Assing Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Assing Sogn. Et sogn i Herning Søndre Provsti (Viborg Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Hammerum Herred (Ringkøbing Amt). I sognet ligger Assing Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Sønder Felding Sogn

 • 1533 Christen Hvid
 • 1579 Offer Madsen
 • 1617 Peder Troelsen (Trogelsen)
 • 1621 Peder Pedersen Sommer
 • 1640 Lars Thomsen
 • 1669 Bent el. Bernt Mathiesen (Hørup)
 • 1675 Peder Jensen Frøslev
 • 1681 Jens Brock
 • 1698 Morten Hermansen Lipper
 • 1704 Søren Munch
 • 1723 Manasse Pedersen Tøxen
 • 1744 Christian Pedersen Bering
 • 1754 Morten Eriksen Herløv
 • 1755 Johan Georg Cortsen Biermann (Beermann)
 • 1760 Niels Nielsen Gjelstrup
 • 1788 Mathias Thygesen
 • 1793 Rasmus Christensen Rahr
 • 1799 Johan Engelken
 • 1827 Hans Vilhelm Hertel
 • 1834 Johannes Meller Valeur
 • 1840 Christian Radoor
 • 1842 Christen Christensen Østergaard
 • 1851 Andreas Teilmann
 • 1866 Jens Peter Melchior Sørensen

Følgende beskrivelse af Assing Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Assing Sogn, Anneks til S.-Felding, omgives af dette, Skarrild, Arnborg, Rind og Snejbjærg Sogne samt Bølling Hrd. (Vorgod og N.-Vium S.). Kirken, noget sydl., ligger 5 Mil Ø. S. Ø. for Ringkjøbing. De højtliggende, noget bakkede Jorder ere bedre end i Hovedsognet, sandede og sandmuldede, til Dels med Lerunderlag; store Hedestrækninger, Kær og Moser. Megen Hedeopdyrkning. Af Plantagerne nævnes den 1873 anlagte Harreskov Pl., 1542 Td. Ld., og c. 80 Td. Ld. af Birkebæk Pl. (se S. 576) samt en Del mindre Plantager. Gennem Sognet gaar Skanderborg-Skjern Banen.

Fladeindholdet 1896: 12,470 Td. Ld., hvoraf 2228 besaaede (deraf med Rug 698, Byg 181, Havre 894, Boghvede 139, Spergel 96, Blandsæd til Modenhed 14, Grøntfoder 32, Kartofler 143, andre Rodfr. 31), Afgræsn. 2178, Høslæt, Brak, Eng m. m. 1110, Have 42, Skov 1054, Moser 267, Kær og Fælleder 429, Hegn 30, Heder 4857, Veje og Byggegr. 272 Td. Kreaturhold 1898: 287 Heste, 1139 Stkr. Hornkvæg (deraf 758 Køer), 1499 Faar, 653 Svin og 36 Geder. Ager og Engs Hrtk. 1895: 82 Td.; 29 Selvejergde. med 47, 129 Huse med 35 Td. Hrtk. og 14 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 1084 (1801: 301, 1840: 366, 1860: 468, 1890: 842), boede i 202 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 50 levede af immat. Virksomh., 596 af Jordbr., 20 af Gartneri, 70 af Industri, 37 af Handel, 24 af forsk. Daglejervirks., 39 af deres Midler, og 6 vare under Fattigv.

I Sognet Assing Kirke (1340: Asingh) og Byerne: Kirkegaarde med Skole og Andelsmejeri; Kibæk Stationsby med Missionshus (opf. 1889), Forsamlingshus (opf. 1894), Lægebolig, Vandmølle, Markedsplads (Marked i Maj og Nov.), Jærnbane- og Telegrafst.; Vilhusted; Olling (1638: Oelending) med Biskole; Paarup; Bukkjær med Sparekasse (opr. 1870; 31/3 1901 var Spar. Tilgodeh. 52,779 Kr., Rentef. 4 pCt., Reservef. 4398 Kr., Antal af Konti 230); Brunhede. Troldhede Biskole. Gde. og Huse: Harreskov med Skole og Plantørbolig; Mikkelborg med Skole; Aggersig; Mosegde.; Hvedde; Albækhede, Hus; Vejlgd.; Hedegd., Kjærsig, Gd. med Mosestation.

Assing S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette samt 5. Udskrivningskr.’ 56. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Kirken bestaar af Skib og Kor, med fladt Loft, fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant, og et nyere Vaabenhus, af røde Mursten, mod N. Norddøren og flere Vinduer samt Korbuen ere bevarede. Korgavlen er ombygget 1890. Ny Altertavle i gotisk Stil med et Maleri (den korsfæstede). Romansk Granitdøbefont i Bægerform. Gammel Prædikestol uden særlig Stil. I Skibets Vestende den gml. Altertavle, i Renæssancestil. Klokke, med Indskrift i Minuskler, fra 1483, i en muret Stabel paa Kirkegaarden.

I Sognet er der fredlyst 18 Gravhøje, deribl. ved Kirkegde. den anselige Alkhøj og ved Paarup de to Klarhøje.


Link