Øse Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Øse Sogn. Et sogn i Varde Provsti (Ribe Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Skast Herred (Ribe Amt). I sognet ligger Øse Kirke

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. Kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Næsbjerg Sogn

 • 1517 Peder Pedersen
 • 1550 Lambert Sørensen Riber
 • 1601 Poul Jørgensen Barfod ell. Grimstrup
 • 1653 Mads Mortensen Morsing
 • 1677 Poul Madsen Buch
 • 1722 Hans Hansen Sirich
 • 1750 Ole Hjerrild
 • 1788 Hans Hjerrild
 • 1822 Daniel Jacob Mathiesen
 • 1830 Poul Emil Hansen
 • 1838 Jürgen Jürgensen
 • 1851 Ingvard Henrik Linnemann
 • 1856 Bernhard Ludvig Christian Haase
 • 1876 Angelius Ancher Borch Hansen

Følgende beskrivelse af Øse Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Øse Sogn omgives af Annekset Næsbjærg, Aarre, Faaborg og Starup Sogne samt Ø.-Horne Hrd. (Ansager, Hodde og Thorstrup S.). Kirken, noget sydvestl, ligger 1 1/2 Mil Ø. N. Ø. for Varde. De noget højtliggende, temmelig jævne Jorder ere sandede og sandmuldede, enkelte Steder lerholdige, med store Hedestrækninger mod S. Ø. og S. V.; en Del Egekrat og Haltrup Lund, c. 70 Td. Ld. Gennem Sognet løber Holme Aa, der falder i Varde Aa, som danner Vestgrænsen. En Landevej fører fra Varde til Øse.

Fladeindholdet 1901: 10,608 Td. Ld., hvoraf 2795 besaaede (deraf med Rug 688, Byg 276, Havre 1219, Boghvede 149, Spergel 6, Blandsæd til Modenh. 75, Grøntfoder 25, Kartofler 233, andre Rodfr. 124), Afgræsn. 2989, Høslæt, Brak, Eng m. m. 1282, Have 25, Skov 187, Moser og Kær 308, Heder m. m. 2844, Veje og Byggegr. 115, Vandareal m. m. 58 Td. Kreaturhold 1898: 363 Heste, 1818 Stkr. Hornkv. (deraf 906 Køer), 1516 Faar, 645 Svin og 3 Geder. Ager og Engs Hrtk. 1895: 193 Td.: 75 Selvejergde. med 156, 107 Huse med 35 Td. Hrtk. og 8 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 1060 (1801: 438, 1840: 483, 1860: 611, 1890: 975), boede i 194 Gaarde og Huse; Erhverv 1890:41 levede af immat. Virksomh., 767 af Jordbr., 74 af Industri, 14 af Handel, 2 af forsk. Daglejervirks., 66 af deres Midler, og 11 vare under Fattigv.

I Sognet Byerne: Øse (c. 1340: Øsæ), ved Landevejen, med Kirke, Præstegd., Skole, Missionshus (opf. 1897), Forsamlingshus (opf. 1894) og Kro; Kalsgde.; Vesterbæk med Skole; Skamstrup; Oved (1547; Owith); Nordenskov med Andelsmejeri; Hostrup med Skole; Heager. Gde. og Huse: Rønrøgel; Haltrup; Abildhede; Bolhede; Helle. Gravlund, Gd.

Øse S., een Sognekommune med Annekset, hører under Varde Købstads Landjurisdiktion (Varde), Varde Amtstue- og Lægedistr., 11. Landstings-og Amtets 2. Folketingskr. samt 3. Udskrivningskr.’ 44. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Kirken bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V. og Vaabenhus mod N. Skib og Kor ere fra romansk Tid af Granitkvadre (enkelte Tufsten i Koret, Korgavlen af Al) paa Sokkel med Skraakant. Flere oprindl. Vinduer ses tilmurede. I den senere Middelalder fik Koret Hvælving, medens Skibet beholdt fladt Loft, og Taarnet (der har haft 5 Spir indtil 1734), med Hvælv., og Vaabenhuset tilføjedes af Mursten. Uden paa Skibet flere udhuggede Sten med Cirkler, Dyrefigur m. m. Ny Altertavle med et Maleri fra 1903 (den korsfæst.), paa Alterbordet staar: 1587. Romansk Granitdøbefont. Rigt udsk. Prædikestol vistnok fra Slutn. af 16. Aarh. I Skibets Vestende Forsiden af et Pulpitur fra 1584 med udsk. Billeder af Apostlene og Præsten Lambert Sørensen Ribers Navn. I øverste Mandfolkestol staar 1583. Ligsten over Præsten Mads Mortensen Morsing, † 1680, og Hustru. Klokken, uden Indskr., fra den tidligere Middelalder, er fra St. Nicolai Kirke i Varde.

Vesterbæk var fordum en Hovedgaard, der c. 1400 ejedes af Tue Jensen, 1403 af Lage Lauridsen (Skram), 1438 af Jens Ulf, 1442 af Peder Clausen, 1451 af Tilluf Henriksen, 1487 af Ide Jensdatter, g. m. Thomes Pedersen til Linnet, 1543 af en anden Jens Ulf, 1608 af Fru Anne Stygge, Niels Juels; 1631 blev den af Hans Lange solgt til Erik Juel, men var vist da ikke længere Hovedgaard. — I Hostrup boede 1543 en Adelsmand Hans Brun. — Ved den østligste Gaard Haltrup findes et Voldsted, der har været omgivet af Grave. Hovedgaarden Haltrup ejedes i 16. Aarh. af en Adelsmand Mads Nielsen, der 1580 havde mageskiftet sig to Gaarde her til fra Kronen for sin Gaard Noes i Andst Hrd.; hans Søn Christen Madsen solgte den 1631 med en Gaard og et Bol, kaldet Gravlund, til Erik Juel, der 1636 solgte den til Iver Vind; 1650 ejedes den dog atter af Erik Juel; den var derefter kun en Bondegaard. — Paa en Holm i Varde Aa, Knubholm, hvor Nørholm fejlagtig siges at have ligget (Holmen hører dog til Thorstrup Sogn), har staaet en Borg Kalsgaard, som 1373 af Laurids Olsen af Øse blev solgt til Vald. Atterdag og vistnok er nedbrudt af Dronning Margrethe.

I Øse-Næsbjærg Sogne døde 1659 186 Mennesker af Pesten.Eksterne Link