Øster Horne Herred

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning
Øster Horne Herred
Herredsvåben brugt 1610
Herredsvåben brugt 1648

Øster Horne Herred er et herred i Ribe Amt. Herredet opstod i middelalderen omkring 1300 da Hornshæreth blev delt i Øster- og Vester Horne Herred i Ribe Amt, og Nørre Horne Herred i Ringkøbing Amt. Det hørte det under Vardesyssel. Senere kom det først under Varde Len og senere under Riberhus Len. Fra 1660 var det under Lundenæs Amt.

I herredet ligger følgende sogne:


Følgende beskrivelse af Øster Horne Herred er fra Trap Danmark 3 udgave.

Øster-Horne Herred begrænses mod V. af V.-Horne, mod S. af Skads, mod Ø. af Slavs Hrd. og mod N. af Ringkjøbing Amt (N.-Horne Hrd.). Største Udstrækning fra V. til Ø. er c. 3 3/4, fra N. til S. henved 3 Mil. Den vestL Del hører til Aadum-Varde Bakkeø og er noget bakket, navnlig mod N., hvorimod den østl. og sydøstl. Del er temmelig jævn, da den hører til Sønder-Omme Fladen. Jorderne ere overvejende sandede, paa Bakkeøen mere eller mindre muldholdige, og skarpsandede. Ved Varde Aa og dens Biaaer, som Ansager Aa, findes en Del Enge. Skovarealet er 2110 Td. Ld. Det hører til Amtets mere ufrugtbare Hrdr. (ved Matr. gnmstl. 50 Td. Ld. paa 1 Td. H.). Efter Opgørelsen 1901 var Fladeindholdet 59,929 Td. Ld. (6,00 □ Mil, 330,4 □ Km.). Ager og Engs Hrtk. var 1/1 1895 1164 Td., Folketallet 1/2 1901: 8245 (1801: 2908, 1840: 3872, 1860: 4917, 1890: 7335). I gejstl. Hens. danner det eet Provsti med V.-Horne Hrd., i verdsl. Hens. hører det under Øster-Vester Hrdr.’s Jurisdiktion og under Amtets 5. Forligskreds.

Ø.-Horne Hrd. hørte i Middelalderen til Hornshæreth, som laa under Varsyssel (se S. 633 og 721); senere hørte det til Varde Len og fra 1660 til Lundenæs Amt; se videre S. 650.

Der er i 1893 i Hrd. talt henved 520 jordfaste Oldtidsmonumenter, alle Gravhøje og for en stor Del lave og runde, af den for den jydske Stenalder karakteristiske Form; mange ere nu imidlertid sløjfede eller mere eller mindre forstyrrede; 1903: 18 fredlyste. Den østl. Del er næsten blottet for Høje, idet Moser og Kær vel her i ældre Tid have opfyldt Egnen; derimod blive Højene talrigere, jo længere man kommer mod V.; flest findes i Horne Sogn (150) samt i Ølgod og Hodde S. (120 i hvert).

Litt.: Præsteindberetn. fra 1638, i D. Saml. 2. R. IV S. 89 flg. — Indberetn. til Nationalmus. om antikv. Undersøgelser i Ø.-H. Hrd., af J. Helms 1874.