5, 1 Fæstegd. med 5, 99 Huse med 19 Td. Hrtk. og 5 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 906 (1801: 437, 1840: 675, 1860: 805, 1890: 911), boede i 189 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 49 levede af immat. Virksomhed, 471 af Jordbr., 8 af Gartneri, 19 af Fiskeri 193 af Industri, 17 af Handel, 2 af Skibsf., 99 af forsk. Daglejervirks., 34 af deres Midler, og 19 vare under Fattigv.

I Sognet Byerne: Bjerager med Friskole og Købmandshdl.; Rørth med Mølle; Rørth-Elle med Skole; Dyngby med Skole, Fattiggaard (opr. 1885, Plads for 30 Lemmer), Købmandshdl. og Mølle; Bovlstrup med Forsamlingshus, Andelsmejeri og Købmandshdl.; Hylken. Grinsnap, Gde. og Huse, Dyngby-Lyng og Dyngby-Lund, Huse. Bovlstrupstrand, Huse; Hylken Strand, Huse; Lillemose, Gd. og Huse, m. m. Svejgaard har 18 7/8 Td. H., 160 Td. Ld., hvoraf 11 Eng, 19 Skov, Resten Ager; 2 Huse. Bjerager-Hovgaard har 15 3/8 Td. H., 153 Td. Ld. (deraf 29 i Randlev og 2 i Odder S.), hvoraf 2 Eng, 12 Skov, Resten Ager; 3 Huse.

Bjerager S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette samt 4. Udskrivningskr.’ 247. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Kirken bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V. og Vaabenhus mod N. Skib og Kor ere fra romansk Tid af raa og huggen Granit paa Sokkel med Skraakant. Norddøren benyttes endnu; Sydd. og flere Vinduer ere tilmur. I den senere Middelalder fik Skib og Kor Hvælvinger, og Taarnet, som har samme Bredde som Skibet, og hvis hvælv. Underrum har Spidsbue ind til Skibet, og Vaabenhuset, af Munkesten og raa Granit, tilføjedes. Altertavle i Renæssancestil fra 1625 med Malerier (den korsfæstede og Himmelfarten). Ny Døbefont af Træ. Prædikestol i Renæssancestil. Epitafium over Købmd. Thomas Madsen, † 1680, og Hustru. I en Vognport ved Kirkegaarden staar en af Justitsr. Larsen paa Dybvad skænket Ligbaare fra 1748.

Bjerager-Hovgaard blev 1581 af Oluf Brockenhuus mageskiftet til Kronen, der 1647 gav Eiler Gabrielsen Akeleye Brev paa den. Siden laa den under Aakjær, men blev 1735 af Fru Hedv. Margr. Bornemann skænket til Julius Vilh. Hillerfelt og Ane Lauridsdatter Gjødvad for tro Tjeneste.

Las Palnesen af Dyngby, Væbner, nævnes 1438.

Dyngby har været et eget Sogn, der nævnes 1437 og 1468 eller 1478; Sagnet siger, at Kirken, der stod endnu 1524, er brændt og afløst af Bjerager Kirke. Paa D. Atl.’s Tid var Kirkens Plads bebygget. Stedet paavises endnu.

St. St. Blichers Fader Niels B., som var Præst her (1796-1823; Sønnen var Forpagter i Præstegaarden 1811-19), fortæller, at han opførte et lille Hus ved Kirken til Brug for Kirkegængere, ligesom han for Randlev-Bjerager Sogne 1808 stiftede „Selskab for gavnlig Virksomhed“, der bestod til 1815 (se Kirkeh. Saml. 4. R. III S. 103-4).


Eksterne Link