Ørre Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Ørre Sogn. Et sogn i Herning Nordre Provsti (Viborg Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Hammerum Herred (Ringkøbing Amt). I sognet ligger Ørre Kirke. 1/1 2010 blev Ørre Sogn lagt sammen med Sinding Sogn og danner nu Ørre-Sinding Sogn

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles indtil 1822 med Hodsager Sogn og derefter med Sinding Sogn

 • 1584 Peder Christensen
 • 1610 Christen Pedersen
 • 16?? Jens. . .
 • 1632 Laurits Christensen
 • 1669 Christen Jørgensen Friis
 • 1682 Peder Lauritsen Havnelev
 • 1707 Søren Krøyer
 • 1722 Laurits Hansen Friis
 • 1743 Morten Mortensen Lund
 • 1755 Tule Ibsen Schandorph
 • 1778 Niels Kjærulff
 • 1804 Hans Peter Hübertz
 • 1824 Niels Rasmus Baggesen
 • 1841 Samuel Anton Sølling
 • 1855 Otto Reinhold Emil Pontoppidan
 • 1867 Hans Christian Utke
 • 1876 Thorvald Jørgen Adolph Elmquist
 • 1878 Christian Theodor Trojel

Følgende beskrivelse af Ørre Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Ørre Sogn, som bestaar af to ved Annekset Sinding adskilte Dele, omgives af dette, Avlum,, Sunds og Simmelkjær Sogne (det sidste udskilt 1893 fra Ørre Sogn) samt Ginding Hrd. (Hodsager S.). Kirken, i den større, nordl. Del, ligger 2 3/4 Mil S. Ø. for Holstebro. De højtliggende, jævne Jorder ere overvejende muldede, med lidt Hede. Af Plantagerne nævnes den 1883 anlagte Ørre Pl., 190 Td. Ld. Gennem Sognet løber Storaa, der her optager Herningsholm Aa, Sunds Nørreaa, Røgen Bæk og Løven Aa. Gennem Sognet gaa Landevejen fra Holstebro til Herning og Holstebro-Herning Banen.

Fladeindholdet 1896: 5659 Td. Ld., hvoraf 1232 besaaede (deraf med Rug 496, Byg 98, Havre 330, Boghvede 61, Spergel 47, Blandsæd til Modenh. 55, Grøntf. 35, Kartofler 94, andre Rodfr. 13), Afgræsn. 1273, Høslæt, Brak, Eng m. m. 632, Have 15, Skov 87, ubevokset 108, Moser 111, Kær og Fælleder 253, Heder m. v. 1850, Veje og Byggegr. 71, Vandareal m. m. 25 Td. Kreaturhold 1898: 165 Heste, 728 Stkr. Hornkv. (deraf 438 Køer), 747 Faar, 367 Svin og 12 Geder. Ager og Engs Hrtk. 1895: 57 Td.; 22 Selvejergde. med 43, 59 Huse med 14 Td. Hrtk. og 12 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 547 (i Ørre og Simmelkjær S. tils. i 1801: 309, 1840: 408, 1860: 592, 1890: 904), boede i 115 Gaarde og Huse; Erhverv 1890 i Ørre og Simmelkjær S.: 36 levede af immat. Virksomh., 700 af Jordbr., 58 af Industri, 13 af Handel, 9 af forsk. Daglejervirks., 42 af deres Midler, og 46 vare under Fattigv.

I Sognet Byerne: Ørre (1340: Yrghæ) med Kirke, Præstegd. (med ualmindelig smuk Have), Skole, Missions- og Forsamlingshus (begge opf. 1889); Foldager, ved Landevejen. Bredviggde., 2 Gde.; Ørregde.; Brændgde.; Nygaard med Skole; Tøsmose, Huse: Sammensted Huse; Talund, 2 Gde. og Huse; Ørrevad, Gd.; Ovstrup, Gde. og Huse; Ansbjærg Huse; Nybro Vandmølle; Understrup, 2 Gde.; Romvig, Gde. (i den sydl. Del); m. m.

Ørre S., een Sognekommune med Simmelkjær, hører under Hammerum Hrd.’s Jurisdiktion (Herning), Holstebro Amtstue- (med Filial i Ringkj.) og Herning Lægedistr., 11. Landstings- og Amtets 5. Folketingskr. samt 5. Udskrivningskr.’ Lægd 47 a. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Den lille Kirke bestaar af Skib og Kor, med fladt Loft, opf. i romansk Tid af Granitkvadre (Koret), raa Granit med hugne Hjørnekvadre og store, røde Mursten (Skibet). Koret og Skibets østl. Parti have Dobbeltsokkel. Ved senere Ombygninger er anvendt Mursten. Norddøren og Korbuen ere bevarede; eet Vindue ses tilmuret. Altertavle fra 1858, malet af Jæger, Viborg. Romansk Granitdøbefont med Rebsnoninger. Prædikestol i Renæssancestil. I Skibets Vestende et Pulpitur. Klokken, med Indskrift i Minuskler, er fra den senere Middelalder.

I Sognet laa fordum en Hovedgaard Ørregaard, der 1422 ejedes af Chr. Pedersen (Fasti), 1446-99 af hans Søn Iver Christiernsen. Den kom saa vistnok ved Arv til Mogens Kaas til Ørndrup, hvis Hustru Mette Friis vel er den Fru Mette i Ø., der nævnes 1543. De flg. Ejere vare Sønnen Jens K., † 1609, dennes Søn af s. Navn, † 1593, dennes Sønner Thomas og Mogens K., derefter Jmfr. Berte Stygge, der 1649 solgte den til Claus Dyre. Han nedlagde den 1683, efter at den var afbrændt 1682, og bortfæstede den til en Bonde. Gaarden skal have ligget c. 1000 Al. S. V. for Kirken, (Se Saml. t. j. Hist. VIII S. 92 flg.). — „Romegaard“ hørte til det 1716 bortsolgte Ryttergods og købtes da af Niels Ibsen til Tviskl., der 1725 skødede den (15 Td. H.) til Forpagter Mikkel Pedersen Qvistgaard (se IV S. 291).

Ørre skal tidligere have været Anneks til Avlum.


Link