Ølby Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Ølby Sogn. Et sogn i Struer Provsti (Viborg Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Hjerm Herred (Ringkøbing Amt). I sognet ligger Ølby Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Asp Sogn og Fousing Sogn

Følgende beskrivelse af Ølby Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Ølby Sogn, der har Fovsing og Asp til Annekser, omgives af Fovsing, Vejrum og Gimsing Sogne, den fra Limfjorden afsatte Arm Kilen og Skodborg Hrd. (Resen S.). Kirken, midt i Sognet, ligger 1 3/4 Mil N. N. V. for Holstebro. De noget højtliggende, ret jævne Jorder med dybe Indskæringer, der gaa ind fra Kilen og for det meste have lyngklædte, nu til Dels beplantede Sider, ere overvejende lermuldede, mod N. sandmuldede.

Fladeindholdet 1896: 1855 Td. Ld., hvoraf 941 besaaede (deraf med Rug 172, Byg 41, Havre 352, Blands. til Modenh. 194, Grøntf. 20, Kartofl. 24, andre Rodfr. 137), Afgræsn. 294, Høslæt, Brak, Eng m. m. 443, Have 14, Skov 10, Moser 6, Kær og Fælleder 16, Heder m. v. 75, Veje og Byggegr. 52 Td. Kreaturhold 1898 : 146 Heste, 598 Stkr. Hornkvæg (deraf 336 Køer), 484 Faar og 341 Svin. Ager og Engs Hrtk. 1895: 109 Td.; 31 Selvejergde. med 97, 29 Huse med 12 Td. Hrtk. og 6 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 396 (1801: 192, 1840: 186, 1860: 229, 1890: 360), boede i 80 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 15 levede af immat. Virksomh., 286 af Jordbr., 2 af Fiskeri, 44 af Industri, 2 af forsk. Daglejervirks. og 11 af deres Midler.

I Sognet : Ølby Kirke, med en Saml. Huse, Skole og Missionshus (opf. 1894). Byerne: Vester-Ølby med Præstegd. (opf. 1901), Vester-Ølbygd., Søndergd., Damgd. med Huse, Dalgd., 3 Gde., Kjærgaard, Vandmølle med Huse, Møllegd., Mølbjærg, Gd., Sønder-Kokholm, Gd., Thorgd., 2 Gde.; Øster-Ølby med Ø.-Ølbygd., Kokholm, 2 Gde. og Huse, Ørgd., Brasholm, Gd., Dueholm, Gd. Sparekasse for Ø.-Asp-Fovsing Sogne i Vestergd. (opr. 1878; 31/b 1900 var Spar. Tilgodeh. 81,450 Kr., Rentef. 4 pCt., Reservef. 190 Kr., Antal af Konti 379). Andelsmejeri („Fovsing“).

Ølby S., een Sognekommune med Annekserne, hører under Hjerm-Ginding Hrdr.’s Jurisdiktion (Holstebro), Holstebro Amtstue- og Lægedistr., 8. Landstings- og Amtets 4. Folketingskr. samt 5. Udskrivningskr.’ 178. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Kirken, indviet til St. Nicolaus, bestaar af Skib og Kor samt Vaabenhus mod N. Skib og Kor ere fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Norddøren og flere Vinduer ere bevarede. Vaabenhuset er fra nyere Tid. Altertavle fra Slutn. af 17. Aarh. med et Maleri (den korsfæstede). Alterstagerne ere 1695 skænk. af Præsten Jens Poscolan og Sognemændene. Romansk Granitdøbefont. Prædikestol fra Chr. IV’s Tid.

Kilen, der i gamle Dage har skaaret langt længere ind mod S. V. og vistnok staaet i Forbindelse med Nissum Fjord, og som har været en aaben Vig fra Struer Bugt, er nu lukket ved en Dæmning, hvori der er et Sluseværk, som kan aabnes, naar Vandstanden i Kilen er for høj; over Dæmningen gaar nu Landevejen fra Holstebro til Oddesund (ogsaa tidligere gik Vejen herover, se S. 523) og Thisted-Struer Banen. Kilen har Tilløb fra Kjærgaards Mølleaa eller Bredkjær Bæk.

Ved Ølby Kirke har der været en (1638 nævnt) hellig Kilde, St. Nicolai Kilde. — Ved Mølbjærg er der fredlyst en 110 F. lang Langhøj og to runde Gravhøje.


Link