Aalborg Købstad

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Følgende beskrivelse af Aalborg Købstad er fra Trap Danmark 3 udgave.

Aalborg Købstad, den fjerdestørste i Landet, ligger i Fleskum og Hornum Herred under 57° 2′ 58,59″ n. Br. og 2° 39′ 25,66″ v. L. for Kbh. (beregnet for St. Budolfi Kirketaarns Spids). Byen ligger lavt paa et noget ujævnt Terræn — højeste Punkt er paa Algade omtr. 50 Al. V. for Budolfi Kirke, 26,3 F., 8,2 M. — ved Limfjordens sydl. Bred lidt over 3 Mil V. N. V. for Indløbet ved Hals (ad Landevejen omtr. 4 Mil), omgiven af Mark- og Kærstrækninger, bag hvilke der hæver sig Bakkepartier, mod Ø. Signalbakke, 169 F., 54 M., mod S. Ø. Sohngaardholms Bakker, 164 F., 51,5 M., og mod S. V. Møllebakken, 196 F., 61,5 M., der ligger lige op til Byen. Mod S. aabner sig et Dalstrøg, hvori flyder Østeraa, der ligesom nogle andre Bække, deribl. Vesteraa (eller Hasseris Aa), tidligere flød gennem Byen og delte den i flere Afdelinger, men som nu ere overbyggede, medens deres Vand er samlet i en stensat Kanal, der er ledet uden om Byen og munder ud i Teglgaardshavn (fuldført 1897). Byen ligger omtr. 2 1/4 Mil Ø. N. Ø. for Nibe, 6 Mil S. for Hjørring og ligesaa langt N. for Hobro (ad Jærnbanen resp. 2,8 Mil, 26 Km., 6,3 Mil, 47,9 Km., og 6,6 Mil, 49,7 Km.) og 34 Mil N. V. for Kjøbenhavn. Dens største Udstrækning er fra V. N. V. til Ø. S. Ø. omtr. 4000 Al., fra N. til S. er den højest 2500 Al. Af Hovedaarerne i Byen nævnes den fra N. til S. gaaende Vesteraagade, der fører fra Pontonbroen (Christian IX’s Bro), den ene Forbindelsesvej med Vendsyssel (Nørre-Sundby) — den anden er Jærnbanebroen; om begge se S. 362 —, og som fortsættes mod Syd i Grønnegade og Jærnbanegade, og den med denne for en Del parallelt løbende Vesterbrogade og Vesterbro, der fører mod S. ud til Landevejen til Hobro; andre Hovedgader i sydl. Retning ere Slotgade, Kongensgade og Østeraagade, der fører forbi Nytorv til Gammeltorv. Hovedgaderne i vestl.-østl. Retning ere Urbansgade og dens Fortsættelse Bispensgade, som udmunder i Nytorv, Algade, der fortsættes mod Ø. i Bredegade, Nørregade og Østerbro og fører ud til Hadsundvejen, og Danmarksgade. Endelig fører den ny Borgergade, i Forlængelse af den udvidede Gislumsgade, mod V. til Kastetvej. Gaderne ere i den ældre Del af Byen for en Del krogede og snævre, ja flere ere paafaldende smalle Gyder flere have beholdt deres gamle besynderlige Navne som Jomfru Anne Gade, Grotumsgade, Hjelmerstald, Karen og Maren Poppes Gyder, Maren Turis Gade, Braskensgade, Klosterjordet, Brødregyde osv. I det hele har Aalborg som faa danske Byer bevaret et gammeldags Præg ved sine talrige Bindingsværksbygninger, der ofte have Svalegange, og ved sine „Stenhuse“, hvilke dog nu forsvinde mere og mere for at give Plads for moderne, høje Bygninger; det er særlig i det sidste Tiaar, da Byen har taget et efter danske Forhold ganske ualmindeligt Opsving, at der er sket store Forandringer. Navnlig har den udvidet sig mod Ø. og V., i de seneste Aar ogsaa mod S. ud ad Hobrovejen.

Byens Købstadsgrund udgjorde 1896 omtr. 219 Td. Land og Markjorderne 1313 Td. Ld. Byen havde Maj 1900 134 Gader og Stræder (saml. Længde 4 1/2 Mil) og 3 Torve og Pladser. Husenes Antal var ved Folketællingen 1890 1130; Maj 1900 var der 1650, hvoraf 1364 paa den egentlige Bygrund. Af Fladeindholdet 1896 vare besaaede 460 Afgræsn., Brak og Eng 572, Have 50, Kær og Fælleder 44, Skov 54 og Byggegrunde og Veje 351 Td. Det saml. A. og E. Hartk. var 1/1 1895 99 Td. (hvoraf 75 paa Jordlodder, der tilhøre Kommunen og ere bortforpagtede, men ikke ere særskilt skyldsatte), hvoraf 4 dreves fra 16 Huse. Af Budolfi Lands. indlemmedes 1896 og 1899 i Byen Gaardene Gl. og Ny Kastet, tils. 56 Td. Ld., og Hrtk. er nu 101 1/4 Td. Paa Markjorderne ligge Tvangsarbejdsanstalten og flere Fabrikker som Aalb. Aktiebryggerier, Glasværket, Vangs Teglværk, Kjær Mølle Klædefabrik, m. m.

Bygningernes saml. Brandforsikringssum var 1/2 1900 38,929,077 Kr. (Antal af Forsikringer 1650).

Til hvert af Aalborg Købstads to Sogne hører foruden Menigheden tillige et Landsogn, der dog have deres eget Kommunalvæsen, nemlig Budolfi Landsogn i Hornum Hrd. og Frue Landsogn (Øen Egholm) i Kjær Hrd.


Af Byens offentlige og andre Bygninger samt Institutioner nævnes:


Budolfi kirke se under Aalborg Budolfi Sogn

Vor Frue Kirke se under Aalborg Vor Frue Sogn

Vor Frelsers Kirke se under Aalborg Vor Frelsers Sogn

Hospitalskirken se under Aalborg Hospital Sogn


Missionshuset „Tabor“ (indre Mission), i Saxogade, er opf. 1892 af røde Mursten i Rundbuestil efter Tegn. af Arkitekt Hoffmeyer og bestaar af Langhus med Sidefløj mod V.; paa Langhuset et lille Spir.

Menighedshjemmet, i Danmarksgade, er opf. 1894 (indviet 23/10 1894) for 45,000 Kr. af røde Mursten i gotisk Stil efter Tegn. af Hoffmeyer og indeholder Forsamlingssal, Bolig for Diakonisser og Køkkener til fattiges og Børns Bespisning.

Emanuelskirken, en Metodistkirke, i Dalgasgade, er opf. 1896 (indviet 12/7 1896) efter Tegn. af Chr. Jensen; den bestaar af Skib med Pulpitur, og et lille Taarn mod Ø. Alterbilledet er en Kopi af A. Dorph: Martha og Maria.

Bethelkirken, en Baptistkirke, i Niels Ebbesensgade, er opf. 1888 og bestaar af en større og mindre Sal samt en Beboelseslejlighed.

Katolsk-apostolisk Kirke, i Rantzausgade, er opf. 1887 af røde Mursten i Rundbuestil efter Tegn. af Arkitekt Fleischer, Aarhus, og bestaar af Skib og Kor; paa Vestgavlen en Runding.

Katolsk Kapel (Kamillianerklosteret), Kastetvej, er oprindl. en Villa, opf. af Arkitekt C. Weber, i 1900 udvidet med Tilbygning af Kapel og Sygehus efter Tegn. af Hoffmeyer; det er i romansk Stil af røde Mursten.

Synagogen, Brødregyde, er opf. 1853-54 (indviet 18/8 1854) af gule Mursten efter Tegn. af Arkitekt Ette; den benyttes nu ikke, da Menigheden er for lille. Over Portalen staar paa hebraisk: „Dette er Porten til Herren; de fromme vandre ind ad den“.

Almenkirkegaarden, mod S. i Byen ved St. Jørgens Gade og Hasserisvej, er fælles for Byens to Sogne og St. Budolfi og Frue Landsogne. Den smukt vedligeholdte Kirkegaard indviedes 6/6 1806 for den nordlige Dels Vedk. paa en Parcel af Klostermarken, nær ved den 1808 nedbrudte St. Jørgens Kirke, og udvidedes 1819-20 med den sydl. Del af Parcellen, indviet 5/11 1820 (et Stenmonument midt paa Kirkegaarden minder om de to Indvielser); 1875 og 1882 udvidedes den yderligere, og er nu omtr. 14 Td. Ld. Paa Kirkegaarden findes et 1890-91 opf. Ligkapel af røde Mursten i Rundbuestil og Korsform efter Tegn. af Arkitekt H. A. Boss; i Kapellet et af Enkefru Dannisøe 1891 skænket Orgel. Det tidligere, uanselige Kapel (nu Materialhus) er ifl. en Indskr. paa en i Muren anbragt Sten opf. 1808; det staar paa den tidligere St. Jørgens Kirkes Plads og er maaske opf. af Materiale fra denne. Ved Gravning omkring Kapellet er der fundet Murrester. Af kendte Mænd, der ligge begravede paa Kirkegaarden, nævnes Brigader, Godsejer W. Halling, † 1796 (paa Monumentet staar: „Bestemthed Mandens sande Værd“), Rektor E. Tauber, † 1847, og Bisperne N. Fogtmann, † 1851, og P. C. Kierkegaard, † 1888. Desuden et Mindesmærke (en afbrudt Søjle med Marmorkrans, fra 1865; af Borregaard) over 9 Soldater, der faldt 3/7 1864 ved Lundby og Hedegaardene. — N. for Kirkegaarden, adskilt ved Hasserisvejen, ligger Mosaisk Kirkegaard, anlagt 1810, udvidet 1840 og 1848, omtr. 1/4 Td. Ld. (P. T. Hald, Aalb. Byes Kirkegaarde, Aalb. 1840).

Raadhuset, paa Gammeltorv, er opf. 1759—62 i to Stokv. af Grundmur (malet) med en Frontespice mod S., der er prydet med det danske Vaaben og Fr. V’s Brystbillede; over Døren mod S. staar hans Navnetræk og Valgsprog: Prudentia et Constantia samt Aarst. 1762; paa Bagsiden mod N. staar i Frontespicen Aalborg Bys Vaaben og Aarst. 1759. I Stuen findes Borgmester-, Bogholder- og Kæmnerkontor, paa 1. Sal Byraadssalen, i hvis Loft Salomons Dom er fremstillet i ophøjet Arbejde, og hvor der hænger Portrætter af alle de oldenborgske Konger og af enkelte Dronninger; endvidere Lokaler for Skifteretten, Ligningskommissionen, de kommunale Udvalg og Arkivet. Loftsrummene ere til Dels indrettede til Arkivlokaler.

Ting- og Arresthuset, Hj. af Gabels- og Fjordgade (det tidligere Tinghus laa paa Gammeltorv), er opf. 1859-61 af Amtskommunen (1/3) og Købstaden (2/3) for 42,000 Rd. efter Tegn. af Etatsr. Meldahl i en alvorlig, gotisk Stil med Kamgavle. Det er bygget af gule Mursten med en Afstribning af graa Sten (Hovedfaçaden er nu oliemalet). Over Hovedindgangen paa Façaden (ud til Gabelsgade), der har et Midtparti i to Stokv., staar en Statue af Justitia og derover Aalborg Bys Vaaben. Fra Forhallen fører Trappen op til 1. Sal med Forhørs- og Tingstuer samt Dommerværelse og Arkiv. Fra Midten af Hovedfløjen udgaar Fængselsafdelingen, der bestaar af en Midthal med Arrester paa begge Sider baade i Stueetagen og paa 1. Sal; der er Plads til 30 Arrestanter.

Katedralskolen, i Saxogade, paa „Sennepshavens“ Grund, er opf. 1886-89 paa en omtr. 30,000 □ Al. stor trekantet Grund, af Staten for omtr. 400,000 Kr. Den er bygget efter Tegn. af Bygningsinspektør Walther af røde Mursten i norditaliensk Rundbuestil og bestaar af 2 sammenbyggede Fløje, hvoraf den 207 F. lange Hovedfløj ud til Saxogade, med fremspringende Midtparti, er i 3 Stokv. og Kælder, medens den 103 F. lange Sidefløj mod N. V. er Gymnastikhus. Hovedfløjen indeholder i Kælderen Varmeapparat, Bolig for Pedel og Fyrbøder, m. m., i 1. Stokv. Vestibule, Hovedtrappe, Klasseværelser, paa 1. Sal Klasseværelser og Undervisningslokale til Fysik og paa 2. Sal Naturhist. Samling, Bibliotek og en 58 F. lang Festsal. De to andre Sider af den firkantede Legeplads indhegnes af en lav Mur og Rektorboligen. Det øvrige af den trekantede Grund er udfyldt af Haveanlæg. Skolen har for Tiden 1 Rektor, 2 Overlærere og 11 Adjunkter samt 1 Timelærer. Juni 1900 havde den 126 Elever, hvoraf 70 i de studerende, 56 i Realklasserne (oprettede 1853). Om Biblioteket se S. 354. — Skolen er oprettet ifl. Reskr. af 22/7 1554 og fik Lokale i en Fløj af det efter Reformationen ophævede Helligaandskloster (se S. 361), indtil den 1847 flyttedes til sin egen Gaard i Jomfru Anne Gade (en 1814-15 opf. Bygning). Da imidlertid Lokalerne vare for smaa, og der var Svamp i dem, opførtes den nuv. Bygning (D. H. Wulff, Bidr. til A. Katedralsk. Hist., i Kirkeh. Saml. 4. R. I S. 654 flg. Skoleprogr., 1840-41, 44 og 89).

Byens offentlige Skolevæsen bestaar af den i Friskolen og Betalingsskolen delte Borgerskole. Et 434 F. langt og 121 F. bredt Bygningskompleks, i Danmarksgade mellem Bleggaardsgade og Rantzausgade, er opf. 1879 for 286,000 Kr. Det bestaar af to Bygninger i to Stokv. af røde Mursten, med mellemliggende fælles Gymnastikhus og foranliggende Lærerbolig (med Bolig for 2 Overlærere og 2 Pedeller) med Façade ud til Danmarksgade, alt efter Tegn. af Arkitekt C. Weber. Den vestl. Bygning ud til Bleggaardsgade er Betalingsskole, den østlige ud til Rantzausgade Friskole (østre Friskole). Desuden har Betalingsskolen Filial i den 2 Stokv. høje Bygning i Algade („Grotums Skole“, paa en af Borgmester H. Grotum 1743 skænket Grund, ombygget 1845; Betalingsskolen havde tidligere Lokale i det af Katedralskolen benyttede Lokale i Helligaandsklosteret, Friskolen i en 1766 købt Bygning paa Frue Plads), og for Friskolen er der 1891 for omtrent 160,000 Kr. opført en anden Bygning i Poul Paghs Gade (vestre Friskole), en 3 Stokv. høj Bygning med Kælder og eget Gymnastikhus, af gule Mursten med høj Granitsokkel, efter Tegn. af Arkitekt Hoffmeyer, for omtr. 147,000 Kr. Der opføres 1900 en ny Skolebygning, ved Gugvej, for Friskolen (Byens østl. Kvarter), der ventes færdig 1901. De to Skoler i Danmarksgade have hver 21, Skolen i Algade 6 og Skolen i Poul Paghs Gade 24 Klasseværelser. Ved Byens offentlige Skolevæsen vare Juni 1900 ansatte 3 Overlærere, 33 fast ansatte Lærere, 17 fast ansatte Lærerinder, 3 Timelærere, 2 Gymnastiklærere og 17 Timelærerinder. Friskolen havde 80 Klasser og 2885 Elever, Betalingsskolen 27 Klasser og 880 Elever.

Desuden var der 1900 28 Privatskoler med ialt 1370 Elever; deraf afholde 2 almindelig Forberedelseseksamen (Jacobsens Realskole, Niels Ebbesens Gade, og Aalborg højere Pigeskole), 2 ere Forberedelsesskoler til Latinskolen (A. Jørgensen, Aalb. Skolevæsen gennem 200 Aar, Aalborg 1899).

Af andre Undervisningsanstalter nævnes: Teknisk Skole (opstaaet ved to i 1804 og 1805 stiftede Søndagsskoler, der forenedes 1807; 1871 fik den sin egen Bygning ved Østeraagade og sit nuv. Navn „Aalborg tekniske Skole“; Bygningen solgtes 1881), med en i 1881-83 opf. Bygning, Danmarksgade, i to Stokv. i Renæssancestil efter Tegn. af Arkitekt Hans J. Holm; Bygningen kostede 60,000 Kr., Kommunen skænkede Grunden, Staten tilskød 20,000 Kr.; 1896 udvidedes den for 31,000 Kr. med et 3. Stokv. Skolen, der faar Understøttelse af Stat, Amt, Aalborg og Nørre-Sundby Kommuner og flere private Institutioner, har 5 Afdelinger: Dagskolen for Bygningshaandværkere (3-aarigt Kursus), Dagskolen for Malere, Aftenskolen for alle Haandværkerfag, Eftermiddagsskolen for Kvinder og Tegneklasser for ukonfirm. Drenge, og den havde 1899-1900 33 Lærere og 1178 Elever, deraf 201 Kvinder. — Navigationsskolen, Kastetvej, opr. 1854 med Lokale i „Bombebøssen“ (se S. 365), har en 1894 af Kommunen opf. Bygning i 2 Stokv. og havde 1/6 1900 3 Lærere og 22 Elever. — Handelsskolen, Grønnegade, opr. 1875, har en 1897 opf. Bygning i 2 Stokv.; den deles i en Dagskole („Handelsinstitut“) og en Aftenskole („Handelsskole“) og havde 1/6 1900 8 Lærere og 115 Elever.

Aalborg Museum, paa Algade, er opført 1878-79 efter Tegn. af Arkitekt C. Weber for omtr. 40,000 Kr. ved Bidrag af Stat, Amt, Kommune (der skænkede Grunden), Sparekassen og private Gaver, udvidet 1893 for andre 40,000 Kr. med et 3. Stokv. og forlænget mod Ø., efter Tegn. af Arkitekt H. A. Boss. Det er en 3 Stokv. høj Bygning i Renæssancestil med en med doriske Søjler prydet Hovedportal og 4 Medailloner mellem Vinduerne i 3. Stokv.; den anselige Forhal gaar gennem hele Bygningens Bredde. Det indeholder 2 Afdelinger: 1) Kunstmuseet (stiftet 1851), der bestaar af en Skulptursamling (Stuen) med mange Afstøbninger efter danske Kunstneres Originalmodeller, saaledes Thorvaldsen (Johannes Døbers Gruppen, der indtil 1881 stod over Frue Kirkes Portal i Kbh.), H. V. Bissen, Freund og Jerichau, og Malerisamlingen (3. Stokv.), og 2) Det historiske Museum (2. Stokv.), stift. 1863, der indeholder en ret anselig, velordnet Samling af Sager fra Oldtid, Middelalder og nyere Tid, for en Del fra Nordjylland; endvidere en Møntsaml. og en Række Lavssager og andre Genstande fra Aalborg, deribl. Træværk fra nedbrudte Bygninger (se S. 375-76) og en interessant Renæssancestue med Loft og Vægge fra den gamle Haandværkerforenings Gaard (se S. 376). Den hist. Samling, der fra 1873 til Dels havde Lokale paa Vestergade, er assureret for 60,000 Kr. Hver af Afdelingerne har en af 5 Medl. bestaaende Bestyrelse (se L. N. Hedelund, Aalborg Museum, Aalborg 1889).

Af Biblioteker nævnes: Aalborg Stifts og Amts og Katedralskolens forenede Biblioteker, i Katedralskolens Bibliotekssal. Aalborg Stifts og Amts Bibl. er grundlagt ved Fund. af 21/4 1818 med omtr. 3000 Bd., for en Del tilvejebragte ved Gaver, efter Indbydelse fra Stiftamtmand F. Moltke, Biskop R. Jansen, Borgmester D. Hornsyld og Rektor E. Tauber (se Saml. til j. Hist. 1. R. I S. 327 flg.), paa Grundlag af Resterne af et ældre Bibliotek, der i over 200 Aar (før 1575) havde staaet i „et fugtigt Kammer bag Alteret i Budolfi Kirke“, hvor det havde „tjent til Føde for Mus og Møl“, og som Biskop Thestrup 1718 lod bringe til Helligaandsklosteret. Her fik det ved kgl. Res. sit eget Lokale 1821. Ved kgl. Reskr. af 4/8 1819 og 28/5 1834 forpligtedes Præsterne i Aalborg Stift og Amt til at svare det en fast aarl. Afgift efter deres Kalds Størrelse; desuden modtog det tidligere aarl. frivillige Bidrag fra Beboerne i Aalborg og undertiden fra Sparekassen. Biblioteket talte 1865 omtr. 22,000 Bd. (W. Boethe, Katalog 1865). Det forenedes 1/3 1887 med Katedralskolens, hvortil Grunden lagdes 1573. De forenede Biblioteker (L. Fabritius, Katalog 1892) tælle nu omtr. 34,000 Bd. — Aalborg Folkebibliotek, Lokale i Hospitalet (se S. 361), er oprettet 1895 (aabnet Jan. 1896), ved Bidrag fra Stat, Kommune og offtl. og private Institutioner; det tæller omtr. 2500 Bd.

Aalborg Slot, i Byens nordøstl. Del mellem Slotsgade, Nytorv, Kongensgade og Fjorden, er en Rest af det af Chr. III opførte Aalborghus. Allerede i Middelalderen stod der, i Byens sydl. Del, et Slot (se S. 384), men ved Beg. af 16. Aarh. har dette sikkert været forfaldent, hvorfor man omtr. 1530 en Tid tænkte paa at omdanne Graabrødreklosteret til et Slot. Da det gamle Slot under Grevens Fejde imidlertid helt var blevet ødelagt, lod Chr. III 1539 paabegynde Opførelsen af et nyt nede ved Fjorden. Arbejdet med Bygningen og Befæstningen trak dog længe ud. 1543 fik Lensmanden Axel Juul, der paa Kongens Vegne førte Tilsynet, Brev om „ingen Umage at spare med at lade age Jord ind paa Slottet til Befæstningen“; 1545 beordredes Borgerskabet til at nedbryde alle de Boder, hvor Gravene om Slottet skulde være; 1553 lod Kongen en Kornlade opføre i Ladegaarden; 1555 klagedes over Mangel paa Tømmer, og endelig skrev Kongen s. A., at da han med det første agtede at lade Byggearbejderne paa Slottet fuldføre, men der fattedes Penge dertil, skulde Lensmanden have leveret 1000 Dl. Muligvis har Bygmesteren været Martin Bussart, der i alt Fald 1547 ses at have været beordret til Aalborg for „i en 8 Dages Tid at undervise Tømmermændene og andre Haandværkere om den Bygning paa Aalborghus“. Nogen større Rolle som Kongeborg har Aalborghus næppe spillet; ganske vist ere flere Kongebreve udfærdigede herfra, men som Regel afgav det kun Bolig for de kgl. Lensmænd over Aalborghus Len og senere for Stiftamtmændene. Dertil bidrog vel ikke lidet Slottets forholdsvis uanselige Karakter. Af Synsforretninger fra 1629 og 1631 fremgaar det, at det da bestod af 3 Fløje, mod Ø., S. og V.; uden for dem var der Vold og Grav, medens der for den firsidede Slotsplads’ Nordside kun fandtes en Grav. Den østl. Fløj, der beskrives som 27 Fag lang, i to Stokv. og med 3 Karnapper paa den østl. Side ud mod Volden, var Hovedfløjen; heri fandtes 1631 „Fruerstuen, Vinterstuen og adskillige andre Lensmandens Gemakker og Kamre“, Gæstekammer, Slotsfogdens Kammer m. m. Til begge Fløjens Ender var der i Flugt med dem føjet mindre to Etages Huse, mod N. et noget smallere, 7 Fag langt Hus, der forneden indeholdt Borgestuen og Fogdens Kammer, foroven et stort Kammer, og mod S. et 10 Fag langt Hus med Stald og derover smaa Kamre. I den sydl. Fløj, 2 Stokv. høj, 20 Fag lang, fandtes Stegers og Bryggers, og ovenpaa Flæskeloftet og Melkamret. Den vestl. Fløj, i 3 Stokv., 12 Fag lang, indeholdt bl. a. Skriverstuen, Svendekamret og Brødkælderen; „straks der hos inde i Volden“ stode to Hvælvinger, „hvori Saltkælderen og Ølkælderen haver været“, men over dem fandtes 1631 hverken Hus eller Tag. Ved alle de nævnte Huse, som utvivlsomt for største Delen hidrørte fra Chr. III’s Tid, nævnes det i Synsforretn., at de angribelige Sider, ud mod Volden, vare af Grundmur, Siderne ind mod Slotsgaarden derimod af Bindingsværk. Om Slotspladsens Nordside fra først af har været lukket med en Fløj, er uvist; 1/1 1633 fandtes her i alt Fald kun en meget svær Mur med Portaabning. Herfra førte en Vindebro over Graven, og ved Broens nordl. Ende stod et 3 Stokv. højt, 4 Fag langt Porthus. Uden for Slottet laa en Række Udhuse, Ladebygninger m. m., saaledes (ved Østeraa) et Kornhus (1568 og 1574 paabødes Opførelsen af et saadant), en 40 Fag lang Ridestald (1569 Ordre til Bygning af en Stald), en Smedie, Filsted Ladegaard (nu Sohngaardsholm i N.-Tranders Sogn), Vester Ladegaard uden for Vesterport (i Aalborg Budolfi Landsogn, se dette), en Teglgaard m. m.

Under Chr. IV foregik der nogle Forandringer ved Slottet. 1627-29 var det besat af de kejserlige Tropper, som bl. a. opførte et lille Hus paa den østl. Vold og foretoge Arbejder ved Befæstningen. 11/3 1633 fik Lensmanden Otte Skeel Ordre til at bygge et nyt Kornhus ved Slottet, da det gamle uden for Slottet ikke viste sig tilstrækkeligt til at rumme Kongens Landgildekorn. Denne nye Kornlade opførtes s. A. og kom til at udgøre 4. Slotsfløj, mod Nord, idet man benyttede den ovennævnte, her staaende Mur, der utvivlsomt hidrørte fra Chr. III’s Tid, til delvis at danne den ene Langside, medens Fløjens anden Langside, ind mod Gaarden, opførtes af Bindingsværk. Forneden i Fløjen (4 Stokv. høj) indrettedes en Stald. 1644 blev Slottet erobret af de svenske, men fra Fjorden bombarderet af Borgmester Chr. v. Ginchels Spaniefarer, saa at Fjenden maatte drage bort; at Slottet da havde lidt en Del, fremgaar af Lensmandens Regnskaber. 1648 forsynedes de ovenn. to Hvælvinger i den vestl. Slotsvold med en Overbygning, da de af nedsivende Vand vare blevne stærkt ødelagte. Fra de flg. Tider knytte kun faa større historiske Minder sig til Slottet. 1657 holdtes det atter besat af de svenske. Efter Fr. IV’s Død synes det at have været bestemt til Statsfængsel for Anna Sophie Reventlow; ligeledes paatænktes det efter Struensees Fald at hensætte Caroline Mathilde her. Da Dsk. Atlas udkom, stod Slottet saa temmelig i sin gamle Skikkelse (vestl. Fløj har dog vistnok været forandret noget; om den sydl. Fløj se ndfr.), omgiven af Volde og Grave (1721 havde Stiftamtmand G. Pentz paabegyndt en Beplantning af Voldene). I 19. Aarh. nedbrødes den vestl. Fløj (omtr. 1850), hvori Amtstuen havde Lokale, paa et Par hvælvede Underrum nær, og Gravene opfyldtes.

Af Slottet staar nu den østl. Fløj med det mod N. tilstødende lille Hus (af det mod S. tilstødende Hus ses Rester af den østl. Ydermur). Naar undtages, at den sydligste af de 3 Karnapper er forsvunden, fremtræder dette Parti i det væsentlige i oprindl. Skikkelse. Paa Bindingsværkssiden ind mod Gaarden krager 2. Stokv. ud over 1., og de fremspringende Bjælkehoveders Ender ere ved det 27 Fag lange Hus nedadtil afrundet tilhugne, ved det 7 Fag lange Hus profilerede og støttes af simple Knægte. Paa den grundmurede Yderside, væsentlig af gule Munkesten (Dele af Murfladen ere dog i senere Tid omsatte med Bindingsværk), findes længst mod N. fladbuede Murforsiringer over Vinduesaabningerne. Til denne Side præsentere Bygningsdelene sig dog kun som 1 Stokv. høje, idet Volden er opkastet mod dem til 1. Sals Højde (det samme har utvivlsomt været Tilfældet ved den sydl. og vestl. Fløj). Ligeledes staar den nordl. Fløj med den af meget flade Tøndehvælvinger overdækkede Portaabning. Den sydl. Ydermur er, som nævnt, af Bindingsværk (i 1840’erne blev den rettet, da den foroven hældede stærkt udad), den nordl. meget tykke Ydermur er af gule Munkesten væsentlig i Munkeskifte paa en høj Sokkel af tilhuggen Kamp; øverst er der dog anvendt smaa Mursten, idet Chr. III’s Mur er bleven forhøjet, da Kornladen opførtes ved den. Nær Vestenden er der paa Nordmuren over 1. Stokv. indmuret 4 langt fremspringende, svære Granitsten. Over Portaabningen staa Aarst. 1633 og 1705 (da en Reparation fandt Sted). Ved Siden af Porten, Ø. for den, er der nylig gennembrudt en i det 18. Aarh. tilmuret, gammel Døraabning, hvorigennem man kommer ind i en med en fladbuet Hvælving dækket Gang. Den vestl. af de to grundmurede, kamtakkede Gavle bærer ligeledes Aarst. 1633 (i Vindfløjen staar 1633 og 1893), den østl. Aarst. 1761. I Fløjens nordvestl. Hjørne findes, til Dels indrettet i Murtykkelsen, et Fangehul (heri sad bl. a. Hovedmanden for en i 1840’erne i Vendsyssel huserende Tyve- og Mordbande fængslet; se S. 106). — Bevarede ere fremdeles i den nordl. Del af den vestl. Vold to hvælvede Gange; den ene, der deler sig nær Udspringet i 2 Grene, gaar paa skraa gennem Volden; den anden (den nordligste) er højere og bredere og gaar paa langs gennem Volden. Længere mod S. i samme Vold findes 2 andre Hvælvinger, der vistnok have hørt til Vestfløjen; den nordligste, der løber i Voldens Længderetning og har flere tagformet afsluttede Murgemmer, er nu omtr. 15 Al. lang; den sydligste, som har gaaet paa tværs af Fløjen, er helt sammenfalden. Alle disse Hvælvinger hidrøre sikkert fra Slottets ældste Tid. Den oprindl. Sydfløj er delvis nedbrudt i nyere Tid og erstattet med en 2 Stokv. høj Bygning, væsentlig af Bindingsværk.

Den østl. Fløj og den østl. Del af Nordfløjen (fra Porten af) afgive endnu Embedsbolig og Kontorer for Stiftamtmanden: hele Resten af den nordl. Fløj har indtil den seneste Tid været Pakhus, men staar nu ubenyttet hen. Den sydlige Fløj benyttes til Brændselsrum m. m. Langs Indersiden af Vestvolden er der i 1890’erne opf. en lav Mur. Slottet er omgivet af en smuk Have, der er anlagt paa de gamle Volde. Som en af de faa bevarede gamle Kongeborge er det et værdifuldt Monument; ogsaa i arkitektonisk Henseende har det megen Interesse.

Bispegaarden (tidligere i den efter Gaarden benævnte Bispensgade, se Saml. til j. Hist. 2. R. III S. 422), paa Algade ved Budolfi Kirke, blev købt 1684 af Chr. V og skænket til Bispebolig. Den nuv. Bygning, af Grundmur i to Stokv., er opf. 1819-20 paa den gamles Plads.

Om Hospitalet og Hospitalskirken mellem Adelgade, Klosterjordet, Bispensgade og Gravensgade se Aalborg Hospital Sogn


Aalborg Amts og Bys Sygehus, ved Urbans- og Ladegaardsgade (det tidligere, indrettet af Amt og By 1817 og ombygget 1851, laa paa Søndergade), er et stort Bygningskompleks, der ejes af Amt og By med Halvdelen hver. I 1879-81 opførtes efter Tegn. af Arkit. Hans J. Holm paa Vester Ladegaards Grund Hovedbygningen for omtrent 132,000 Kr. Den har 2 Stokv. og Plads til 52 Patienter. I 1890-91 opførtes et 2 Stokv. højt Epidemihus for omtr. 49,000 Kr. med 42 Senge, og 1897 for omtr. 22,000 Kr. en Afdeling for veneriske Sygdomme, med 31 Senge. Til Bygningerne slutte sig en 1897-98 opf. Overlægebolig (for omtr. 20,000 Kr.) og en Økonomibygning.

Det militære Sygehus, ved Gugvej, er opf. 1856 i 2 Stokv. af Kommunen for 22,000 Rd. og har Plads til 44 menige og 7 Officerer.

Fattiggaarden, Hj. af Skole- og Bleggaardsgade, er en gammel Bygning, ombygget 1850-51 og 1871-72; den bestaar af 4 sammenbyggede Fløje i to Stokv. med Plads for omtr. 120 Lemmer, Inspektørbolig, Sygeafdeling (med 24 Senge), Have osv. Der tænkes opført en ny Fattiggaard i de nærmeste Aar. Under Fattigvæsenet sortere desuden flg. Stiftelser: Trøstens Bolig, Skolegade, opr. 1852 af Vinhandler J. P. Schünemann († 1856) og Hustru, med et 2 Stokv. højt Forhus og et 2 Stokv. højt Baghus (købt 1866), hvori der er Bolig for moderat Leje for 12 enligt stillede Kvinder af Middelstanden. Alderdomsasylet, Annebergvej, en 2 Stokv. høj Bygning efter Tegn. af Arkitekt Jensen Wærum, er under Opførelse i 1900 af Kommunen; det skal have Plads til omtr. 100 Beboere. Jens Bangs Stiftelse, opr. 1637 af Købmand Jens B. († 1644) og Hustru med et Hus paa Vesterbro for 26 fattige, i den sidste Tid for 23 gamle Kvinder under Fattigvæs., er nedbrudt 1899 og skal helt ophæves, naar de nuv. Lemmer, der ere anbragte i lejede Lokaler, ere døde (P. T. Hald, Aalb. Fattigvæsens Hist., Aalborg 1842).

Forsørgelses- og Tvangsarbejdsanstalten, S. for Byen ved Hobrovejen, er opf. 1896 efter Tegn. af Arkitekterne Momme og Olesen paa et 6 Td. Ld. stort Areal af Aalborg, Hjørring og Thisted Amter. Den bestaar af en trefløjet Hovedbygning i 2 Stokv. Forsørgelsesafdelingen har Plads for 69 Personer (57 Mænd og 12 Kvinder), Tvangsarbejdsafdelingen for 25 Mænd og 6 Kvinder.

Statsbanegaarden, mod S. i Byen ved Jærnbanevej, er opf. 1869 efter Tegn. af Arkitekt N. P. Holsøe og er fælles Station for Statsbanen og Privatbanerne Nørre-Sundby-Fjerritslev, Nørre-Sundby-Sæby-Frederikshavn (den sidste har dog egen Station i Nørre-Sundby) og den under Arbejde værende Aalborg-Hadsund Bane. Under Opførelse er en ny, betydelig udvidet Stationsbygning omtr. 500 Al. S. for den nuv.; tillige opføres 2 store Gods- og Lokomotivstationer, noget østligere, en for Statsbanerne og en for de private Baner (tils. omtr. 50 Td. Ld.). Havnebanen, der gaar Ø. om Byen og ender ved Nyhavn, agtes i den nærmeste Fremtid lagt endnu østligere med Forgreninger mod Ø. til den nye østre Havn og mod V. til Toldboden. Forbindelsen med Vendsyssel foregaar ad Jærnbanebroen (se Vignetten S. 337), „Fastbroen”, det største Ingeniørarbejde i Landet. Den er bygget (ifl. Lov af 16/4 1873 og 10/4 1874) 1873-79 af det franske Selskab „Compagnie de Fives-Lille”, har kostet Staten 2,892,600 Kr. og er omtr. 1200 Fod lang. Overbygningen har to 16 F. høje Jærngitre, der ere forbundne foroven, og hviler paa 7 svære Piller, hvoraf de 5 staa i Fjorden og ere førte ned til en Dybde af omtr. 110 F.; paa den midterste Pille hviler Svingbroen, gennem hvilken Skibe paa indtil 67 F. Bredde kunne sejle.

Desuden er Aalborg forbunden med Nørre-Sundby ved Pontonbroen, „Chr. IX’s Bro” (se Vignetten S. 385), der er bygget 1863-65 ud for Vesteraagade af Aalborg Kommune (der opkræves Afgift for Passagen) for 458,400 Kr. (med Færgevæsenets Indløsning, 60,000 Kr., iberegnet). Broen, der indviedes 19/9 og aabnedes 14/10 1865, er 1844 F. lang med to faste Brohoveder — paa Aalborgsiden 170, paa Nørre-Sundbysiden 142 F. lang — og 45 F. bred; den har 15 Broled, hvert hvilende paa 3 Pontoner og har en Svingbro af Smedejærn.

Gasværket, Øst for Nyhavn, er anlagt af Det danske Gaskompagni og for dets Regning og toges i Brug 24/12 1854 (Kontrakten med Kommunen fornyedes 1886 paa 25 Aar); det er flere Gange udvidet. Der forbrugtes 1899 47,550,000 Kbfd. Gas; det besørger Gaderne belyste med omtr. 530 Lygter.

Elektrisk Lysstation, i Doktorens Gyde, er opf. 1896 af Det danske Elektricitets-Kompagni og er beregnet til at levere Lys til 4000 Lamper; den leverede 1/1 1900 Lys til 2000 Lamper, deribl. til Belysning af Havnen, Pontonbroen og Algade.

Vandværket, omtr. 1/4 Mil S. Ø. for Byen ved Anlægget Blegkilde, er anlagt 1853-54 af Kommunen for 74,000 Rd., udvidet 1878 og 91, senest 1893-95. Det oppumper Vandet fra Brønde i Kridtlaget og fører det op i store Reservoirer, der ligge paa en Bakke, og herfra løber Vandet ved eget Tryk ind til Byen. Gennemsnitsforbruget pr. Døgn er 30,000 Td.

Posthuset, paa Algade, har Lokale i en gammel, uanselig Bygning. Telegrafstationen er i Jærnbanegade, hvor ogsaa Statstelefonen er. Jydsk Telefonaktieselskab har Station paa Nytorv.

Toldkamret har midlertidig Lokale i et gammelt Bryggeri, opf. 1827, ved Stranden. En ny Toldkammerbygning efter Tegn. af Bygningsinspektør H. Kampmann er under Opførelse paa den gamle Toldbodplads.

Om Havnen se S. 380

Mod Ø. i Byen, Ø. for Anlægget Karolinelund ved Hadsundvejen, ligger det af Kommunen 1898-99, efter Tegn. af Arkit. Hoffmeyer opførte offentlige Slagtehus og Eksportslagteri paa et omtr. 20,000 □ Al. stort Areal. Bygningerne bestaa af en Administrations- og Beboelsesbygning, 2 Slagtehaller, et Svalehus, en Bygning til Hesteslagteri, Stalde m. m. samt en elektrisk Lysstation. I Administrationsbygningen er der Kødkontrolstation. Eksportslagteriet er beregnet paa Slagtning af omtr. 300 Kreaturer daglig. De af Kommunen i 1900 opførte Torvehaller ligge ved Adelgade og Klosterjordet.

Som Garnison for 2. jydske Brigades Stab og 10. Infanteri-Regiment (9., 11., 30. og 40. Bataillon) har Byen flere Bygninger, der benyttes af Militæretaten. Hovedvagten og Arrestbygningen (tidligere i en 1805 opf. Bygning paa Nytorv paa en i den gamle Slotsgrav opfyldt Grund), ved Slotsgade (hvor før Gabels Gaard stod), en 2 Stokv. høj, 1890-91 af Kommunen opf. Bygning i ital. Renæssancestil, efter Tegn. af Arkit. Momme og Olesen; den indeholder Vagtstuer, Undervisningslokaler og Arrester. Eksercerhuset, med en lille Eksercerplads mellem Nyhavnsgade og Kattevad, er det ældste uden for Hovedstaden. S. for Karolinelund ligger den omtr. 32 Td. Ld. store Eksercerplads, der ejes af Kommunen og udlejes til Militæret. I Nærheden af det militære Sygehus (se S. 362) ligge ved Gugvej de militære Depotbygninger, opf. 1890 af Kommunen efter Tegn. af Arkitekt Hoffmeyer. Krudthuset for militære, ejet af Kommunen, ligger ved Annebergvej; det civile Krudthus paa Skovbakken. Militæret indkvarteres hos Grundejerne.

Af milde Stiftelser nævnes foruden de anførte: Børneasylet („Fr. VII’s Asyl”), Skomagergade, er opr. 5/6 1847 og har siden 1851 ejet sin egen Gaard, der 1883 er ombygget og betydelig udvidet; den er i 2 Stokv. og har Plads for 130 Børn. Asylforeningen har 1897 opf. en ny Bygning af røde Mursten i 1 Stokv., efter Tegn. af Boss, i Poul Paghs Gade, Vestre Asyl, der har Plads til 150 Børn. Asylerne eje omtr. 35,000 Kr., deri indbefattet en Del Legater. Bolig for Enker og ugifte Fruentimmer, Hj. af Østerbrogade og Langelinie, opr. 1856 af Aalborg Bys og Omegns Sparekasse med en (paa en af Kommunen skænket Grund) 1857 opf. Bygning i 2 Stokv., der afgiver Fribolig for 8 Enker og ugifte Kvinder af den højere Middelstand; den bestyres af Sparekassen under Stiftamtets Overtilsyn. — Børnehjemmet, Ladegaardsgade, er grundlagt ved Gaver, væsentlig ved Godsejer C. Bruuns og Hustrus Dotation af 20,000 Kr., og taget i Brug 1/5 1878; Bygningen, i 1 Stokv., er opf. i en Have, der tidligere tilhørte Jens Bangs Stiftelse (se S. 362), og som var tillagt Kapellanen ved Budolfi Kirke, men Kommunen købte den 1877 og skænkede den til Hjemmet; det ejer omtr. 48,500 Kr., deri indbefattet nogle Legater, og har sin egen Bestyrelse. — Jomfru Wogensens Stiftelse, Aagade, opr. ved Testam. af 21/10 1880 af Jfr. I. N. D. W., er en 1891 efter Tegn. af Boss opf. Bygning, i 2 Stokv. (paa en af Kommunen skænket Grund) med Fribolig til 4 gamle, trængende, ugifte Husjomfruer og en Kapital paa 6200 Kr.; den bestyres af Byraadet. — Haandværkerforeningens Stiftelse, Kayerødsgade, er opr. 1882, 1889-90 udvidet med en ny større Bygning i 3 Stokv. Den indeholder nu 24 Lejligheder til trængende Haandværkere og deres Enker. Stiftelsen ejer omtr. 34,400 Kr. (deri indbefattet nogle Legater) og bestyres af Foreningen. — Caroline Smiths Minde, Saxogade, er opr. 1895 til Minde om Enkefru C. Smith, † 1891, af hendes Arvinger, Frøknerne Langeland. Bygningen er opf. i Palaisstil i to Stokv. med Kælder efter Tegn. af Arkitekterne O. P. Momme og L. Olesen og indeholder Friboliger for 20 enligt stillede Kvinder og en Forsamlingssal; til Bygningen, der med et tilhørende Legat har kostet 100,000 Kr., hører et Haveanlæg.

Af Velgørenhedsforeninger fremhæves: Foreningen af 28. Jan. 1840 til Understøttelse for trængende og værdige Haandværksmestre af Aalborg og disses Enker. Fireskillingsselskabet, opr. 1846. Aalb. Købstads Hjælpekasse, opr. Juli 1856, understøtter trængende Medlemmer, deres Enker og Børn. Syge- og Begravelsesforeningen, opr. 2/8 1862, understøtter Medlemmerne under Sygdom med Penge, Lægehjælp samt Begravelseshjælp. Restauratør- og Værtshusholderforeningen, opr. 18/2 1864, understøtter Medlemmerne med Syge- og Begravelseshjælp. Arbejderforeningen af 1853, stift. 28/1. Arbejderforeningen af 1865, med en 1890 (Arkitekt: Boss) opf. Bygning paa Algade med Byens største Forsamlingssal, yder Syge- og Begravelseshjælp samt understøtter trængende Medlemmer og deres Enker. Aalb. almindelige Understøttelsesforening, opr. 1867, yder Hjælp til værdige trængende, der have fast Ophold i Aalb., fortrinsvis dem, der ere forsørgelsesberettigede, fornemlig af Arbejderstanden. Aalborg Sømandsforening, opr. 1870 ved Sammensmeltning af to ældre Selskaber: „Bombebøssen“, stift. 1827 (dens Bygning, „Frederiks Sømandshus“, ved Havnen, hvor Navigationsskolen en Tid havde Lokale, blev solgt 1891), og „Aalb. Skipper Hjælpekasse“, stift. 1856; Foreningen understøtter sine Medlemmer og deres efterladte i Tilfælde af uforskyldt Trang. Foreningen for Alderdomsfriboliger, stift, i Kbh. 29/4 1871 , har 1875 ladet opføre to Bygninger ved Søndergade, hver med 8 Lejligheder. Foreningen Sygepleje ved Diakonisser i Aalb., begyndt sin Virksomhed Jan. 1878, yder fri Sygehjælp til ubemidlede. Skipperforeningen, opr. 21/1 1883, yder Syge- og Begravelseshjælp. Desuden mærkes Haandværkssvendenes Rejse- og Sygeforening (et Svendehjem ligger i Skolegade), Kristelig Forening for straffede Børns Frelse, Læge- og Medicinalkassen af 1871, Understøttelsesforeningen Merkur for Handelsstandens Medhjælpere i Danmarks Købstæder og Handelspladser, Selskabet for Bespisningen af Syge og Rekonvalescenter, Plejehjemsforeningen for Aalb. Stifts østl. Del, Aftenhjemmet for at samle unge Piger af den tjenende Klasse (i Menighedshjemmet), Blindekredsen i Aalb., understøtter blinde, m. m. Kommunen har S. Ø. for Byen ved den gamle Kærvej anlagt en Del Kolonihaver (omtr. 175), som udlejes billigt.

Af andre Foreninger, der have mere almen Interesse, nævnes: Handelsforeningen har efterhaanden udviklet sig af det 1431 af Borgmester Peder Ilfarsen stiftede „Guds Legems Lav“ eller „Papegøjegildet“ (se S. 383), som 5/5 1651 gik over til det saakaldte „Kompagni“. Efter nogle Afbrydelser fornyedes dette Kompagni 2/11 1680, og 24/3 1750 fik det nye „Lavsartikler for Købmændene i Aalborg”; fra den Tid opkom Navnet „Købmandslavet” , indtil det 1863 omdannedes til „Handelsforeningen”. Foreningen, der har til Formaal at virke til Fremme af Handel, Skibsfart og Industri samt at virke i veldædige Øjemed, ejer Kompagnihuset, det gamle Gildehus, Hjørnet af Østeraa- og Bispensgade, oprindl. opført 1463, ombygget 1800 og 1847. Den nuv. Bygning er opf. 1889 i italiensk Renæssancestil efter Tegn. af Arkitekt Hoffmeyer for omtr. 100,000 Kr.; den er i 3 Stokv. med Taarn med Spir (94 F.) midt paa Façaden og stor Festsal. I Bygningen har ogsaa den 1801 stiftede Klub „Enigheden“ Lokale (Klubbens Sommerlokale, opf. 1834, ligger paa Vesterbro). — Haandværkerforeningen, opr. 1848, har sit eget Lokale i en 1866 købt og ombygget ældre Bygning (se S. 376), Hj. af Østeraagade og Stranden, udvidet 1883-84 og 1895-96; Bygningen, 3 Stokv., indeholder bl. a. en Festsal og et Bibliotek paa omtr. 6500 Bd. — Desuden mærkes: 2 Afholdsforeninger, Den nationale Arbejder-Værneforening, Aalborg Amts Landboforening, oprettet 1844, Have- og Plantningsforeningen for Aalborg og Omegn, Avlsbrugerforeningen af 1891, Aalborg Amts Biavlerforening, med en 1894 oprettet Biavlerskole paa „Sennepshaven“ (den første i sin Slags i Landet), Handelsforeningen af 1879, 2 Kunstforeninger, opr. 1851 og 1898, Aalborg broderlige Skydeselskab, oprindelig „Papegøjegildet“, en Afdeling af „De danske Vaabenbrødre”, Foredragsforeningen for Aalb. og Omegn, opr. 1898, m. m.

Frimurerlogen, „Cimbria”, opr. 1856, har sin Bygning i Slotsgade, genopf. 1868 efter en Brand, atter fra ny opf. 1886 efter Tegn. af Arkitekt Hoffmeyer, i 2 Stokv. i Renæssancestil. — Odd-Fellow Logen, „Ansgar”, opr. 1895, har sin Bygning i Christiansgade, i 3 Stokv. — Good-Templarordenen har Bygning i Skolegade, Nord. Good-Templarorden har Bygning paa Nørregade. — Frelsens Hær har Lokale i Møllegade. — Højskolehjemmet, Boulevarden, opf. 1894-95 i 3 Stokv. efter Tegn. af Hoffmeyer.

Af Pengeinstitutter nævnes: Aalborg Bys og Omegns Sparekasse, opr. 1824 med en to Stokv. høj Bygning, opf. 1873-74 i italiensk Stil efter Tegn. af Arkitekt V. Klein paa en Plads, hvor der før laa en gammel mærkelig Bygning med Svalegang se S. 375 (se V. Bindslev, Aalb. Bys og Omegns Sparekasse 1824-94, Aalborg 1895). Diskonto-, Laane- og Sparebanken, opr. 1854, med en to Stokv. høj Bygning paa Gammeltorv, opf. 1873-74 af røde Mursten med Stenindfatninger om Døre og Vinduer efter Tegn. af Etatsr. J. D. Herholdt paa den Plads, hvor før „Kong Hans’ Gaard” laa (se S. 371). Landbosparekassen, opr. 1885, Nytorv. Desuden er der Filialer af Nationalbanken og af Den danske Landmandsbank, samt Livsforsikringsforeningen „Fremtiden”, opr. 1886, Livsforsikringsaktieselskabet „Frem”, opr. 1899, en Hypotekforening, Kreaturforsikringsforening, Husmandskreditforeningen og Kreditforeningen af Grundejere paa Landet i Jyll., m. m. Om Banker og Sparekasser se i øvrigt S. 380.

Teatret, Jærnbanegade, er opf. 1878, flere Gange ombygget, saaledes 1883 og 1890 (det indre). Kun Gavlen til den store Bygning vender ud til Gaden; Plads for 900 Tilskuere. Aalborg nye Variété og Koncertsal, Frederikstorv, er opf. 1898 efter Tegn. af Arkit. Momme og Olesen; den rummer omtr. 500 Tilskuere.

Af Badeanstalter nævnes: en Romersk og Varmbadeanstalt, Rantzausgade (et Aktieselskab), Kommunens Badeanstalt for Kvinder, lige Øst for Fastbroen, og for Mænd, Vest for Fastbroen, samt Strømbadeanstalten, mellem Pontonbroen og Jærnbanebroen (Aktieselskab).

Kommunen ejer flere store og smukke Lystanlæg. Frederikskilde („Kilden“), S. for Banegaarden ved Hobrovejen, 17 1/2 Td. Ld. Det er paabegyndt 1802 (opkaldt efter Kronprins Frederik, der s. Aar besøgte Byen) efter Tilskyndelse af General A. L. Moltke († 1810) paa den Plads, hvor Papegøjegildet (se S. 384) havde sin Skydebane, „Papegøjehaven“. I Anlægget er der to, af Klubben Enigheden opførte Pavilloner, som tillige med Anlægget senere gik over til Kommunen. Paa en Høj staar et Mindesmærke (en Obelisk) for ovenn. Moltke, rejst 1818; ligeledes staar i Anlægget en 10 F. høj Broncestatue af General A. F. Schleppegrell († 1850), modell. af Billedhugger A. Paulsen, afsløret 1880. Skovbakken (før Møllebakken) eller Frederiksminde, S. V. for Frederikskilde paa den anden Side af Hobrovejen, omtr. 14 Td. Ld. Efter et mislykket Forsøg 1802 begyndte den egentlige Beplantning 1822 (18/1 plantedes det første Træ paa Stiftamtmand F. Moltkes Fødselsd., † 1836) og fremmedes især af Apoteker G. S. Kayerød († 1845), for hvem der ved Indgangen 10/11 1862 er afsløret et Mindesmærke (en Fontæne af Zink med symbolske Figurer, af Billedhugger Wiedt). I Anlægget er der to Pavilloner, hvoraf den ene (med Teater) er opf. 1869 af det broderlige Skydeselskab paa Toppen af Bakken, hvorfra der er vid Udsigt over Byen og dens Omgivelser, Fjorden og en Del af Vendsyssel, Karolinelund („det militære Anlæg“), Ø. for Byen ved den S. 342 omtalte Kanal, over 7 Td. Ld., anlagt 1827-28 paa Tilskyndelse af Major D. V. Hegermann og senere vedligeholdt og forskønnet, særlig af Oberst L. N. Bretteville og Apoteker C. L. Lange; i Anlægget er der 1882 opført en Pavillon for en Sum, der var testamenteret af sidstnævnte. Blegkilde („Karolinekilde“), S. Ø. for Byen ved Vandværket, over 8 Td. Ld., er paabegyndt af Major D. Voss og senere udvidet og forskønnet, særlig ved Købmand S. A. Jacobsens Bestræbelser; det gennemstrømmes af flere Kanaler og har en Pavillon. I Aaret 1900 tilplantedes et nyt, mindre Anlæg mellem Strandgade og Fjorden Ø. for Fastbroen. Anlæggenes Vedligeholdelse sker for Kæmnerkassens Regning. Fremdeles har en Kreds af Borgere 1895 paabegyndt Beplantningen af Bejsebakken, omtr. 1/4 Mil S. for Byen; det 16 1/2 Td. Ld. store Anlæg skal 1/1 1920 overgaa til Kommunen, og fra 1905 skal det vedligeholdes af Kæmnerkassen.

Gamle Huse. Som alt nævnt S. 342 har Aalborg mere end nogen anden jydsk Købstad bevaret et ejendommeligt gammeldags Præg, som end ikke Byens stærke Udvikling i de seneste Aar har formaaet at udslette. De gamle Kanaler, som før gennemkrydsede Byen, ere ganske vist udtørrede, og Broerne („Muret Bro”, „Mestermandsbro”, „Ladebro”, „Maren Brandts Bro”, „Wrangels Bro”, osv.), der førte over dem, ere forsvundne, men Aalejerne ses endnu delvis. I de indre Bydele træffes et meget stort Antal Bindingsværkshuse, navnlig fra 17. og 18. Aarh. og ofte forsynede med indvendige Svalegange, og hertil komme flere gamle Stenhuse, hvoraf enkelte vende Gavlen ud mod Gaden. Bevarede ere fremdeles mange krumme og ganske snævre Gyder, der endnu bære deres oprindl., sære Navne (se S. 343). Nogle af dem ere kun et Par Al. brede, saaledes den mest karakteristiske af dem alle, den mørke Gang fra Maren Turisgade til Østeraagade — der foroven endog er endnu smallere, idet den til den ene Side helt, til den anden Side delvis begrænses af gamle Bindingsværkshuse, ved hvilke de øvre Stokv. krage ud — samt Latinergyden, der fra Gravensgade fører ned mod Helligaandshospitalets Kirkefløj og er en Trappegyde med 17 Stentrin. Endnu smallere ere nogle nu dog for det meste spærrede Gyder, der imidlertid næppe nogen Sinde have været offentlige Forbindelsesveje. Blandt de gamle Stenhuse nævnes som det ældste et i øvrigt ret tarveligt Gavlhus i Strandstien, to Stokv. foruden Kælder, fra 2. Halvdel af 16. Aarh. (paa Gavltrekanten læses Aarst. 15.7); Rester af de oprindl., fladbuede Vinduesaabninger ses endnu; Murværket indeholder forneden et enkelt Sted Munkesten i Munkeskifte. Rigere udstyret er et Gavlhus i Østeraagade, Nr. 17 (urigtig kaldet Ellen Marsvins Gaard), opført 1616 i to Stokv. med høj Kælder, af gule Mursten i Blokskifte. Indfatningerne om Døre og Vinduer ere rundbuede; paa Dørindfatningen, af Sandsten med udhuggede Figurer, staar Aarst. 1616 og derover en Tavle med Bogstaverne N. S. E. W. (ɔ: Købm. Niels Søndergaard og Hustru) og Aarst. 1777 (til Minde om en Reparation). Den mærkeligste grundmurede Bygning er Jens Bangs Stenhus, opf. 1623-24 af den bekendte Handelsmand Jens Bang (se D. H. Wulff, Jens B., Kbm. i Aalb. 1615-44, Aalborg 1885). Huset er i 4 Stokv., med 3 Façadegavle mod Ø. og en Endegavl mod N., hvorimod søndre Gavltrekant nu delvis er nedbrudt; det er bygget af gule Mursten med Sandsten til Indfatning om og Forsiringer over Døre og Vinduer og til Voluter, Horisontalbaand og andre Prydelser paa de svungne Gavle. Ornamentikken er her ren Renæssance, medens den paa den smukke Dørindfatning er barok. Over Døren læses Aarst. 1623, paa en af Gavlene 1624. Paa Forsiden af Huset findes en kuppeldækket Karnap, hvis nedre Del er ombygget 1890. Trods senere Tiders Vanrøgt er Bygningen endnu et af de anseligste og mest pragtfulde Købstadshuse, som er levnet fra Chr. IV’s Tid. I 1. Etage findes et smukt Stukloft fra Slutn. af 18. Aarh. Siden 1670 har Huset været indrettet til Apotek, nu Svaneapoteket. — Et andet mærkeligt, Aar 1871 nedrevet Hus var „Kong Hans’ Gaard”, opf. i den senere Middelalder, i to Stokv. af røde Munkesten i Munkeskifte og med kamtakket, blindingsprydet Gavl mod S. Et ganske uhjemlet Sagn lod Kong Hans være død her (han døde paa det gamle Aalborg Slot), ja man mente endog at kunne paavise selve Dødsværelset, hvis Kamin skulde have været forsynet med en i Sten udhugget Ramme; denne, som nu opbevares i Nationalmus., hidrører dog først fra 2. Halvdel af 17. Aarh. Uden for Husets Hovedfaçade stod to flade Stenstøtter med en latinsk Indskrift (O, du Ærens Drot, Christus, kom med Fred. Aar 1521. Jesus, Maria, Anna); de ere nu opstillede foran den paa den gamle Gaards Plads opførte Diskontobank og fredlyste. I Bankbygningens Sydmur er indsat en Sten (før anbragt paa „Kong Hans’ Gaard”) med en versif. Indskrift til Minde om en stor Brand 1663. — Paa Bagsiden af det af Ludv. Munk og Ellen Marsvin opførte grundmurede Hus Gammeltorv Nr. 5, som dog efter en Brand 1854 er næsten helt nyopført, har der siddet en Sten med disse to Personers Navnetræk og Vaabener; nu er der anbragt en Kopi af Stenen.

De talrigt bevarede, gamle Bindingsværkshuse ere gennemgaaende store, i 2 eller 3 Stokv., men de frembyde med faa Undtagelser kun ringere Interesse. Knægtene under de fremspringende Bjælkehoveder ere oftest glatte, og Fyldetømret staar snart lige, snart skraat eller i Andreaskorsform. Flere ere sikkert opf. af Folk af Adel eller den højere Borgerstand. Det ældste og interessanteste er det to Stokv. høje Hus Nr. 3 i Torvegade. Façaden indeholder 10 Fag, som i det hele ere bevarede i oprindl. Skikkelse (Vinduerne ere dog indsatte i nyere Tid); Knægtene ere baade ved 1. og 2. Stokv. dækkede med tarvelige Akantusornamenter. En særlig rig Udskæring viser Dørpartiet; Sidestolperne fremstille Blomsterornamenter, der udgaa fra et Par Narrehoveder, medens Overtræet har Aarst. 1571 og en Indskriftstavle baaren af to Vildmænd, der desuden hver holder et Skjold, det ene med Treenigheden, det andet med et Bomærke, som viser, at Bygherren var Raadmand, senere Borgmester Poul Pop. Gavlen ud mod Brødregyde er omsat over 1. Stokv.; Knægtene have her ligeledes Akantusornamenter. Dette Hus er det næstældste, sikkert daterede og omtr. helt bevarede Bindingsværkshus i Landet (det ældste er Ejler Rønnovs Gaard i Odense, fra 1547). Noget yngre, væsentlig fra 1. Halvdel af 17. Aarh., er en Række Bindingsværkshuse, bl. hvilke maa nævnes som gode og typiske: Hjørnestedet af Al- og Adelgade (tilhører Postvæsenet), med en karakteristisk Gavl (Overgangsleddet i denne har det for Aalborg typiske forlorne Bjælkehoved) og flere oprindl. Vinduer. Det store og høje Hus Nr. 2 i Strandstien ved Hj. af Gammeltorv, i 2 Stokv. med indv. Svale; sammen med det har vistnok hørt de tilstødende 8 og 5 Fag lange Huse ud mod Gammeltorv. Det store Bygningskompleks mellem Grotumsgade, Vesteraagade, Jomfru Annegade og Mørups Plads, bestaaende af 2—3 Stokv. høje Huse, der dog ere opf. til meget forskellig Tid; i Hjørnehuset mod Grotumsgade og Jomfru Annegade er et smukt Værelse fra Slutn. af 18. Aarh. De to 3 Stokv. høje Huse Nr. 13 og 15 i Østeraagade; Nr. 13, „Hamburgergaarden”, har paa Façaden ud for 2. og 3. Stokv. en Karnap baaren af Træstøtter; paa den ene Gavl sidde ældre Vindskeder, udskaarne forneden som Dyrehoveder (se Tegn. af æ. n. Arkitekt. 1. S., 2. R., Pl. 12). Adelgade Nr. 6, hvis Forhus delvis er ombygget (i Endemuren ses Munkesten i Munkeskifte), medens den lange Sidefløj ud mod Doktorens Gyde, i 3 Stokv., er ret velbevaret. Et Hus i Cortesgyde (Sidefløj til Nr. 3 i Bispensgade), i 3 Stokv. med udskaarne Knægte og til Dels med Mønstermurværk. Et 2 Stokv. højt Sidehus til Vesteraagade Nr. 25, med kraftig profilerede Knægte i Renæssancestil (Forhuset, af Grundmur, er i Aalborg-Empirestil). Endelig en Sidebygning til Haandværkerforeningens gamle Gaard, hvorpaa ere indsatte 2 Overtræer med Indskrift.

Af andre bevarede, men til Dels noget yngre Bindingsværkshuse, navnlig fra 2. Halvd. af 17. og fra 18. Aarh., nævnes: Peder Barkesgade Nr. 1, Nørregade Nr. 1 og 22, Hjørnestedet af St. Hans- og Nørregade, af Kongens- og Wrangelsgade, samt af Nytorv og Braskensgade (med udmærket Svale baade paa Forhuset og 2 Sidefløje), endvidere Torvegade Nr. 1, Skomagergade Nr. 7, Hj. af Algade og Roldgyde, et Hus i Klosterjordet (i 1 Stokv., godt bevaret og med oprindl. Vinduer), Cortesgyde Nr. 2 (med indv. Svalegang), Gravensgade Nr. 6, Jomfru Annegade Nr. 19, 22 (med muret Svale) og 23 (de tre sidste Huse delvis moderniserede), et Par Huse i Kattesundet, Maren Turisgade Nr. 7 (se Mejborg: Gml. d. Hjem, S. 40 Fig. 41), o. fl.

Endelig nævnes et Par Bindingsværkshuse, hvis Façader i nyeste Tid ere ombyggede, men som i øvrigt indeholde Rester af oprindl. Bygningsdele, nemlig Østeraagade Nr. 19, et 3 Stokv. højt Gavlhus fra 1634 (paa en Stenplade over Døren staar Aarstallet og: Soli Deo gloria, J. H. [ɔ: Jak. Himmerrig] 1754), hvis Façade 1884 er ombygget af Grundmur; paa 1. Sal findes et Værelse med Vægmalerier, vistnok fra 1754, Olie paa Træ (Loftet har ogsaa været dekoreret). Bispensgade Nr. 14 og 16; indv. over Porten til Nr. 16 sidder en Tavle med versif. Indskrift og Aarst. 1743; paa et Sidehus af Bindingsværk er en gammel Svale. Paa det efter en Brand 1869 delvis ny opførte Gavlhus Østeraagade Nr. 8 staar: 1608—1869; smstds. findes tre Træstykker med Indskrift og Aarst. 1608.

Blandt de nu nedrevne Bindingsværkshuse maa særlig nævnes „Svalehuset” i Østeraagade (nedrevet 1873), paa hvis Grund Sparekassen er opført. Huset, som vistnok hidrørte fra Beg. af 17. Aarh., var i 2 Stokv. med høj Kælder og havde smukt udskaarne Knægte med „Skillinger” og i Bjælkehovedernes Ender Rosetter; paa Façaden var senere anbragt en udv. Svalegang (se Tegn. i Trap: Danmark, 1. Udg.; Tegn. af æld. nord. Arkit. 1. S., 2. R.; Pl. 12 og 1. S., 4. R., Pl. 6; Rekonstrukt. af Huset i Studierejser af Kunstakadem. Elever, I). Til „Svalehuset” knytter Sagnet Beretningen om Chr. IV’s Datterdatter, den berygtede Sophie Lindenov, g. m. Klaus Daa til Lindenborg. Endvidere Bryggeriet Urbans gamle Bygning, Hj. af Urbans- og Gravensgade. Fra flere andre forsvundne Bindingsværkshuse opbevares endnu Overtræer med Indskrifter. Saaledes findes i Aalborgs hist. Museum: en Dørhammer med Indskrift og Aarst. 1569, fra Bispensgade Nr. 11; en Dør- og en Porthammer fra et 2 Stokv. højt Bindingsværks-Gavlhus i Vestergade ved Siden af Hotel Phønix (nedrevet 1897), begge med Indskrift, der viser, at Huset var opf. 1583 af Niels Jonsen Viffert til Torstedlund, samt en Dørhammer fra Algade Nr. 54, med Aarst. 1590, Vifferternes og Dyrernes Vaaben og Bogst. B MS og D K D (ɔ: Baltzer Maltesen og Dorte Klausdatter). I Porten til Beyers Hotel er indmuret en Trætavle med plattysk Indskrift og Aarst. 1579. I Borgergade Nr. 2 (Hj. af Vesteraagade) sidder nu i Porten en Porthammer med plattysk Indskrift og Aarst. 1598 (før i en Gaard paa Hj. af Vesteraagade og Peder Pedersensgyde). I Brandstrupgade Nr. 5 er i den nyopførte Façade indmuret en Dørhammer med Indskrift og Aarst. 1611. Desuden kendes 2 Overtræer, det ene med Aarst. 1580 og Niels Jensen Vifferts fædr. og mødr. Vaaben (fra Vestergade 24), det andet med Aarst. 1591. — I den nyopførte Bygning i Maren Turisgade, Hj. af Stranden, findes 3 Oliemalerier paa Træpanel fra omtr. 1650, fra Væggene i det gamle Hus’ Stue.

Et ejendommeligt Mindesmærke fra Renæssancetiden ejer Aalborg endelig i en panelet Stue, som 1898-1900 med megen Omhu er restaureret og opstillet i det hist. Museum. Stuen stod oprindl. i en af Raadmand Niels Christensen ved Aar 1600 opf. Bindingsværksgaard paa Hjørnet af Østeraagade og Stranden (se under Haandværkerforeningen S. 366). Stuen udgjorde et Hjørneværelse paa 1. Sal. Væggene ere beklædte med godt udskaarne Panelfelter forsynede med Bibelsprog, Loftet er af Fyrretræ og smukt kasetteret; paa den prægtige Dør staar et næppe oprindl. Aarst. 1620 (Vinduerne ere udførte efter Forbilleder fra det forannævnte „Svalehus“). Alt Træværket har ved Restaurationen faaet sine oprindl. Farver. I Museet opbevares endvidere en Del udskaaret Panelværk fra et tilstødende Værelse („Salen”) i den gamle Hjørneejendom; andet Panelværk fra „Salen” er kommet til Dansk Folkemuseum, hvor det i Forbindelse med Efterlign. af Loft og Dør fra Hjørnestuen danner „Lars Hansen Skrivers Stue”, saaledes kaldet, fordi en Raadmand, senere Borgmester, af dette Navn ejede Gaarden 1620. (L. N. Hedelund: Aalborgstuen, Aalborg 1900; Tegn. af æ. n. Arkit. 2. S. 1. R. Pl. 11). — Adskillige glatte Paneler og et Loftsdække fra Hjørnegaardens Naboejendom til Østeraagade (ligeledes købt og nedrevet af Haandværkerforeningen) ere ogsaa komne til Folkemuseet, hvor de danne den anden „Aalborgstue”. (Litt.: D. H Wulff: Indskrifter paa gamle Huse i A., i Saml. til j. Hist. I, S. 181 og 326. Tegn. af æ. n. Arkitekt. 1. S. 1. R. Pl. 10-11, 1. S. 2. R. Pl. 12 og 15. Ill. Tid. 1882, Nr. 1248; Danm., Illustr. Alm. 1856).

Indbyggerantallet var 1. Feb. 1890 19,503, 1. Nov. 1899 30,123 (1801: 5579, 1840: 7192, 1860: 10,069, 1880: 14,152). Byen har henved 6 Gange saa mange Indb. som ved 19. Aarh. Begyndelse.

Erhverv 1890: 2258 levede af immat. Virksomhed, 8324 af Industri, 3808 af Handel, 407 af Søfart, 3 af Fiskeri, 298 af Jordbrug, 3240 af forskellig Daglejervirksomhed, 910 af deres Midler, 249 nøde Almisse, og 6 vare i Fængsel. — Byens Hovederhverv, Handel, Industri og Søfart, ere i betydelig Opkomst.

Af fremmede Varer fortoldedes i Aalborg 1898 bl. a.: Bomulds- og Linnedgarn 617,389 Pd., Bomulds- og Linnedmanufakturvarer 219,388 Pd., uldne Manufakturvarer 193,318 Pd., Vin 127,673 Pd., andre Spirituosa à 8° 2887 Vrtlr., Glasvarer 221,649 Pd., Humle 18,946 Pd., Stentøj, Fajance osv. 30,047 Pd., Porcellæn osv. 17,116 Pd., Kaffe 325,427 Pd., Olier 3,865,015 Pd., Risengryn og Rismel 379,366 Pd., Stensalt 1,396,823 Pd., andet Salt 4,341,040 Pd., Sukker, Mallas og Sirup 379,386 Pd., Te 10,913 Pd., Tobaksblade og Stilke 1,348,549 Pd., Stenkul 196,016,544 Pd., Kokes 11,736,328 Pd., Metaller og Metalvarer 5,878,263 Pd., samt Tømmer og Træ 16,344 Clstr. og 42,579 Kbfd. Desuden tilførtes fra andre indenlandske Steder en Del fortoldede Varer. Af indenlandske Frembringelser udførtes til Udlandet bl. a.: 1050 Td. Hvede, 1000 Td. Hvedemel, 9031 Td. Kartofler, 56,500 Pd. Spergel, 2,318,755 Pd. Flæsk, 11,950 Pd. Kød, 11,285 Td. Smør, 241,402 Pd. Fedt, 2635 Stkr. Hornkv. og Kalve, 334,070 Pd. Huder og Skind, 179,700 Pd. Hø, 1,242,903 Snese Æg, 1,381,600 Pd. slemmet Kridt, 28,177,560 Pd. Cement og 1,312,500 Pd. Halmbaand. Til indenlandske Steder uden for Jylland udskibedes bl. a. 11,010 Pd. Flæsk, 66,610 Pd. Kød, 7592 Pd. Ost, 3184 Td. Smør, 46,225 Pd. Talg, 5655 Stkr. Hornkv. og Kalve, 8013 Stkr. Faar og Lam, 24,095 Pd. Uld, 83,512 Pd. Huder og Skind, 318,606 Pd. Klude, 47,460 Snese Æg, 354,000 Stkr. Mursten, 529,620 Pd. slemmet Kridt, 71,000 Pd. Kalkmergel og 32,676,120 Pd. Cement.

Ved Udg. af 1898 var der ved Toldstedet (inkl. Nørre-Sundby, der ikke har nogen selvstændig Oppebørsel) hjemmehørende 120 Fartøjer og maalte Baade paa i alt 6800 Tons, deraf 5 Skibe paa 200-400 T. hvert og 5 paa over 400 hvert; af Fartøjerne vare 10 Dampskibe, tils. paa 3228 T. og med 950 H. Kraft. Fra Udlandet indkom i Aalborg Havn 956 og udgik 905 Skibe med henh. 121,262 og 29,239 T. Gods; i indenrigsk Fart indkom 543 og udgik 884 Skibe med henh. 28,836 og 29,965 T. Gods.

Told- og Skibsafgifterne udgjorde, efter Fradrag af Godtgørelser, i alt 927,970 Kr. Brændevinsbrændingsafgiften indbragte, efter Fradr. af Godtgørelser, 333,351 Kr. (2442 mindre end i 1897); det producerede Udbytte var 3,895,805 Potter, hvoraf 19,212 udførtes til Udlandet.

Der holdes aarl. 5 Markeder i Aalborg: 1 i Feb. og 1 i Marts med Heste, 1 i Sept. og 1 i Okt. med Kvæg og Faar samt 1 i Dec. med Heste og Kvæg; desuden hver Tirsdag med levende Hornkv., Faar og Svin. Torvedag hver Onsdag og Lørdag.

Af større Fabrikker og industrielle Anlæg nævnes: Aalborg Portland Cementfabrik, ved Rørdal N. Ø. for Byen i Nørre-Tranders Sogn, Aktieselskab, opr. 1889, Aktiekapit. 1,2 Mil. Kr.; den aarl. Produktion, fra Beg. beregnet til omtr. 120,000 Td., er senere udvidet til omtr. 350,000 (hvoraf 150,000 gaa til Udlandet) og tænkes udvidet til 5 à 600,000; Fabrikken, der har eget Vandværk, egen elektrisk Lysstation og Udskibningshavn samt Arbejderboliger, beskæftiger omtr. 450 Arbejdere. Cementfabrikken „Danmark”, ved Blegkilde, anl. 1897-98, aarl. Produktion omtr. 150,000 Td., omtr. 150 Arbejd.; til Fabrikken hører en Luftbane, der fører Ler fra nogle Grave V. for Gugvej. Cementfabrikken „Norden”, V. for Byen, Aktieselsk., opr. 1899, Aktiekapit. 500,000 Kr., beregnet paa aarl. Prod. af omtr. 120,000 Td., omtr. 100 Arbejd. Nørre Flødals Fabrikker, Kridtslemmeri, Ø. for Byen med Udskibningsbro, omtr 30 Arbejd. De forenede nordjydske Teglværker, Aktieselsk., opr. 1898, Aktiekapit. 300,000 Kr.; Selskabet, der foruden et Teglværk V. for Aalborg ejer Teglværket Skovgaard ved Skive, Hvorupgaard Teglv. ved N.-Sundby og et Teglv. ved Dybvad (se S. 105), er beregnet paa en aarl. Prod. af 12-13 Mill. Sten (Mursten, Tagsten, Cementtagsten, Klinker, Figursten); omtr. 100 Arbejd. De forenede nordjydske Cementvarefabrikker (7 Arbejd.), Vangs Teglværk (30 Arbejd., aarl. Produktion ca. 3 Mill. Mursten og 100,000 Tagsten), Teglgaardens Fabrikker, tæt Ø. for Byen (indtil 1746 under Staten, senere i privat Eje, nu nedlagt). Ny Kastet Teglværker, Aktieselsk., opr. 1898, Aktiekapit. 150,000 Kr., beregnet paa en aarl. Prod. af 4-5 Mill. Sten, omtr. 30 Arbejd. De forenede Textilfabrikker, V. for Byen, Aktieselsk., opr. 1897, Aktiekapit. 600,000 Kr., dannet ved Sammensmeltning af to større private Forretninger, Wibroes for over 200 Aar siden grundede Væveri og det nye Langers Væveri; aarl. Prod. omtr. 3 Mill. Alen Bomuldsvarer; i Spinderiet forbruges aarl. omtr. 2500 Baller Bomuld; Fabrikkerne beskæftige omtr. 100 Mænd, 260 Kvinder og 50-60 Børn. Kjærs Mølles Klædefabrikker, S. for Byen, Aktieselsk., opr. 1851, Aktiekapit. 800,000 Kr.; aarl. Prod. henved 200,000 Al. Klæde; omtr. 165 Arbejd. Aalb. Dampmøller, ved Kastetvej, grl. 1857 af Købmand Poul Pagh, Aktieselsk. fra 1881, dannet ved Sammenslutning af 3 Dampmøller, Aktiekap. 1/2 Mill. Kr.; aarl. Formaling af omtr. 100,000 Td. Korn; omtr. 50 Arbejd. Aalb. Oliemølle ved Badehusvej, grl. 1891 (aarl. Prod. 3000 Td. Linolie og 3 1/2 Mill. Pd. Oliekager, 14 Arbejd.). Flere Jærnstøberier og Maskinfabrikker, deribl. De Smithske Jærnstøberier og Maskinfabrikker, Papegøjehaven, grl. 1834, Aktieselsk. fra 1875, Aktiekap. 360,000 Kr., omtr. 150 Arbejd.; Buaas’ Fabrikker (Landbrugsredskaber), ved Nytorv, Aktieselsk. fra 1898, Kapit. 250,000 Kr., omtr. 250 Arbejd.; Schertigers Maskinfabr., Vesterbro, omtr. 20 Arbejd. Flere Cigar- og Tobaksfabrikker, deribl. C. W. Obels Fabrikker, Strandvejen, grl. 1787, opf. efter en Brand 1897 paa sin nuv., 19,000 □ Al. store Grund; aarl. Prod. omtr. 1,4 Mill. Pd. Røgtobak, 150,000 Pd. Skraatob. og 12 Mill. Cigarer og Cigaretter; beskæftiger omtr. 250 Mænd, 150 Kvinder og 200 Børn. Flere Bryggerier og Brændevinsbrænderier, deribl. Aalb. Aktiebryggerier, Hobrovejen, grl. 1889 ved Sammenslutn. af Bryggerierne „Limfjorden” og „Urban”, Aktiekap. 300,000 Kr. (det store Bygningskompleks er opf. 1897 og har eget Vandværk og egen elektrisk Lysstation); aarl. Prod. omtr. 18,000 Td. Bayerskøl foruden andre Ølsorter; omtr. 50 Arbejd. Aalb. Spritfabrikker, der høre ind under „De danske Spritfabrikker” , aarl. Prod. omtr. 5 Mill. Potter Sprit og Brændevin. Flere Mineralvandsfabrikker, deribl. „Hygæa”, S. Raaens og C. Rafns Fabrikker, det sidste tillige Sæbe- og Parfumefabrik med omtr. 70 Arbejd. Abels Saltværk, Hadsundvej, grl. 1891, aarl. Prod. omtr. 25,000 Td.; et i Forbindelse med Værket staaende Kokesværk leverer aarl. omtr. 30,000 Td. Kokes; omtr. 10 Arbejd. Aalb. Saltraffinaderi. Kokes- og Cindersfabrikken „Godthaab”, 5 Arbejd. Sodafabrikkerne, Østerbro, Aktieselsk., opr. 1896. Et Glasværk, Rørdalsvej, anl. 1898; aarl. Prod. af 3 1/2 Mill. Flasker og hvidt Glas; omtr. 50 Arbejd. Aalb. Halmvarefabrik, Aktieselsk., opr. 1899, Aktiekap. 200,000 Kr., aarl. Prod. omtr. 4 1/2 Mill. Pd. Halmvarer, 80 Arbejd. Aalb. Margarinefabrik, grl. 1891, aarl. Prod. omtr. 3 Mill. Pd., 40 Arb. Flere Træskærerier, deribl. Mørch & Søns, Færchs & Martens’, Petersens og Springborgs. Aalb. Dampvadskeri og Nordjyllands Sæbefabrik. Koopmanns Svineslagteri, Hadsundvej, overdraget 1887 til det hamborgske Firma J. D. Koopmann, Aktieselsk. siden 1894, Aktiekapit. 900,000 Kr.; der slagtes aarl. omtr. 55,000 Svin; omtr. 40 Arbejd. Desuden er der 8 Bogtrykkerier, deribl. Amtstidendes, Nordjyllands og Stiftstidendes.

I Aalborg udgives 4 Aviser: „Aalborg Amtstidende”, „Aalb. Stiftstidende”, „Nordjylland” og „Nordjyllands Arbejderblad”, foruden nogle Ugeblade.

Kreaturhold i Byen og paa Markjorderne 1898: 883 Heste, 536 Stkr. Hornkvæg (deraf 492 Køer), 69 Faar, 278 Svin og 20 Geder.

Byens Øvrighed bestaar af en Borgmester, der tillige er Auktionsdirektør, og en Byfoged, der tillige er By- og Raadstueskriver. Byens Bestyrelse bestaar af et Byraad, der foruden af Borgmesteren som Formand bestaar af 19 valgte Medlemmer, hvortil slutter sig forskellige Embedsmænd, som Kæmneren, Kommunebogholderen, Stadsingeniøren, Bygnings- og Brandinspektøren, Fattiginspektøren, Havneingeniøren, Stadslægen, 2 Kommunelæger osv. — Staaende Udvalg: a) for Kasse- og Regnskabs væs., b) for Havnevæs., c) for Fattigvæs., d) for Alderdomsunderst., e) for Skolevæs., f) for de tekniske Anliggender, g) for Mark- og Vejvæs., h) for Legatvæs., i) for Lystanlæggene, k) for Pontonbroen, l) for Snekastning, m) for Tilsyn med. Plejebørn, n) Redaktionsudvalg.

Finansielle Forhold 1898. Indtægter: Skatter: 414,804 (deraf Grundsk. 17,056, Hussk. 42,864, Formue- og Lejlighedssk. 343,064, lignet paa Menigheden 11,820), Afgifter efter Næringsloven 50,883, Indtægt af Aktiver 82,897, af Vandværket 50,939, af Koncessionen til Gas- og Elektricitetsværket 10,400, Tilsk. fra Stat til Alderdomsunderst. 16,502, Skolekontingent 11,728, private Jærnbanebidrag 23,949 Kr.; Udgifter: Bidr. til Stat 6929, til Amt 524, til Amtsskolefond 4869, Byens Bestyrelse 24,325, Fattigvæs. 64,034, Alderdomsunderst. 39,700, Skolevæs. 107,486, Rets- og Politivæs. 41,829, Medicinalvæs. 24,823, Gader og Veje 150,720, Belysn. 12,516, offtl. Renlighed 23,138, Vandforsyning 28,417, Brandvæs. 4532, Indkvarteringsvæs. 15,252, Lystanlæg 7401, afløst Højtidsoffer 12,592, Kirkeskat 11,181, Bidr. til Jærnbaner 26,700 Kr. Kommunen ejede 31/12 1898 i Kapitaler 1,517,412, i Ejendomme med Udbytte 1,901,224 og i Ejendomme uden Udbytte 1,124,692 Kr. og skyldte bort 2,200,525 Kr. Under Byraadet var Legater til Beløb af 568,116 Kr. For 1900 var Skatteproc. for Afgiften paa Formue- og Lejlighed 7,4 pCt.; den anslaaede Indtægt var omtr. 8,624,600 Kr., deraf var skattepligtig Indt. 5,594,400 Kr.

Kommunens faste Ejendomme: Raadhuset, Ting- og Arresthuset, Vagt- og Arrestbygningen, Depotbygningen, det militære Sygehus, Halvdelen af Aalb. Amts og Bys Sygehus og af Epidemisygehuset, Andel i Bygningen for veneriske Sygdomme, et Receptionslokale, 2 Krudthuse, en Overlægebolig, Fattiggaarden, Trøstens Bolig, Kommuneskolerne, Navigationsskolen, det offtl. Slagtehus, Torvehallerne, en Renovationsanstalt, 2 Opholdsstuer for Havnearbejderne, 2 Sprøjtehuse, Kjærlandshuset, Pavillonen i Frederiksminde og en Økonomibygn. smstds., 2 Huse i Frederikskilde, Pavillonen i Karolinelund, de S. 367 nævnte Lystanlæg, Eksercerpladsen og en Del Jordlodder (omtr. 890 Td. Ld.).

Foruden Politimesteren bestaar Politikorpset af 2 Politifuldmægtige og 1 Politiassistent samt i Dagpolitiet 2 Overbetjente og 12 Betjente og i Natpolitiet 17 Patrouillebetjente og 2 Reservebetjente (Vedtægten af 23/12 1874 med senere Ændringer).

Brandkorpset bestaar af 2 Brandmestre, 2 Underbrandmestre og 40 Brandfolk samt 2 Maskinmestre ved Dampsprøjten; det staar under Kommando af Brandinspektøren og Underbrandinspektøren. Foruden det egentlige Brandkorps er der et Reservekorps, der bestaar af 8 Assistenter, 8 Underassistenter og 300 Brandfolk, og et Ordenskorps, bestaaende af 20 Mand. I de to sidste Korps ansættes det udskrevne Mandskab (Mænd mellem 25 og 35 Aar), i det egentlige Brandkorps er Mandskabet lønnet.

I Aalborg By og Omegns Sparekasse (opr. 12/5 1824) var 31/3 1898 Sparernes Tilgodehav. 18,322,934 Kr., Rentef. 3 3/5 pCt., Reservefonden 881,146 Kr., Antal af Konti 20,859. — I Diskonto-, Laane- og Sparebanken (opr. 6/9 1854) var 30/6 1899 Aktiekapitalen 125,000 Kr,, Folio- og Indlaanskontoen 2,498,327, Vekselkontoen 1,460,668 Kr.; Sparernes Tilgodehav. (indbef. i Indlaan) var 31/3 1898 2,516,990 Kr., Rentef. 4 pCt., Antal af Konti 3051. — I Landbosparekassen (opr. 21/10 1885) var 31/3 1898 Sparernes Tilgodehav. 6,362,746 Kr., Rentef. 3 3/5 pCt., Reservefonden 163,208 Kr., Antal af Konti 8836. I Den danske Landmandsbanks Afdeling i Aalb. (opr. 26/8 1873) var 31/3 1898 Sparernes Tilgodehav. 1,924,862 Kr., Rentef. 3 1/2 pCt., Antal af Konti 1125. — I Husmandskreditforeningen var 1899 Laanesummen omtr. 36 Mill. Kr., Interessenternes Antal over 30,000.

Havnen. Byen havde oprindl. ingen egentlig Havn, men kun en aaben Red i Fjorden. Den første Havn, „Kaasen”, for Byens egne Skibe, hvor de kunde ligge om Vinteren, indrettedes mod V. (V. for Beværtningsstedet „Snorren”, oprindl. kaldet „Kogehuset”, hvor Skibsfolkene kogte deres Mad; Huset solgtes 1629 af Kommunen og er først blevet nedrevet i den nyeste Tid), medens fremmede Skibe henvistes til „Kattesunds Havn“, egentlig kun en Bøjning af Fjorden, der laa endnu vestligere. De første Bolværker anlagdes fra „Kaasen“ til Østeraa omtr. 1725, og de vedligeholdtes af Magistraten indtil 1801, da de overgik til Havnekassen. Senere opfyldtes Pladsen ud for Slottet og fik Bolværker, ligesom der her anlagdes en lille Fiskerhavn „Frisenborg Havn“ (opfyldt 1883). Først i 19. Aarh. er der for Alvor arbejdet paa at skaffe Byen en passende Havn, og ved de allersidste Aars Udvidelser er den bleven en af Landets bedste Købstadshavne. Den bestaar væsentligst af Bolværker langs Fjorden; af Havnebassiner findes der to: Nyhavn, anlagt 1814-20, og Teglgaardshavn, aabn. 29/3 1869, medens Mundingerne af Øster- og Vesteraa benyttes til Anlægsplads for Smaaskibe. Havnebassinerne ere tils. 46,900 □ Al. Fra 1899 udvides Havnen mod Ø. (ved Køb af Saltværkets tidligere Plads) bl. a. med Anlæg af et Havnebassin, Østerhavn, omtr. 70,000 □ Al., der ventes færdigt 1902. Den nuv. Havneplads er omtr. 318,000 □ Al.; ved Udvidelsen mod Øst vil der tilkomme omtr. 340,000 □ Al. De nuv. Bolværker ere omtr. 7400 F. lange, og ved Udvidelsen kommer der omtr. 3300 F. til; desuden er der 1780 F. privat Bolværk. Dybden i Ny- og Teglgaardshavn er 14-16 F., langs Bolværkerne ved Fjorden 18-19 F.; i Østerhavn bliver der 20, langs de nye Bolværker 22 F,, der svarer til den Dybde, som Kommunen 1899-1900 har tilvejebragt over den uden for Hals liggende Barre (1883-98 uddybedes den fra 11 til 19 F.). Af større Arbejder i de senere Aar er der V. for Pontonbroen ved Opfyldning indvundet et Areal paa 58,000 □ Al., ud for hvilket der er sat et 400 F. langt Bolværk med 18 F. Dybde. Havnevæsenet bestyres under Byraadet af et Udvalg paa 5 Medlemmer, hvoraf Borgmesteren er født Medlem. Ved Havnen er ansat en Havneingeniør, en Havneinspektør og en Havnefoged. Havnen ejede ved Udg. af 1899 i Kontanter og Pengeeffekter 298,207, i faste Ejendomme 1,845,016, i Maskiner og lign. 245,500 Kr.; dens Gæld var 1,134,059 Kr. Hertil kommer Hals Bro med Baadehavn, der i Kontanter, Ejendomme og Inventar ejede 92,000 Kr. og skyldte 83,750 Kr. Indtægten af Havne- og Bropenge anslaas 1900 til 190,000 Kr. Der er fra 1896 paa Havnens Bekostning anbragt et System af Ledefyr mellem Aalborg og Hals, i hvilket System indgaar et paa Nyhavns vestre Hoved anbragt Vinkelfyr. Ved Havnen er der ansat 3 Lodser, der lodse mod Ø. til Hals, mod V. til Løgstør.

I gejstlig Hens. danner Aalborg med tilhørende Landsogne og Annekser eet Provsti. Byen er delt i to Sogne; et vestligt, Budolfi, og et østligt, Vor Frue, mellem hvilke Østeraa tidligere dannede Grænsen. Der tænkes oprettet et tredje Sogn, Vor Frelsers.

I Aalborg bo Stiftamtmanden over Aalborg Stift, tillige Amtmand over Aalborg Amt, Biskoppen over Aalborg Stift og Stiftsfysikus. Om Garnisonen se S. 363. Aalborg hører til 7. Landstingskreds og Aalborg Amts 2. Folketingskreds, for hvilken den er Valgsted, Aalborg Amtstuedistr. (Amtsforvalteren bor her) og har sin egen Stadslæge samt 2 Kommunelæger og 3 Apoteker: Svaneapoteket, Løveapoteket og et tredje Apotek. Den hører til 5. Udskrivningskr.’ 421. og 422. Lægd (Udskrivingschefen bor her) og er Sessionssted for Lægderne 379-84 og 421-33.

Ved Aalborg Toldsted er ansat 1 Toldinspektør, 1 Toldkasserer, 4 Toldkontrollører og 21 Toldassistenter, ved Postvæsenet 1 Postmester, 1 Postkontrollør og 5 Ekspedienter, ved Telegrafvæsenet 1 Bestyrer, 1 Overtelegrafist og 8 Telegrafister. Aalborg har Statstelefon og staar desuden i Forbindelse med jydske Byer ved Jydsk Telefonaktieselskab.

Aalborg er efterhaanden bleven et vigtigt Jærnbaneknudepunkt. Den er Hovedsæde for Statsbanernes 7. Sektion (Strækningerne Randers-Frederikshavn, Hobro-Løgstør og Aalestrup-Viborg). Statsbanen mod S. aabnedes 18/9 1869, mod N. 16/8 1871; se i øvrigt under Fredericia. Desuden er Aalborg Hovedsæde for de ved Lov af 8/5 1894 bestemte fire Privatbaner, til hvilke der af Statskassen tilskydes Halvdelen af Anlægskapitalen: Nørre-Sundby-Fjerritslev Banen (7,2 Mil, 50,5 Km.), aabnet 19/3 1897, Nørre-Sundby-Sæby-Frederikshavns Banen (10,3 Mil, 77,7 Km.), aabnet 17/7 1899 (egen Station i Nørre-Sundby) — de to Baner drives af Fjerritslev-Nørre-Sundby-Frederikshavns Jærnbaneselskab Aktiekapit. omtr. 4 Mill. Kr. —, Svenstrup-Nibe-Aars Banen (5,4 Mil, 41 Km.), aabnet 15/7 1899, og Aalborg-Hadsund Banen, der ventes aabnet Efteraaret 1900. — Ved Statsbanestationen solgtes i Driftsaaret 1898-99 136,126 Billetter, og af Gods afgik 75,806 og ankom 34,757 Tons. S. Aar afgik paa N.-Sundby-Fjerritslev Banen fra Aalb. 30,710 og ankom 33,476 Personer, medens der afgik 10,795 og ankom 2338 Tons Gods.

Aalborg staar i regelmæssig Dampskibsforbindelse med Kjøbenhavn og alle Limfjordens Byer samt Hamburg, Newcastle og Leith.

Historie. Byens Navn forekommer første Gang paa to Mønter fra Hardeknuds Tid, hvor det skrives Alabur og Alebu; i St. Knuds Gildes Segl staar Alebur; andre Former ere: Vald. Jrdb. Aleburgh, 1367: Aleburugh, 1391: Aleburg, i Beg. af den nye Tid træffes Olborg og Olleborg, men ogsaa Alborig m. m. (latinsk Form: Alaburga, Alburgum og Alburgia). Byen har sikkert Navn efter en gammel Kongeborg; men om den første Stavelses Afledning er der fremsat mange Gisninger; den sandsynligste er vel, at den kommer af det oldn. „all”, ɔ: Strømleje („Alasund” var Navnet paa Limfjorden fra Hals til Egholm); en anden Forklaring er af det oldn. „Alak”, ɔ: Hov, Tempel; i alt Fald er det vel sikkert, at den intet har at gøre med Aal, som rigtignok er kommen ind i Byens senere Segl og er en fejl Opfattelse af Bølgelinierne, se Vignetten S. 342 (D. H. Wulff, Aalb. Navn og Vaaben, i Saml. til j. Hist. I S. 86 flg., og Tidsskr. for Kunstind. 9. Aarg., 1893, S. 155). Hvor langt Byens Historie gaar tilbage, vides ikke. Den nævnes som sagt første Gang i 11. Aarh. under Hardeknud. Ogsaa Adam af Bremen nævner den. Den voksede snart op til en vigtig Stabelplads for Byerne ved Limfjorden, men fik især Betydning ved det rige Sildefiskeri, der fra tidligst Tid har været Byens Hovederhverv, og sin Handelsforbindelse med Norge. Om dens Berøring med dette Land i Middelalderen have vi flere Vidnesbyrd. S. 349 er fortalt, hvorledes Sigurd Slembedjakn og en anden norsk Partihøvding jordedes i Byen. Ogsaa Baglernes Høvding Erling Stenvæg, der understøttedes af Vald. II, samledes med sine Folk i A. 1204, før han drog til Norge. Aar 1289 opholdt Kong Erik Præstehader sig i Byen i nogle Dage. Ogsaa i dansk Hist. forekommer Byens Navn ret ofte i Middelalderen. Under Borgerkrigen midt i 12. Aarh. flygtede Knud Magnussen, efter at være bleven overvundet af Svend Eriksen ved Viborg 1150, til Aalborg og derfra til Norge. Under Broderkrigen midt i 13. Aarh. blev A. 1247 plyndret og brændt af Abel. Aar 1368 synes den at være bleven belejret og maaske indtagen af Holstenerne. Hvornaar Byen har faaet Købstadsprivilegier, ved man ikke. Ved Forliget i Lübeck Maj 1340 mellem Vald. Atterdag og Hertug Vald. V nævnes Aalborg tillige med Vendsyssel, Himmersyssel, Thysyssel og Hanherred, som efter 4 Ugers Forløb skulde indløses og overgives til Kongen for Dronning Helvigs Medgift. Heraf mener D. Atl. (V S. 114), at Byen længe før den Tid har haft Købstadsprivilegier, hvilket ogsaa synes at fremgaa deraf, at i Slutn. af 13. Aarh. baade Erik Glipping og Erik Menved oftere opholdt sig her og udstedte Breve herfra. Sin ældste Stadsret fik Byen 1342 af Vald. Atterdag. Dens Privilegier stadfæstedes af Erik af Pommern 1430; senere udvidedes eller bekræftedes de af Chrf. af Bayern 1441, Chr. I 1462 og 1470 eller 1480, Kong Hans’ 1. og 2. Privilegium og Chr. II 1515 (se Kolderup Rosenvinge, Saml. af gl. d. Love V S. 278 flg.), ligesom ogsaa Chr. III gav Byen nye Privilegier 1546 i Stedet for de gamle, som vare gaaede tabte ved en Ildebrand 1530 eller under Grevens Fejde. Ligeledes har man Magistratsvedtægter for A. fra Midten af 16. Aarh. (se Saml. til j. Hist, 1. R. II S. 113 flg.). Som yderligere Bevis paa dens store Betydning i Middelalderen kan anføres, at den var Møntsted under Hardeknud, i Perioden 1147-57, under Kongerne Hans og Fred. I (1492 nævnes Møntmesteren Joh. Dringenberg, i et Dokum. af 1506 en Møntergaard i A.). Flere Konger holdt Retterting her. Gennem hele Middelalderen hørte Byen til Viborg Bispedømme, fra hvilket den først adskiltes 1554, da den blev Hovedstad og Bisperesidens for Børglum eller, som det fra den Tid kaldtes, Aalborg Stift. I den katolske Tid havde Byen tre Klostre, to Sognekirker, nemlig den nuv. St. Budolfi Kirke og en St. Peders Kirke (foruden de tre Klosterkirker), og flere Gilder.

Vor Frue Kloster, ifl. en usikker Angivelse stiftet 1116 samtidig med Vor Frue Kirke (se S. 346), nævnes første Gang 1252. Alt i Middelalderen var man uvis om, hvem der havde grundlagt det; een hævdede, at det var Viborgbispen Eskil, † 1132, en anden (efter Sigende ifl. Angivelser i Klosterets Brevskaber), at det var en kgl. Stiftelse. De hist. Forhold tyde dog paa, at det i alt Fald i en stor Del af Middelalderen har været afhængigt af Viborg Domkapitel. Klosteret husede Nonner vistnok af Benediktinerordenen og styredes af en Priorisse og en Prior eller Forstander, der beskikkedes af Viborgbispen eller af ham fik det i Forlening mod at forsørge Nonnerne (et Forleningsbrev af 1442 er bevaret). Om dets Jordegods vides ikke meget; Dronn. Margrethe skænkede det 1391 Egholm Slot i Hellum Hrd.; 1454 fik det en Gaard i Staa i V.-Hassing Sogn mod at afholde en evig Aartid for Giverens Sjæls Frelse. 1520 klagede Nonnerne til Kongen over, at deres Bygninger vare ganske forfaldne („der var intet Hus, de kunde hæle dem i for Regn og Sne”), og at de ikke fik tilbørligt Underhold. Omtr. samtidigt søgte Viborgbispen at faa Klosteret nedlagt og Nonnerne overflyttede til Sebber Kloster (alt 1361 havde der været Tale om at flytte det, fordi det laa Aalborg Slot for nær), men Planen strandede til Dels paa Grund af Modstand fra Nonnerne, der i Tilfælde af Flytning vilde have det opført i Skjørping Sogn (Hellum Hrd.). Senest 1530 blev Klosteret en kgl. Forlening og overdroges til Erik Krabbe mod, at han skulde opbygge de nys afbrændte Bygninger. Ved Reformationen blev det ophævet og Jordegodset lagt under Aalborghus. Om Kirken se Aalborg Vor Frue Sogn. De øvrige Klosterbygninger, Ø. og S. for Kirken, nedbrødes 1568. —

Graabrødreklosteret, vistnok stiftet ved Midten af 13. Aarh., nævnes første Gang 1268. Ordenen holdt flere Gange Kapitel her og Kongerne af og til Retterting; 1456, 1466, 1508 og 1514 betænktes det i Testamenter, og 1460 fik det en Gaard i Ø.-Sundby, N.-Tranders Sogn; i øvrigt ved man ikke meget om det; 1518 blev Konventet bragt til Observans. Efter mange Drillerier fra Lensmanden paa Aalborghus, Axel Gøye, udjoges Munkene 1530, og Klosteret blev ophævet. Der var nu en Tid Tale om at omdanne Bygningerne til et Slot, men foreløbig benyttedes de til at huse de fattige og syge fra Helligaandsklosteret (se ndfr.). Efter Reformationen ere Bygningerne rimeligvis komne i privat Eje; der findes nu intet Spor af dem. Klosteret menes at have ligget i Nærheden af det nuv. Graabrødretorv og Brødregyde, hvor der 1857 fandtes store Levninger af Mure og Hvælvinger. Paa et Hjørnested her er der til Minde malet Graabrødreguardianens Segl og Aarst. 1445. —

Helligaandsklosteret stiftedes 1431 „til Herberge, Husvalelse og Hjælp” for trængende og syge. Det var det første (og tillige fornemste) af denne Ordens Huse her i Landet, idet det straks indrettedes som Hospitalskloster med Helligaandshuset i Rom som Forbillede og befolkedes med et efter en udvidet Augustinerregel levende Personale, der 1455 bestod af en Prior, en Priorisse, 5 Præster, 8 Lægbrødre og 23 Søstre. Grunden til det lagdes af Hemming Billedmesters Hustru Maren Hemmings, der skænkede en Grund i St. Peders Sogn til at bygge Klosteret paa; hertil føjede Borgmester og Raad i Aalb. et tilstødende Stykke Jord. Ved Stiftelsen medvirkede endvidere Klosterets første Prior, Anders Bork, samt Maren Hemmings’ Søn, Præsten Hr. Hennike Hemmingsen, efter hvis Ansøgning Paven 1437 stadfæstede Klosteret. Ved Kongers og privates Gunst og Gave blev det snart velstaaende. Chrf. af Bayern tog det 1445 i sit Værn og bestemte, at Saltum Kirke efter den dav. Præsts Død skulde tilfalde det; 1452 indrømmede Chr. I det Ret til at sende Almissebedere ud over hele Riget; 1459 skænkede han det St. Laurentii Kirke i Skagen med Kapeller (se S. 40), og samme Aar gav han det Ret til at oppebære alle 40 Marks og mindre Sager af dets vordnede og Tjenere. Kong Hans tog Klosteret 1484 i sin Beskærmelse og stadfæstede dets Privilegier (ligeledes Chr. II 1515 og Fr. I 1527). Endvidere skænkede Kong Hans det paa sit Dødsleje St. Jørgens Gaard uden for Aalb. (bekr. af Enkedronningen og Chr. II 1513). Flere Paver bekræftede ligeledes dets Rettigheder, Friheder og Jurisdiktioner. Hertil kom et udstrakt Jordegods i og ved Aalb. og i Naboherrederne, paa Læsø o. a. St., som private skænkede mod, at der afholdtes Sjælemesser over dem eller at de fik Lov til at begraves i Klosterkirken. Da Reformationsrøret begyndte, bleve Kloster og Kirke 1530 med Magt fratagne Brødrene, og de fattige og syge indlagdes midlertidig i det tomme Graabrødrekloster; 1533 fik vel Munkene deres Bygninger tilbage, og Lemmerne overførtes atter til disse; men 1534, da Joh. Rantzau havde indtaget Byen, led Stiftelsen paany ilde Medfart, og Prioren maatte endog laane 500 Mark Sølv for at frelse sit Liv og indløse de fattiges af Landsknægtene solgte Boskab. Endelig ophævedes Klosteret 1536 og omdannedes til et alm. Hospital, se S. 358 (se D. Mag. 5. R. II S. 180 flg.). — Til Aalb. hørte endelig en St. Jørgens Gaard for spedalske, uden for Vesterport, der som nævnt 1513 skænkedes til Helligaandsklosteret mod, at dette forpligtede sig til at underholde de spedalske. Gaarden var fra den Tid Klosterets Ladegaard, medens der til de spedalske opførtes et nyt Hus uden for Byen. Under Grevens Fejde blev St. Jørgens Gaarden brændt; paa Grunden opførtes siden den lille, 1808 nedbrudte St. Jørgens Kirke (Hovedreparation: 1697).

Den efter Reformationen nedbrudte St. Peders Kirke (da dens Gods og Renter 1542 henlagdes til St. Budolfi Kirke, der oprindl. havde været annekteret til St. Peders Kirke, kaldtes den „øde og opbrudt”) laa omtr. paa Hj. af Al- og Vestergade, V. for „Tiendeladen” (saaledes kaldet efter en Lade, hvori St. Peders Kirkes Tiendekorn indsamledes; Laden stod endnu 1661, da den paa Grund af Brøstfældighed maatte sælges). Desuden var der uden for Byen to Kapeller, et St. Jørgens Kapel, knyttet til St. Jørgens Gaarden, og et Helligkorskapel, paa hvilket Axel Gøye 1529 flk Ejendomsbrev. Af Gilderne maa nævnes et St. Knuds Gilde (Sigilstemplet, fra Slutn. af 13. Aarh., er i Nationalmus.) og et St. Karens Gilde. Det mest bekendte var dog Guds Legems Lav eller Papegøjegildet, som nævnt Side 365 stiftet af Peder Ilfarsen 1431 (mulig dog tidligere), men hvis endnu bevarede Skraa først nedskreves 1441 (desuden er bevaret en Protokol med Navnene paa nyoptagne Brødre o. a. og et kortfattet Uddrag af en Fortegnelse over afdøde Brødre). Gildet bestod væsentlig af Kræmmere og Købmænd dels fra A. og andre danske Byer, dels fra fremmede Stæder, Hamburg, Lübeck, Rostock, Stockholm m. fl.; desuden vare i de ældste Tider ogsaa flere Bisper og andre Prælater, Præster, Klosterfolk, Riddere o. a. Medlemmer af det. Om dets senere Hist. se S. 365. Uden for Vesterport havde Gildet i ældre Tid en Skydebane, „Papegøjehaven“, hvor Medlemmerne ved Pinsetider skød til Papegøjen (se D. Mag. 3. R. I S. 89 flg., J. Bendtzen, Guds Legems Lav i A., Kbh. 1900, og C. Nyrop, Danm. Gilde- og Lavsskraaer I S. 613 flg.).

Byen har i Middelalderen utvivlsomt ogsaa været befæstet — i Dokumenter fra 1481, 1506 og 1513 omtales, at den har været omgiven af Grave og Volde —, skønt der nu intet Spor findes af disse Befæstninger (se videre ndfr.), og den har ogsaa tidlig i Middelalderen haft sit Slot. Det nævnes første Gang 1340 i et Forlig mellem Grev Gerts Arvinger og Hertug Vald. V blandt flere Slotte, som den sidste vilde indløse til Vald. Atterdag, og kaldes „det Hus i Aalborg”. I øvrigt høres der meget lidt om det. Af ældre Lensmænd og Fogeder kendes: Svend Sigvardsen 1343, Tyge Skammelsen 1355, Bisp Mogens i Børglum 1361, Hr. Erland Kalf 1373, Henning Køtelberg 1374, Hr. Chr. Vendelbo, Hr. Mogens Munk 1401, Hr. Predbjørn Podebusk, Erik Eriksen (Banner) 1419, 1426, Hr. Esge Brok 1435, Hr. Otte Nielsen (Rosenkrantz) 1438, Erik Nielsen (Rotfeld) 1439, Hr. Esge Brok 1441, Niels Eriksen (Banner) 1443, Hr. Erik Nielsen (Gyldenstierne) 1445, Niels Eriksen (Banner) 1447, Christen Mikkelsen (Tornekrands) 1451, Hr. Erik Nielsen (Gyldenstierne) 1453, Ove Lunge 1456, Hr. Anders Nielsen (Banner) 1470, Biskop Jens Friis 1475, Lars Lunov 1477, Hr. Anders Nielsen (Banner) 1478, Anders Tidemand 1488, Erik Andersen (Banner) 1490, Mourids Nielsen (Gyldenstierne) 1492, 1496, Hr. Niels Høg 1504, 1506, Hr. Mogens Gøye 1511, 1516, Niels Kong Hans er utvivlsomt død paa Slottet (20/2 1513). Under Grevens Fejde, da det blev indtaget først af Skipper Klement og senere af Joh. Rantzau, led det saa meget, at det helt maatte opgives (se videre S. 354). Slottet har ligget i Byens sydl. Udkant, paa en vandomflydt, lav Holm ved Østeraas sydvestl. Bred (omtr. midt i den nuv. Rantzausgades nordl. Del). Efter at være nedlagt som Slot gik det over i privat Eje (det ejedes blandt a. af Raadmand, senere Borgmester Didrik Grubbe, hvis Arvinger solgte det til Dr. Niels Bentzen). Det nævnes endnu 1676; 1769 var det forsvundet og Pladsen delvis udlagt til Have, hvis skiftende Ejermænd længe kaldtes „Podemestere paa Slottet”. I Slutn. af 18. og Beg. af 19. Aarh. er der fundet betydelige Rester af det, saaledes sammenhængende Murpartier, et af Teglfliser lagt Gulv, Murbrokker o. a.; ligeledes er der opgravet mange Stenkugler; ved Rantzausgades Anlæg 1877 og senere er der i Grunden truffet nedrammede Egepæle (se D. H. Wulff, Aalb. gamle Slot, i Nordjyll. Folkeblad, 27/10 1877).

Ved den nye Tids Beg. led Byen af to voldsomme Ildebrande, 1501 og 1530; efter den sidste blev den i 10 Aar fri for al kgl. Tynge og fik til at genopbygge Raadhuset, Bro og Bolværk med omkring Byen „det Sølv, som var Monstranser, Kalk og Disk, hvilket de annammede fra Sognekirkernes Kapeller og Altre og indsatte paa Raadhuset, og som nu er forbrændt og tilhobeløben”. Men endnu større Ulykke overgik Byen i Grevens Fejde, da Skipper Klement i Sept. satte sig fast her og let fik det forfaldne Slot i sin Magt. Adelen, der ilede Byen og Omegnen til Hjælp, blev 16/10 1534 slaaet ved Svenstrup, og Klement lod Byens Befæstning istandsætte. Men alligevel indtog Joh. Rantzau Byen 18/12 efter nogle faa Dages Belejring, hvorefter den blev plyndret af de kgl. Tropper, og Fæstningsværkerne bleve nedrevne 1535. 1631 bleve de dog genopførte, og endnu i 19. Aarh. har der været Spor af dem, som vistnok have strakt sig fra Fjorden langs Byens Vestside ned til Vesterbro og atter ere fortsatte Ø. for Byen, medens de vare afbrudte mod S., hvor et Kær gav tilstrækkelig Beskyttelse. Byen hævede sig dog snart igen og har utvivlsomt i det næste Aarh., da Sildefiskeriet blomstrede saa godt som tidligere, haft en meget glimrende Periode. Men i 17. Aarh.’s Krige led Byen meget. Aar 1627 blev den først plyndret af de kgl. Tropper og derpaa 8/10 s. Aar besat af de kejserlige, som vare her indtil Pinse 1629 og brandskattede Byen; 1644 blev den under Oberst Wrangel (det var ham, der opførte den efter ham opkaldte Bro over Østeraa) besat af de svenske, der ogsaa lagde haardt Tryk paa den (se ogsaa under Slottet S. 356), og 1657 kom Svenskerne igen under Admiral C. G. Wrangel, og de bleve her efter Roskildefreden og forlode den først senere (se ogsaa under N.-Sundby S. 390). Til Krigens Ulykker kom endnu 11/8 1663 en heftig Ildebrand, om hvilken den S. 372 omtalte Indskrift minder. Aar 1672 havde Byen 4181 Indb. Der kom nu vanskelige Aar for den. Borgmester og Raad erklærede 1691, at Byen da kun ejede nogle faa smaa Skuder, og de faa større vare forulykkede „paa to Aars Tid, nogle denne fattige Bys Indvaanere til mærkelig Skade”; 1704 havde Byen 33, 1735 32 og 1746 25 Skibe; 1735 klagedes over, at Handelen var aftagen, dels fordi Sildefiskeriet, hvis Udførsel 1720-30 angives til over 231,000 Td., var gaaet tilbage, bl. a. fordi Nibe havde faaet Købstadsrettigheder, dels ogsaa paa Grund af de forøgede Skatter. Den holdt sig dog stadig som Jyllands største og Landets tredjestørste By, og Handelen var i Fremgang i 2. Halvdel af 18. Aarh.; 1769, da den havde 4160 Indb., kunde den i D. Atl. karakteriseres som „en gammel, stor, velbebygget og folkerig By og næst Kbh. den bedste og mest formuende Købstad i Danm., og som driver en anselig Handel med Landets Produkter og andre Varer”; 1771 angives det aarl. Antal af Skibe, som løbe ind i Havnen, til 3-400. Men et føleligt Tab led den ved Amternes Deling 1794, og et endnu større var det, da Norge, paa hvilket Byen stadig havde sin vigtigste Handel, 1814 blev skilt fra Danm. Dertil kom, at Sildefiskeriet næsten helt ophørte, til Dels paa Grund af Aggerkanalens Aabning, hvilket sidste ogsaa havde til Følge, at A. ikke længere var Stabelplads for Limfjordens Byer; endelig begyndte N.-Sundby at blive den en slem Konkurrent. Efter Midten af 19. Aarh. havde Aarhus indhentet den i Kapløbet som Jyllands største By. I de senere Aartier er dog Byen tiltaget, især paa Grund af de forbedrede Samfærdselsmidler, saaledes Uddybningen af Sejlløbet over Halsbarren, de udvidede Dampskibsforbindelser, Jærnbaneliniernes Aabning, Anlægget af Pontonbroen osv., og i det sidste Decennium er A. vokset usædvanlig stærkt.

Byen har ofte været hjemsøgt af Pesten, saaledes 1602-3 og 1614-15; 1853 bortrev Koleraen 409 Mennesker eller henved 5 pCt. (762 vare angrebne).

I Aalb. er Stadshauptmand Fr. Thuresen († 1675) født 1613 (hans Portræt, tidligere paa Raadhuset, hænger i Aalb. Museum).

Litt.: Chr. M. Olrik, A. Handel, Kbh. 1773. — A. H. Nielsen, Embeds- og Bestillingsmænd i A., Aalborg 1879-80. — D. H. Wulff, A. før og nu, Aalborg 1883. S. Forf., Bidr. til A. Handels Hist. i ældre Tid, Aalb. 1889 (ogsaa i Saml. til j. Hist. VII S. 271 flg.). S. Forf., Kommunale Bestillingsmænd i A. i ældre Tid, i Saml. til j. Hist. IX S. 97 flg., og Bidr. til A. Bys Hist., smstds. 2. R. III S. 371 flg. og 379 flg. og 2. R. IV S. 152 flg. — F. Meidell, Et Par Oprør i A., smstds. 2. R. III S. 223 flg. (1620 i Anl. af Processen mod Christence Kruckow og 1624-25 paa Grund af Forbud mod Kornudførsel). — V. Kjørboe, Bidr. til Belysn. af en større Provinsbys Udvikl., i Nationaløkonomisk Forenings Festskr. S. 177.


Link