Øster Lisbjerg Herred

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning
Øster Lisbjerg Herred omkring 1900
Øster Lisbjerg Herred.
Kortet er udarbejdet af Svend-Erik Christiansen

Øster Lisbjerg Herred var et herred i Randers Amt (1970-2007 i Århus Amt).

Sogne i Øster Lisbjerg Herred

Følgende beskrivelse af Øster Lisbjerg Herred er fra Trap Danmark 3 udgave.

Øster-Lisbjærg Herred begrænses mod S. Ø. og Ø. af Mols og Sønder Hrdr., mod N. af Sønderhald og Galten Hrdr., mod V. af Aarhus Amt (V.-Lisbjærg og Hasle Hrdr.) og mod S. V. og S. af Kalø Vig. Udstrækningen fra V. til Ø. er omtr. 3, fra N. til S. højst 2 Mil. Overfladen er for en Del bakket og højtliggende; Kampehøj er 372 F., 117 M., Kalø Bavnehøj 325 F., 102 M., Trehøje 329 F., 103 M. kun langs Vigen er Terrænet lavt. Jorderne ere ved Vigen meget gode, ofte lerede og dybtmuldede med godt Underlag, mod V. og N. ret gode, ofte lerblandede, mod N. Ø. derimod meget ufrugtbare, overvejende skarpsandede. Herredet er ret vel udstyret med Enge og Moser; af Skov har det en Del, især i Midten og ved Vigen (i alt 2838 Td. Ld.). Som Helhed hører det til Amtets frugtbareste Herreder (ved Matr. gnmstl. 12 3/4 Td. Ld. paa 1 Td. Hrtk.). Efter Opgørelsen 1896 var Fladeindholdet 39,804 Td. Ld. (3,99 □ Mil, 219,69 □ Km.). Ager og Engs Hrtk. og halv. Skovskyldshrtk. var 1/1 1895 2903 Td., Folketallet 1/1 1901: 10,332 (1801: 4991, 1840: 6477, 1860: 7928, 1890: 10,231). I gejstl. Hens. danner det eet Provsti med Mols og Sønder Hrd., i verdsl. Hens. hører det under Rougsø m. fl. Hrdr.’s Jurisdiktion og under Amtets 3. Forligskreds (Todbjærg og Mejlby) og 7. Forligskr. (Skarresø, Thorsager, Bregnet, Mørke og Hornslet), medens Hjortshøj og Egaa Sogne høre under Aarhus Amts 1. Forligskr.

Ø.-Lisbjærg Hrd., i Vald. Jrdb.: Lithæsbiarghæreth, hørte i Middelalderen til Aabosyssel og var delt i 2 Skibsreder, Koningskibelse og Bispskibelse, hvilket vel har fremkaldt dets senere jurisdiktionelle Deling i Ø.- og V. Lisbjærg Hrd., dog vistnok først omtr. 1500. Senere hørte Ø.-Lisbjærg Hrd. under Kalø Len og fra 1660 under Kalø Amt; se videre S. 786.

Der er talt omtr. 525 jordfaste Oldtidsmonumenter (deraf 2 Jættestuer, 25 Langdysser, 17 Runddysser, 6 Dyssekamre eller ikke nærmere besteml. Dysser, Resten Gravhøje), men omtr. Halvdelen er nu sløjfet og over 1/3 mere eller mindre forstyrret, 1/1 1901 vare 16 fredlyste. Medens Gravhøjene ere nogenlunde jævnt fordelte, findes Stengravene næsten alle i Bregnet Sogn og den sydl. Del af Thorsager og Mørke Sogne. Flest Monum. kendes fra Sognene Bregnet (omtr. 125), Thorsager (120), Todbjærg (70), Skjødstrup (55) og Mørke (40).

Litt.: Indberetn. til Nationalmus. om antikv. Undersøgelser i Ø.-L. Hrd., af F. Uldall, 1874-75.


Se også